SFS 1984:121

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1984:121
840121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^ ;g

SFS 1984:121

pin ändring i naturvårdslagen (1964:822);

utkom från trycket

den 10 april 1984

utfärdad den 29 mars 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 25 § naturvårdslagen (1964:822)

skall ha nedan angivna lydelse.

25

�gare av fastighet och innehavare av särskild rätt till fastigh et är

berättigade till er sättning av staten i den utsträckning som anges i 26, 28

och 30 §§. Att i vissa fall även borgenär, som har panträtt i fastig heten, är

berättigad till ersättning framgår av 34 § andra stycket. Om inlösen av

fastighet finns föreskrifter i 27 §.

I fråga om e rsättning och inlösen skall expropriationslagen (1972:719) i

tillämpliga delar lända till efterrättelse i den mån avvikande bestämmelser

ej meddelas i den na lag. 4 k ap. 3 § expropriationslagen skall äga tillämp­

ning i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden från dagen tio år före

det talan vä cktes vid domstol.

Denna lag träder i kraft den ljuli 1984. Har beslut som avses i 25 § tredje

stycket i äld re lydelse meddelats före ikraftträdandet, gäller dock fortfa­

rande nämnda b estämmelse.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1983/84:94, JoU 23, rskr 175.

^ Senaste lydelse 1982: 1097. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.