SFS 1983:656

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1983:656
830656.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i miljöskyddslagen (1969:387);

utfärdad den 16 juni 1983.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs att 1,2 och 45 §§ miljösky ddslagen

(1969: 387)- skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1983:656

Utkom från trycket

den 27 juni 1983

1 § Denna lag är tillämplig på

1. utsläppande av avloppsvatten, fast ämne eller gas från mark, byggnad

eller anläggning i vattendrag, sjö eller annat vattenområde, om åtgärden
inte utgör v attenföretag enligt vattenlagen (1983:291),

2. användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som eljest kan

medföra förorening av vattendrag, sjö eller annat vattenområde, om an­
vändningen inte utgör vattenföretag enligt vattenlagen (1983:291),

I Prop. 1982/83:26. JoU 31. rskr 370.

⬢ La gen omtryckt 1981:420.

1557

¬

background image

SFS 1983:656

3. användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som kan med­

föra störning för omgivningen genom luftförorening, buller, skakning, ljus
eller annat sådant, om störningen ej är helt tillfällig.

Lagen är icke tillämplig på sådant utsläppande av avfall som avses i

lagen (1971; 1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten eller på

störning i r adiomottagningsapparat. Ej heller är lagen tillämplig i fråga o m
joniserande strålning eller inverkan av elektrisk ström från elektrisk an­
läggning, varom särskilda bestämmelser gäller.

�&tgärd eller användning som enligt vad nu sagts omfattas av lagen kallas

miljöfarlig verksamhet.

2

Utöver bestämmelserna i denna lag gäller om miljöfarlig verksamhet

vad som föreskrivs i hälsoskydds-, byggnads- och naturvårdslagstiftning

eller i annan lagstiftning. I fråga om viss miljöfarlig verksamhet gäller
särskilda bestämmelser enligt lagen (1971:850) med anledning av

gränsälvsöverenskommelsen den 16 sep tember 1971 mellan Sverige och

Finland.

Har regeringen enligt 136 a § byggnadslagen (1947:385) prövat frågan

om tillkomst eller lokalisering av viss verksamhet med hän syn till hushåll­

ningen med landets samlade mark- och vattentillgångar eller enligt lagen

(1978:160) om vissa rörledningar prövat frågan om framdragande eller

begagnande av sådan ledning, är beslutet bindande vid prövning enligt

denna lag.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger meddela

särskilda bestämmelser till föreb yggande av vattenförorening genom fast
avfall.

45 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen

eller av oaktsamhet

1. bryter mot förbud som har meddelats med stöd av 8, 23 eller 41 § eller

åsidosätter sådana bestämmelser som har meddelats med stöd av 2 § tred je
stycket.

2. underlåter att iakttaga föreskrift som regeringen har meddelat med

stöd av 10 §,

3. åsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av 17 §,

18 § första stycket, 19-21 §, 21 a § andra stycket, 23-25. 27 §, 29 § andra

stycket eller 41 §,

4. underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt 43 § första

stycket eller i a nsökan eller annan handling som avges enligt denna lag
eller enligt föreskrift som har meddelats med stöd av lagen lämnar veder­

börande myndighet oriktiga uppgifter rörande ett förhållande av betydelse

för prövning av en fråga om tillstånd eller för tillsynen,

I ringa fall döms inte till ansvar.

1558

' .Senaste lydelse 1983: 296 och 1983: 518. �n dringen innebar bl, a. att tredje stycket

upphävs.

¬

background image

Till ansvar enligt första stycket döms inte, om ansvar för gärningen kan

SFS 1983:656

ådömas enligt brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

På regeringens vägnar

ANDERS THUNBORG

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.