SFS 1985:621

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1985:621
850621.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

⬢Lag'

SFS 1985:621

om äimdlri nig i vattenlageiiii (1983:291);

Utkom frän trycket

den 26 juni 198 5

Utfärdad den 13 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 6§ och 11 kap. 1 §

vattenlagen (1983: 291) skall ha nedan angivna lydelse.

3 kap.

6 § Bestämmelserna i 1, 2 och 4

gäller inte

1. vattenföretag som vid prövning av en viss verksamhet enligt 136 a §

byggnadslagen (1947:385) ha rangetts som ett villkor för verksamheten,

2. broar eller andra vattenföretag för väg, järnväg, tunnelbana eller

spårväg, vars anläggande har prövats i särskild ordning,

3. rörledningar i vatten, vartill koncession har meddelats enligt lagen

(1978: 160) om vissa rörledningar,

4. verksamhet, vartill bearbetningskoncession har meddelats enligt la­

gen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

11 kap,
1 § Regeringen skall pröva tillåtligheten av följande slag av vattenföre­

tag, nämligen

1. vattenkraftverk som är avsedda för en installerad generatoreffekt av

minst 20000 kilowatt ,

2. vattenregleringar med en större vattenståndsskillnad mellan däm-

nings- och sänkningsgränserna än två meter under året eller en meter
under veckan samt regleringar med mindre vattenståndsskillnad än som
har angetts nu, om därigenom skall utnyttjas ett vattenmagasin av minst
100 miljoner kubikmeter under året eller tio miljoner kubikmeter under

veckan,

3. vattenöverledningar eller andra vattenbortledningar från vattendrag

eller s jöar med en normal oreglerad lågvattenföring av minst en kubik­

meter i seku nden i bortl edningspunkten respektive utloppet, om den vat-
tenföring som skall tas i a nspråk överstiger en femtedel av den normala

oreglerade lågvattenföringen och der inte är uppenbart att bortledningen

kan ske utan olägen het av betydelse för allmänna intressen,

4. andra vattenkraftverk och andra vattenregleringar eller vattenöver­

ledningar för vattenkraftändamål, om

a) företaget avser någon av följande älvar, nämligen Torne älv, Kalix

älv, Pite älv och Vindelälven,

b) företaget avser någon av de älvar eller älvsträckor som anges i

följande uppställning

' Prop. 1984/85; 120, NU 27. rskr 363.

BoU 198 4/85: 25, rskr 364.

¬

background image

⬢ r' ⬢

SFS 1985:621

�lv

Klarälven

Dalälven

Ljusnan

Ljungan
Indalsälven

Angerman-

älven

Vapstälven

Moälven
Lögde älv
�re älv
Umeälven

Skellefte-

älven

By ske älv
Lule älv

Råne älv

Sträcka
sträckan mellan Kärrbackstrand och Edebäck

Västerdalälven uppströms Hummelforsen och ned­
ströms Skifsforsen, �sterdalälven uppströms Trängslet
samt sträckan mellan Näs och Hedesundafjärdarna
sträckan mellan Hede och Svegsjön (Härjedalsljusnan)
och sträckan mellan Laforsen och Malmyrströmmen
(Mellanljusnan)

uppströms Storsjön
�&reälven, Ammerån ovan �verammer, Storån-
Dammån samt Hårkan uppströms Hotagen

Lejarälven, Storån uppströms Klumpvattnet, Långse-

leån-Rörströmsälven, Saxån, Ransarån uppströms

Ransaren samt Vojmån uppströms Vojmsjön

t'

Tärnaån och Girjesån, Juktån uppströms Fjosokken
samt Tärnaforsen mellan Laisan och Gäutan

källflödena uppströms Sädvajaure respektive Rebnis-
jaure

Stora Lule älv uppströms Akkajaure, Lilla Lule älv

uppströms Skalka och Tjaktjajaure samt Pärlälven

Rörån-Livas älv.

5. grundvattentäkter för tillgodogörande av en större vattenmängd än

10000 kubikmeter om dygnet,

6. andra vattenregleringar, vattenöverledningar och vattenbortledning-

ar än som har angetts förut, om företaget avser någon av sjöarna Vänern,

Vättern, Mälaren. Hjälmaren, Storsjön i Jämtland eller Siljan och företaget
kan inverka märkbart på vattenståndet i eller vattenrinningen ur sjön.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

Få regeringens vägnar

ANITA GRADIN

Erik Tersmeden

(Justitiedepartementet)

1434

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.