SFS 1980:1125

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1980:1125
801125.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:1125 Lag

Utkom från trycket

den 9 januari 1981

om äudrSeg i lagen (1971:289) om allmänna

forval�0niinigsdloiinistolar;

utfärdad den 18 december 1980.

Enligt riksdagens beslut» föreskrivs alt 14 § lagen (1971:289) om allmän­

na förvaltningsdomstolai^ skall ha nedan angivna lydelse.

14 §' Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt-

ningama i den utsträckning som är föreskrivet i dessa författningar,

2. mål enligt bamavårdslagen (1960:97), lagen (1954:579) om nykter­

hetsvård, utlänningslagen (1980: 376), smittskydd slagen (1968:231), lagen
(1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge for

verkställighet av beslut om vård eller behandling och körkortslagen

(1977: 477) i den utsträckning som är föreskrivet i des sa lagar samt mål en­

ligt 21 kap. föräldrabalken,

3. mål enligt lagen (1980: 1123) om offentlig insyn i säkerhe tsarbetet vid

kärnkraftverken.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1981.

Bestämmelser om tillämpningen till utgången av juni 1981 av 14 § 3 i dess

äldre lydelse finns i övergångsbestämmelserna till lagen (1980:978) om

ändring i lagen (1971:289) om allmänn a förvaltningsdomstolar.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81:25, NU 23, rskr 112.

^ Lagen omtryc kt 1979:165.

3 Senaste lydelse 1980:978,

ä

.s

lj '⬢


(i-ii

b

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.