SFS 1986:227

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1986:227
860227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:227

om ändring i miljöskyddslagen (1969:387);

utkom från trycket

den 21 maj 1986

Utfärdad den 30 april 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om miljöskyddslagen

(1969:387)2

dels att 30-33 och 35 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 34, 37 och 51 §§ samt rubriken närmast före 34 § skall ha

följande lydelse.

I Enskilt anspråk m. m.

34 § Den som vill framställa enskilt anspråk enligt denna lag på grund av

miljöfarlig verksamhet skall väcka talan vid den fastighetsdomstol inom

vars område den miljöfarliga ver ksamheten i huv udsak utövas eller skall

utövas.

37 § 2 Ogillas talan som avses i 36 § på den grund att svaranden efter

talans väckande sökt och erhållit tillstånd enligt denna lag, skall domstolen

efter omständigheterna förordna att vardera parten skall själv bära sin

rättegångskostnad eller att full eller jämkad ersättning skall tilläggas ende­
ra.

51 § Vill någon för att utreda verkningarna av miljöfarlig verksamhet
som han utövar eller ämnar utöva företaga mätning eller annat undersök-

' Prop. 1985/86: 83, LU 25, rskr. 176.

2 Lagen omtryckt 1981:420.

^ �ndringen innebär att första stycket upphävs.

483

¬

background image

SFS 1986:227

ningsarbete på fast egendom som annan äger eller innehar, kan länsstyje

sen, om skäl föreligger, föreskriva att tillträde till egendomen skall länin
under viss tid. Behöver mätapparat eller liknande instrument utsättas kan |
länsstyrelsen även föreskriva förbud vid vite att rubba eller skada instru-1

mentet.

!

Föreskrift som avses i första s tycket kan meddelas även på ansökan av

den som skall utföra undersökning som avses i 43 § andra stycket andra

punkten.

Undersökningsarbetet skall utföras så att minsta skada och intrång vål­

las. För skada och intrång skall ersättning lämnas av den som utövar eller

ämnar utöva den miljöfarliga ve rksamheten. Talan om ersättning väckes

vid fastighetsdomstol som anges i 34 §.

Denna lag t räder i kraft den 1 juli 19 86. �ldre bestämmelser skall dock

tillämpas i fråga om skador till följd av störningar som har upphört före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

t

BIRGITTA DAHL

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.