SFS 1987:397

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1987:397
870397.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:397

Utkom från trycket

den 15juni 198 7

Lag

om äisdrmg i miljöskyddslagen (1969:387);

utfärdad den 4 juni 1987.

900

Enligt riksdagens

beslut' föreskrivs i fråga om miljöskyddslagen

(1969:387)2

dels att 1,8, 10, 40, 43, 44 a, 45 och 52 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 39 a, 41 a och 64 § §,

samt närmast före 64 § en ny rubrik av följande lydelse.

1

Denna lag är tillämplig på

1. utsläppande av avloppsvatten, fast ämne eller gas från mark, byggnad

eller anläggning i vatten drag, sjö eller annat vattenområde,

2. användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som eljest kan

medföra förorening av mark, av vattendrag, sjö eller annat vattenområde

eller av grundvatten,

3. användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som kan med ­

föra störning för omgivningen genom luftförorening, buller, skakning, ljus
eller annat sådant, om störningen ej är helt tillfällig.

' Prop. 1986/87: 135, JoU 25, rskr. 319.

^ L agen omtryckt 1981: 420.

' Senaste lydelse 1984:912.

¬

background image

Lagen är icke tillämplig på sådant utsläppande av avfall som avses i

SFS 1987:397

lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten eller på
störning i radiomottagningsapparat. Ej heller är lagen tillämplig i fråga om

joniserande strålning eller beträffande elektriska och magnetiska verkning­
ar av en elektrisk anläggning, varom särskilda bestämmelser gäller.

�&tgärd eller användning som enligt vad nu sagts omfattas av lagen kallas

miljöfarlig verksamhet.

8 § �r det av särskild betydelse från naturvårdssynpunkt eller eljest med

hänsyn till allm änt intresse, kan regeringen med a vseende på viss del av
landet förbjuda allt utsläppande av avloppsvatten, fast ämne eller gas från

mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, sjö eller annat vattenområde

eller s å att mark eller grundvatten kan förorenas, om det kan ske utan
oskäligt intrång för innehavare av fabrik eller inrättning som anlagts innan

beslutet meddelats eller för kommun eller annan som dessförinnan böljat

avleda avloppsvatten.

10 § Regeringen får meddela föreskrifter om att

1. vissa slag av fabriker eller andra inrättningar inte får anläggas,
2. avloppsvatten av viss mängd, art eller sammansättning inte får släp­

pas ut,

3. fast avfall eller annat fast ämne inte får släppas ut eller läggas upp så

att mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller grundvatten kan

förorenas,

4. vissa slag av inrättningar eller deras användning inte får ändras på ett

sätt som kan medföra ökad eller ny olägenhet eller som i annat avseende är
av betydelse från störningssynpunkt

utan att koncessionsnämnden har lämnat tillstånd enligt denna lag eller

anmälan har gjorts hos den myndighet som regeringen bestämmer.

39 a § En tillsynsmyndighet skall, om det behövs, med stöd av 43 §
andra s tycket meddela föreläggande om undersökning och kontroll av

miljöfarlig verksamhet och dess verkningar enligt ett särskilt kontrollpro­

gram.

40 § Om tillstånd inte har givits enligt denna lag, får en tillsynsmyndighet

meddela ett föreläggande om sådant försiktighetsmått eller förbud som
behövs för att lagens bestämmelser skall efterlevas. I brådskande fall eller
när det i övrigt finns särsk ilda skäl får föreläggandet ges omedelbart och i

andra fall först sedan det visat sig att rättelse inte kan vinnas genom råd.

Tillståndsbeslut enligt denna lag h indrar inte en tillsynsmyndighet från

att meddela sådana brådskande föreskrifter som är nödvändiga till följd av
särskilda omständigheter.

Om en tillståndshavare åsidosätter villkor som angivits i tillståndsbeslu­

tet, får en tillsynsmyndighet förelägga honom att vidta rättelse.

I beslut om för eläggande enligt denna paragraf får en tillsynsmyndighet

sätta ut vite.

