SFS 1985:622

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1985:622
850622.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

⬢1 i'

>

den 26 juni 1985

Lag

^

SFS 1985:622

om ämidriinig i matervårdslagee (1964:822);

utkom från trycket

il

^

utfärdad den 13 juni 1985.

ti

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 § natur vårdslagen (1964:822)

:s

skall ha nedan angivna lydelse.

18§" Täkt av sten, grus, sand, lera, jord. torv eller andra jordarter för
annat än damål än markinnehavarens husbehov får ej ske utan länsstyrel­
sens tillstånd. Vad nu sagts avser dock ej täkt i vattenområde vartill

tillstånd lämnats enligt vattenlagen (1983:291) eller fordras enligt lagen

(1966:314) om kontinentalsockeln eller täkt av torv vartill bearbetnings­

koncession har meddelats enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndighe-
ter.

Länsstyrelsen får förelägga den som söker täkttillstånd att, vid äve ntyr

att ansökningen avvisas, lägga fram utredning som belyser behovet av

täkten samt en täktplan av erforderlig omfattning. Tillståndet skall förenas
med de villkor som behövs för att begränsa eller motverka företagets
menliga inv erkan på naturmiljön. Om ej särskilda skäl föranleder annat,

skall tillstånd för sin giltighet göras beroende av att säkerhet ställs för
sålunda föreskrivna villkor. Visar sig sådan säkerhet otillräcklig, får läns­
styrelsen föreskriva att tillståndet skall gälla endast om ytterligare säkerhet
ställs.

Om fullgörandet av föreskriven åtgärd ankommer på annan än markens

innehavare, är innehavaren skyldig tåla att åtgärden vidtages.

Har tio år förflutit från det täkttillstånd har vunnit laga kraft, får länssty­

relsen upphäva tillståndet helt eller delvis eller förena tillståndet med

ändrade villkor. Visar det sig att föreskrivna villkor inte i den utsträckning
som behövs begränsar eller motverkar företagets menliga inverkan på

naturmiljön, f år länsstyrelsen före utgången av den angivna tiden förena
tillståndet med de ytterligare villkor som behövs.

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1984/85; 120. NU 2 7, rskr 363.

" Senaste lydelse 1 983; 654.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.