SFS 1986:262

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1986:262
860262.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i naturvårdslagen (1964:822);

utfardad den 22 maj 19 86.

Enligt riksdagens

beslut' föreskrivs i fråga om naturvårdslagen

(1964:822)2

dels att 5, 20 och 37 §§ sk all ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 18 c §, av följande

lydelse.

5 § Angående nationalparkers vård och förvaltning förordnar regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för varje

särskild nationalpark meddela de föreskrifter beträffande rätten att färdas
över nationalparken eller annars vistas där och beträffande ordningen i
övrigt inom om rådet, som behövs för att tillgodose ändamålet med natio­

nalparken.

18 c § �&tgärder som utförs för att avvattna mark, för att sänka eller tappa

ur en sjö eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att
varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål (markav-
vattning), får inte vidtas utan länsstyrelsens tillstånd. Ett tillstånd till

SFS 1986:262

utkom från trycket

den 3 juni 1986

' Prop. 1985/86: 159, JoU 21, rskr. 249.

^ Lagen omtryckt 1974: 1025.

551

¬

background image

SFS 1986:262

markavvattning skall förenas med de villkor som behövs för att begränsa

eller motverka menlig inverkan på naturmiljön av för etaget.

För detaljdränering genom täckdikning krävs tillstånd endast om det

föreligger sannolika skäl att företaget medför menlig inverkan på naturmil­

jön. Tillstånd behövs inte för markavvattning som sker i samband med täkt
av torv vartill tillstånd har lämnats enligt lagen (1985:620) om vissa torv-
fyndigheter m. m. Tillstånd behövs inte heller för att utföra rensningar för
att bibehålla vattnets djup eller läge.

Om e n markavvattning inte skulle medföra någon menlig inverkan på

naturmiljön inom ett område, får regeringen eller, efter regeringens be­
myndigande, länsstyrelsen beträffande detta område föreskriva undantag

från skyldigheten att söka tillstånd enligt första stycket.

20

Kan arbetsföretag, som ej omfattas av tillståndstvång enligt 18,

18 c eller 19 §, komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall, innan företa­
get utföres, samråd ske med länsstyrelsen. Regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer kan föreskriva att inom landet eller del därav anmä­

lan för samråd alltid skall göras i fråga om särskilda slag av arbetsföretag.

Beträffande arbetsföretag som sägs i första stycket far länsstyrelsen

förelägga företagaren att vidtaga de åtgärder som behövs för att begränsa

eller motverka skada på naturmiljön.

Bestämmelserna i denna paragraf skall ej avse bebyggelse inom område,

som ingår i fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan, och ej
heller företag vartill tillstånd lämnats enligt vattenlagen (1983:291) eller

miljöskyddslagen (1969: 387).

37 §'^ Till böte r eller fängelse i högst sex månader dömes den som upp-
såtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot förbu d eller föreskrift som meddelats enligt 5, 8, 10, 11

eller 14 §, 16 § andra s tycket eller 19 §,

2. bryter mot 16 § första stycket första punkten eller, om ej gärningen är

ringa mot 16 § första sty cket andra punkten,

3. bryter mot 17 § andra st ycket om ej gärningen är ringa,

4. utför täkt eller åtgärd för markavvattning utan att ha behövligt till­

stånd enligt 18 eller 18 c § eller bryter mot villkor eller föreskrift som har

meddelats i samband med sådant tillstånd,

5. underlåter att fullgöra skyldighet som föreskrivits med stöd av 18 a §

eller 20 § första st ycket,

6. bryter mot 22 § förs ta eller tredje stycket eller mot föreskrift som

meddelats i samband med medgivande enligt tredje stycket,

7. åsidosätter stadgandet i 23 §, om ej gärningen sker på plats, till vilken

allmänheten icke äger tillträde eller har insyn, eller gärningen är ringa, eller

8. uppför vilthägn i strid mot 24 a § eller åsidosätter villkor som är

förenat med tillstånd till vilthägn.

Utbyte av brott som avses i första styc ket 4 skall förklaras förverkat, om

det ej är uppenbart oskäligt.

552

' Senaste lydelse 1983:654.

⬢* Senaste lydelse 1982: 1097.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den I juli 1986.

SFS 1986:262

Beträffande markavvattningsföretag, för vilka ansökan om förordnande

av förrättningsman att handlägga förrättning enligt vattenlagen (1983:291)
eller motsvarande äldre bestämmelser har inkommit till län sstyrelsen före
ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.