SFS 1984:197

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1984:197
840197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:197

Utkom frän trycket

den 9 maj 1984

604

Lag

om ändr�0Big i lagen (1979:425) om skötsel av

jordbruksmark;

utfärdad den 12 april 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1979:425) om

skötsel av jordbruksmark

dels att 12 § ska ll ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 6 a och 9 a §§, av nedan

angivna lydelse.

6 a § Vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i
jordbruket skall hänsyn tas til! naturvårdens intressen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om den hänsyn som skall tas enligt första stycket, såsom i
fråga om skyddet av odlings- och kulturlandskapet samt växt- och djurli­

vet. Föreskrifterna får dock inte vara sä ingripande att pågående markan­
vändning avsevärt försvåras.

Prop. 198.1/84:96. JoU 24. rskr 198.

¬

background image

/

9 a § Lantbruksnämnden får meddela föreläggande eller förbud som be-

SFS 1984:197

hövs för att föreskrifter som meddelats med stöd av 6 a § skall efterlevas.

Föreläggande eller förbud får meddelas först sedan det har visat sig a tt

lantbruksnämndens råd och anvisningar inte har följts. I brådskande fall

eller när det annars finns särskilda skäl, får dock föreläggande eller förbud

meddelas omedelbart.

I beslut om föreläggande eller förbud får lantbruksnämnden sätta ut vite.
Lantbruksnämnden får förordna att dess beslut skall gälla omedelbart.

12 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. tar jordbruksmark ur produktion i strid mot 4 § första stycket,
2. utfört täkt i strid mot 4 § andra s tycket,
3. underlåter att följa ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som

har meddelats med stöd av 9 eller 9 a §, om inte föreläggandet eller

förbudet har förenats med vite.

Utbyte av brott som avses i första stycket 2 skall förklaras förverkat, om

det inte är uppenbart obilligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.