SFS 1986:1157

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1986:1157
861157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986: II57

om ändring i miljöskyddslagen (1969:387);

Utkom från trycket

den 19 december 1986

Utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 11, 14, 15, 60 och 61 §§ miljö­

skyddslagen (1969:387)^ skall ha följande lydelse.

11 § Koncessionsnämnden består av ordförande och tre andra leda­

möter. Vid förb eredande åtgärd, vid prövning av fråga om avvisning av

ansökan eller avskrivning av ärende samt vid handläggning av överkla­
gande av nämndens beslut kan nämnden bestå av ordföranden ensam.

Ordföranden skall vara lagfaren och erfaren i do marvärv. En ledamot

skall ha sakkunskap och erfarenhet i teknis ka frågor. En ledamot skall ha
erfarenhet av frågor som faller inom v erksamhetsområdet för statens na-

t

turvårdsverk. Den fjärde ledamoten skall ha erfarenhet av industriell verk­

samhet. Om ärendet enligt ordförandens bedömande i huvudsak avser

kommunala förh ållanden, skall som Qärde ledamot i stället ingå person
med erfarenhet av kommunal verksamhet.

Regeringen förordnar ordförande, övriga ledamöter och, i den ut sträck­

ning det behövs, ersättare för dem. Bestämmelserna om ledamot gäller

även ersättare.

Regeringen kan föreskriva att i ko ncessionsnämnden skall finnas flera

avdelningar. Bestämmelserna om koncessionsnämnd gäller i tillämpliga
delar avdelning.

14 § Koncessionsnämnnden skall söija för fullständig utredning av
ärende som kommer under nämndens prövning.

Nämnden skall

1. genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt bereda dem

som kan berö ras av den miljöfarliga verksam heten tillfälle att yttra sig,

2. samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har väsent­

liga intressen att bevaka i frågan,

3. hålla sammanträde med dem som saken angår och besiktning på

platsen, om det ej är uppenbart onödigt,

' Prop. 1986/87:39, KU 11, rskr. 59.

^ Lagen omtryckt 1981:420.

2123

¬

background image

SFS 1986; 1157

4. lämna den som gjort ansökan eller framställt erinran underrättelse om

det som tillförts ärendet genom annan än honom själv och bereda honom

tillfälle att yttra sig däröver, om inte annat följer av 17 § förvaltningslagen

(1986:223).

Nämnden kan uppdraga åt en eller flera av ledamöterna att hålla sam­

manträde eller besiktning enligt andra stycket 3.

Nämnden kan uppd raga åt sakkunnig att verkställa särskild utredning.

Kostnad för kungörelse och för utredning enligt Qärde stycket betalas av

den som utövar eller ämnar utöva den miljöfarliga verksamheten. Nämn­
den fastställer på yrkande ersättning för utredningen.

Skall kon cessionsnämnden avge yttrande till regeringen i ärende enligt

136 a § byggnadslagen (1947:385), äger bestämmelserna i första-femte

styckena motsvarande tillämpning.

15

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning till-

lämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tviste­

mål. Särskild omröstning skall ske beträffande frågor om tillämplighe ten

av denna lag, förberedande åtgärder och underställning enligt 16 §.

60 § En vadeinlaga eller en besvärshandling skall ha kommit in till nämn­

den inom tre ve ckor från den dag då klaganden fick del av b eslutet.

61 § Beträffande nämndens handläggning vid överklagande och beträf­
fande rättegången i hovrätten och högsta domstolen i mål om miljöskydds­
avgift gäller, med nedan angivna avvikelser, i tillämpliga delar vad som är
föreskrivet i rättegångsbalken om tvistemål vari förlikning inte är tillåten
och om besvär.

I fråga om rättegångskostnaderna gäller rättegångsbalkens bestämmel­

ser om allmänt åtal i tillämpliga delar. Beträffande naturvårdsverket gäller
i stället för bestämmelserna i rättegångsbalken om föreläggande för part
och parts utevaro i tvistemål vad som ä r föreskrivet för åklagare.

I stället för de i 9 ka p. 8 § rättegångsbalken angivna högsta vitesbelop­

pen far rätten bestämma vitesbeloppen till högst femtiotusen respektive

etthundratusen kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har

meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter om överkla­

gande.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

2124

' �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.