41 a § Om någon underlåter att iaktta vad som har angivits i et t föreläg­
gande enligt 40 § först a stycket eller åsidosätter villkor som har angivits i

901

¬

background image

i !i

SFS 1987:397

ett tillståndsbeslut eller bryter mot förbud eller föreskrifter som har med­
delats med stöd av 40 § andra stycket eller 41 §, får en tillsynsmyndighet
förordna om rättelse på hans bekostnad. Finns förutsättningar att meddela
ett föreläggande enligt 40 § första stycket, får ett sådant förordnande ges

utan att föreläggande har meddelats, om en tillsynsmyndighet med hänsyn

till risken för allvarliga skador eller av andra särskilda skäl finner att

rättelse bör ske utan dröjsmål.

43 § Om verksamheten vid en anläggning kan befaras va ra miljöfarlig, är
innehavaren skyldig att på begäran lämna en tillsynsmyndighet behövliga
upplysningar om anläggningen. En tillsynsmyndighet får förelägga inneha­
varen att lämna sådana upplysningar.

Tillsynsmyndighet far förelägga den som utövar verksamhet som kan

befaras vara miljöfarlig att utföra för tillsynens fullgörande behövliga un­
dersökningar av verksamheten och dess verkningar. Tillsynsmyndighet
kan istället, om d et finnes lämpligare, föreskriva att sådan undersökning

skall utföras av annan än den som utövar verksamheten och utse någon att
göra undersökningen.

Det åligger den som utövar verksamheten att ersätta kostnad för under­

sökning som avses i an dra stycket andra meningen med belopp som till­
synsmyndigheten fastställer.

I beslut om föreläggande enligt första och andra styckena får en tillsyns­

myndighet sätta ut vite.

44 a §" Efter åtagande av en kommun får länsstyrelsen överlåta åt miljö-
och hälsoskyddsnämnden att utöva fortlöpande tillsyn enligt denna lag.
Sker sådan överlåtelse, skall vad som sägs i lagen om tillsynsmyndighet
gälla även miljö- och hälso skyddsnämnden.

Tillsyn av sådan miljöfarlig verksamhet som utövas av försvarsmakten

far inte utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

45 §' Till b öter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt
eller av oaktsamhet

1. bryter mot förbud som har meddelats med stöd av 8, 23 eller 41 § eller

åsidosätter sådana bestämmelser som har meddelats med stöd av 2 § tredje
stycket,

2. underlåter att iakttaga föreskrift som regeringen har meddelat med

stöd av 10 §,

3. åsidosätter villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av 8 a §

andra stycket, 18 § första stycket, 19-21 §, 21 a § andra stycket, 23-25 §,
27 §, 29 § andra stycket eller 41 §,

4. underlåter att iaktta föreläggande som har meddelats med stöd av

43 § första stycket eller andra stycket första meningen,

5. i ansökan eller annan handling som anges enligt denna lag eller enligt

föreskrift som har meddelats med stöd av lagen lämnar vederbörande

myndighet oriktiga uppgifter rörande ett förhållande av betydelse för pröv­

ning av en fråga om tillstånd eller för tillsynen.

902

" Senaste lydelse 1983:296.

' Senaste lydelse 1984:912.

¬

background image

I ringa fall döms inte till ansvar,

SFS 1987:397

Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte till ansvar enligt

första stycket för gärning som omfattas av föreläggandet.

Till ansvar enligt första stycket döms inte, om ansvar för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken.

52 § En särskild avgift (miljöskyddsavgift) skall utgå, om en föreskrift
som avses i 45 § f örsta stycket 1�3 har överträtts och överträdelsen har

medfört ekonomiska fördelar för den som utövar den miljöfarliga verksam­
heten. I ringa fall skall ingen avgift utgå.

Miljöskyddsavgiften tillfaller staten.

Miyöskyddet i totalförsvaret

64 § Regeringen får, i den utsträckning det på grund av rådande särskilda

förhållanden ä r nödvändigt för att stärka försvarsberedskapen, meddela
föreskrifter för totalförsvaret som avviker från denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
2. I fråga om överträdelser som har skett före ikraftträdandet gäller 45 §

första stycket 4 och 52 § i sin äld re lydelse.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Rolf Strömberg
(Miljö- och energidepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.