SFS 1983:301

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1983:301
830301.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:301

Lag

om ändrieg i renhållningslagen

utfärdad den 11 maj 1983.

Utkom från trycket

den 27 maj 1 983

(1979:596);

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om renhållningslagen

(1979:596)

dels att i 9 och 21 §§ o rdet "hälsovårdsnämnden" skall bytas ut mot

"miljö- och hälsoskyddsnämnden",

dels att 3 och 4§§ skal! ha nedan angivna lydelse.

3 § Avfall skall hanteras på sådant sätt att det inte uppkommer olägenhet
från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt. Utrymmen, behållare och and­

ra anordningar för hanteringen skall vara så beskaffade och skall skötas på

sådant sätt att olägenhet inte uppstår.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om avfallshanteringen. Rege­

ringen får överlåta åt en myndighet eller åt kommunerna att meddela

sådana föreskrifter.

4 § Varje kommun skall svara för att hushållsavfall inom kommunen

forslas till behandlingsanläggning i den utsträckning som behövs för att

tillgodose såväl hälsoskydds- och miljövårdskrav som enskilda intressen.

720

Prop. 1982/83: II), SoU 28, rskr 263.

IQ

d
C

i

t

Cj

¬

background image

När kommunen planlägger och beslutar hur skyldigheten enligt första

SFS 1983:301

stycket skall fullgöras, skall hänsyn tas till fastighetsinnehavamas möjlig­

heter att själva ta hand om avfallet på ett från hälsoskydds- och miljövårds­

synpunkt godtagbart sätt. Kommunen skall vidare beakta att bortforsling-
en anpassas till behovet för olika slag av bebyggelse.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Olof Köhl

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.