SFS 1984:912

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1984:912
840912.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:912

om ändring i miljöskyddslagen (1969:387);

Utkom från trycket

den 13 december 1984

utfärdad den 6 december 1984.

if

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om miljöskyddslagen

2

i!

(1969:387^

dels att 1, 45 och 48 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

' Prop. 1984/85; 10, JoU 10, rskr 30.

^ Lagen omtryckt 1981:420.

1905

j

.v.

¬

background image

SFS 1984:912

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 8 a och 43 a §§, av nedan

angivna lydelse,

dels att närmast före 8 § skall införas en ny rubrik med lydelsen "Skydd

mot förorening av vissa vattenområden".

1

Denna lag är tillämplig på

1. utsläppande av avloppsvatten, fast ämne eller gas från mark, byggnad

eller anläggning i vatte ndrag, sjö eller annat vattenområde,

2. användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som eljest kan

medföra förorening av vattendrag, sjö eller annat vattenområde,

3. användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som kan med­

föra störning för omgivningen genom luftförorening, buller, skakning, ljus

eller annat sådant, om störningen ej är helt tillfällig.

Lagen är icke tillämplig på sådant utsläppande av avfall som avses i

lagen (1971; 1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten eller på
störning i rad iomottagningsapparat. Ej heller är lagen tillämplig i fråga om
joniserande strålning eller inverkan av elektrisk ström från elektrisk an­
läggning, varom särskilda bestämmelser gäller.

�&tgärd eller användning som enligt vad nu sagts omfattas av lagen kallas

miljöfarlig verksamhet.

8 a § Om det från allmän synpunkt är särskilt angeläget att skydda ett

vattendrag, en sjö eller ett annat vattenområde mot förorening, far rege­
ringen förklara vattenområdet och angränsande marker som ett särskilt

föroreningskänsligt område.

För ett sådant område skall regeringen eller, efter regeringens bemyndi­

gande, länsstyrelsen ge närmare föreskrifter om skyddsåtgärder, begräns­

ningar och försiktighetsmått i övrigt för verksamheter inom området. Så­

dana föreskrifter innebär inte ändring i tidigare meddelade tillståndsbeslut.

Länsstyrelsen får i särs kilda fall medge undantag från föreskrifter som

har meddelats med stöd av andra stycket.

43 a § Bestämmelserna i 38-40, 42 och 43 §§ gäller också i fråga om
sådan verksamhet som omfattas av föreskrifter enligt 8 a § andra stycket.

45 §"* Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt

eller av oaktsamhet

1. bryter mot förbud som har meddelats med stöd av 8, 23 eller 41 § eller

åsidosätter sådana bestämmelser som har meddelats med stöd av 2 § tredje

stycket,

2. underlåter att iakttaga föreskrift som regeringen har meddelat med

stöd av 10 §,

3. åsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av 8 a §

andra stycket, 17 §, 18 § för sta stycket, 19-21 §, 21 a § andra stycket,
23-25, 27 §, 29 § andra st ycket eller 41 §,

4. underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt 43 § första

stycket eller i ansökan eller annan handling som avges enligt denna lag

1906

^ Senaste lydelse 1983: 656.

" Senaste lydelse 1983: 656.

¬

background image

eller enligt föreskrift som har me ddelats med stöd av lagen läm nar veder-

SFS 1984:912

börande myndighet oriktiga uppgifter rörande ett förhållande av betydelse

för prövning av en fråga om tillstånd eller för tillsynen.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Till ansvar enligt första stycket döms inte, om ansvar för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken.

48

Beslut enligt denna lag får överklagas genom besvär hos länsstyrel­

sen, om beslutet har meddelats av miljö- och hälsoskyddsnämnden, och

hos regeringen, om beslutet har meddelats av länsstyrelsen, koncessions­
nämnden eller statens naturvårdsverk. Dock överklagas beslut om ersätt­
ning f ör kostnader enligt 14 § femte stycket andra meningen eller 43 §

tredje stycket eller beslut om förbud vid vite enligt 51 § hos kammarrätten
genom besvär. Om klagan över beslut i frågor om miljöskyddsavgift finns
särskilda bestämmelser i 59-62 §§.

Naturvårdsverket får överklaga beslut som har meddelats i fråg or om

tillstånd och i frågor som avses i 8 a § andra eller tredje styckena, 40, 41 §§

eller 43 § andra stycket.

Rätt att överklaga beslut som har meddelats i frå gor om tillstånd och i

frågor som avses i 8 a § andra eller tredje styckena har också kommuner

och sådana lokala arbetstagarorganisationer som organiserar arbetstagare i
den verksamhet som avses med beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 janua ri 1985.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

' Senaste lydelse 1983:296.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.