SFS 1985:212

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1985:212
850212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:212

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

utkom från trycket

förvaltningsdomstolar;

'len 30 aprii i 985

utfärdad den 18 april 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § lagen (1971:289) om all­

männa förvaltningsdomstolar skall ha nedan angivna lydelse.

14

Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt­

ningarna i den utsträckning som är föreskrivet i de ssa författningar,

2. mål enligt socialtjäns tlagen (1980:620), lagen (1980:621) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, lagen (1981:1243) om vård av missbru­
kare i vissa fall, utlänningslag en (1980:376), smittskyddslagen (1968:231),
lagen (1970:375) om utlämning till D anmark, Finland, Island eller Norge

för verkställighet av beslut om vård eller behandling och körkortslagen

(1977:477) i den utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar samt mål
enligt 6 kap. 21 § och 21 kap. fö räldrabalken,

'Prop. 1984/85:96, JuU 22, rskr 211.
^ Senaste lydelse 1984:9.

617

¬

background image

SFS 1985:212

3. mål som avses i 24 § lagen (1984:3 ) om kärnteknisk verksamhet,
4. mål som av ses i 6 § första stycket lagen (1985:206) om vite n.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.