SFS 1987:138

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1987:138
870138.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987; 138

om ändring i lagen (1979:425) om skötsel av

utkom från trycket

jordbruksmark;

^

utfärdad den 2 april 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § l agen (1979:425) om skö tsel

av jordbruksmark skall ha följande lydelse.

2 § Lagen är inte tillämplig på jordbruksmark

1. som ingår i fastighet, som ha r bildats för annat ändamål än jordbruk

och som därefter inte har taxerats,

2. som enligt detaljplan eller områdesbestämmelser är avsedd för annat

ändamål än jordbruk.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr. 126.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.