SFS 1986:226

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1986:226
860226.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:226

Utkom från trycket

den 21 maj 1986

Lag

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 30 a pril 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråg a om jordabalken^

dels att 3 kap. 4 och 6 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

482

3 kap.

3

Den som ämnar utföra eller låta utföra grävning eller liknande arbete

på sin mark skall vidta varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att

förebygga skada på angränsande mark. Bestämmelser om ersättning för
skador till följ d av grävning eller liknande arbete finns i miljöskadelagen
(1986:225).

' Prop. 1985/86:83, LU 25 , rskr. 176.

^ B alkcn omtryckt 197 1: 1209.

^ Senaste lydelse 198 1:784.

¬

background image

⬢⬢Medför skyd dsåtgärd uppenbarligen högre kostnad än den skada som

SFS 1986:226

' tgärden avser att förebygga, får åtgärden underlåtas. Skadan skall dock

érsättas enligt bestämmelserna i miljöskadelagen. Om det begärs, skall

säkerhet enligt vad som sägs i 2 kap. utsökningsbalken ställas hos länssty­

relsen för ersättningen innan arbetet börjar.

�r byggnad eller annan anläggning som hör till angräns ande mark, till

följd av vårdslöshet vid uppförandet eller brist i underhållet, av sådan

beskaffenhet att särskild skyddsåtgärd är nödvändig för att förebygga

skada med anledning av arbete som icke sträckes nedanför vanligt källar-
djup, skall åtgärden bekostas av den angränsande markens ägare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.