SFS 1986:225

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1986:225
860225.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Miljöskadelag;

SFS 1986:225

Utkom från trycket

utfärdad den 30 april 198 6.

den 21 maj 1986

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Skadestånd enligt denna lag utges för personskada, sakskada och ren

förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin om­
givning.

Ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom brott ersätts dock

endast om skadan är av någon betydelse.

Skada som inte har orsakats uppsåtligen eller genom vårdslöshet ersätts

bara i den mån den störning som har orsakat skadan inte skäligen bör tålas
med hänsyn till förhållanden a på orten eller till dess allmänna förekomst
under jämförliga förhållanden.

' Prop. 1985/86:83, LU 25, rskr. 176.

479

^ n

.M ⬢V'--'

i. »

\

¬

background image

\

SFS 1986:225

2 § Lagen tillämpas inte på skador som har orsakats av joniserahd
strålning eller inverkan av elektrisk ström från elektrisk anläggning i fall då^

särskilda bestämmelser gäller.

i

Förutsättningar för skadestånd
3 § Skadestånd utges för skador genom

1. förorening av vattendrag, sjöar eller andra vattenområden,

2. förorening av grundvatten,

3. ändring av grundvattennivån,
4. luftförorening,

5. markförorening,
6. buller,
7. skakning, eller
8. annan liknande störning.

Första stycket 1 -3 gäller inte skador som har orsakats av verksamhet

som bedrivs i enlighet med till stånd enligt vattenlagen (1983:291).

En skada skall anses ha orsakats genom en störning som avses i första

stycket, om det med hänsyn till störningens och skadeverkningarnas art,
andra möjliga skadeorsaker samt omständigheterna i övrigt föreligger

övervägande sannolikhet för ett sådant orsakssamband.

4 § Skadestånd utges också för skador genom sprängsten eller andra
lössprängda föremål, om skadan orsakas av sprängningsarbete eller av
annan verksamhet som medför särskild fara för explosion.

5 § I andra fall än som anges i 3 eller 4 § utges skadestånd för skador som

orsakas av grävning eller liknande arbete, om den som utför eller låter

utföra arbetet har försummat att vidta sådana skyddsåtgärder som anges i

3 kap. 3 § jordabalken eller i annat hänseende har brustit i omsorg vid
arbetets utförande.

Om arbetet är särskilt ingripande eller av annan anledning medför sär­

skild risk , skall den skada som orsakas av a rbetet ersättas även om den

som utför eller låter utföra arbetet inte har varit försumlig.

Skacfeståndsansvariga
6 § Skyldighet att utge skadestån d enligt denna lag har den som bedrive r

eller l åter bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av fastig­

hetsägare eller tomträttshavare. Samma skadeståndsskyldighet har andra

som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten och som
brukar fastigheten i sin nä ringsverksamhet eller i offen tlig verksamhet.

Om någon annan som brukar fastigheten bedriver eller låter bedriva den

skadegörande verksamheten är han skadeståndsskyldig enligt denna lag

endast om han har orsaka t skadan uppsåtligen eller genom vårdslöshet.

7 § Skyldighet att utge skadestånd enligt denna lag har också den som,

utan att vara fastighetsägare, tomträttshavare eller annan brukare av fas­

tigheten, i egen näringsverksamhet utför eller låter utföra arbete på fastig-

480

heten.

¬

background image

't|' ' Skall två eller flera ersätta samma skada enligt denna lag, svarar de

SFS 1986:225

lidariskt för skadeståndet i den mån inte annat följer av att begränsning

gäller i den skadestån dsskyldighet som åligger någon av dem.

Vad de solidariskt ansvariga har betalt i skadestånd skall, om inte annat

har avtalats, fördelas mellan dem ef ter vad som är skäligt med hänsyn till

grunden för skadeståndsansvaret, möjligheterna att förebygga skadan och

omständigheterna i övrigt.

Ersättning för framtida skador på egendom
9 § Kan i fråga om skador som avser egendom ersättningens belopp
lämpligen uppskattas på förhand, skall ersättning bestämmas för framtida
skador, om en part begär det.

Om det finns skälig anledning, kan ersättningen bestämmas till ett visst

årligt b elopp. �ndras förhållandena sedan ersättningen har bestämts på
detta sätt, kan ersättningen jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till
de ändrade förhållandena.

10 § I fråga om nedsättning, fördelning och utbetalning av ersättning som

fastställs att utges på en gång för f ramtida skador på en fastighet och som

tillkommer ägaren av fastigheten eller en innehavare av tomträtt i denna

tillämpas ex propriationslagen (1972:719). �ven när det gäller verkan av
sådan nedsättning, fördelning och utbetalning skall den lagen tillämpas.

Om en borgenär som har panträtt i fastigh eten lider förlust genom a tt

ersättning enligt första stycket har blivit för lågt beräknad och ersättningen

till följd av överenskommelse mellan den ersättningsskyldige och den

ersättningsberättigade eller av annan anledning inte har blivit prövad av
domstol, har borgenären rätt till gottgörelse av den ersättningsskyldige

mot att hans fordran i denna del skrivs av på fordringshandlingen.

Inlösen av fastighet

11 § Medför en verksamhet som avses i den na lag att en fastighet helt

eller delvis blir onyttig fö r ägaren eller att synnerligt men uppkommer vid

begagnandet, skall fastigheten eller fastighetsdelen på ägarens begäran

inlösas av den som b edriver verksamheten.

I fråga om sådan inlösen tillämpas expropriationslagen (1972:719). Be­

träffande värdeökning som har ägt rum under tiden från dagen tio år före

det att talan väck s vid domstol tillämpas 4 kap. 3 § samma lag.

Rättegången 1 miljöskademål

12 § Den som vill framställa anspråk på ersättning enligt denna lag skall

väcka talan vid den tingsrätt inom vars område den skadegörande verk­
samheten i huvudsa k bedrivs eller har bedrivits.

Avser ersättningen skada på fastighet eller på byggnad eller annan

anläggning på annans mark, skall talan dock väcka s vid den fastighetsdom­

stol inom vars område verksamheten i huvudsak bedrivs eller har bedri­
vits. Detsamma gäller om någon vill begära gottgörelse enligt 10 § andra
stycket eller fordra inlösen enligt 11 §. Gemensamt med ett mål som a vses

481

16-SFS 1986

¬

background image

of-':,

SFS 1986:225

i första eller andra meningen får fastighetsdomstolen handlägga även and '
mål mellan s amma eller olika parter, om det med hänsyn till utredningen
och övriga omständigheter är lämpligt.

13 § Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet som kan '

medföra sådan skada som avses i 3 § kan begära prövning av ersättnings­

frågan vid den fastighetsdomstol inom vars område verksamheten i huvud­

sak bedrivs eller skall bedrivas.

14 § I fråga om rättegån gskostnader skall i mål enl igt 11 eller 13 § tilläm­

pas bestämmelserna om kostnader i expropriationsmål. Om et t yrkande

om inlösen enligt 11 § ogillas, gäller dock bestämmelserna om rättegångs­

kostnader i rätteg ångsbalken. Dessa bestämmelser tillämpas också i andra
mål enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft d en 1 juli 198 6.
2. �ven om ett skadefall har inträffat efter ikraftträdandet skall lagen

inte tillämpas, om skadan är en följd av en störning som har upphört före
ikraftträdandet.

3. Har talan som rör en fråga som regleras i lagen väckt s före ikraftträ­

dandet, handläggs målet även efter denna tidpunkt enligt äldre bestämmel­
ser.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.