SFS 1988:155

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1988:155
880155.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:155

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

Utkom från trycket

förvaltningsdomstolar;

den 26 april i988

utfärdad den 14 april 198 8.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § lagen (1971:289)^ om all­

männa förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse.

14

Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfatt­

ningarna i den utsträckning som är föreskrivet i dessa författningar,

2. mål enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1980:621) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga, lagen (1981:1243) om vård av missb ru­

kare i vissa fall, lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl., lagen

(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.,

utlänningslagen (1980:376), smittskyddslagen (1968:231), lagen (1970:375)

om utlämning till Danma rk, Finland, Island eller Norge för verkställighet
av beslut om vård eller behandling och körkortslagen (1977:477) i den
utsträckning som är föreskrivet i d essa lagar samt mål enligt 6 kap. 21 §
och 21 kap. föräldrabalken,

3. mål som avses i 24 § la gen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet,
4. mål som av ses i 6 § första stycket lagen (1985: 206) om viten.

Länsrätten i �stergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den ut sträckning som är föreskrivet i den lagen.

Förekommer vid mer än en länsrätt flera mål enligt skatte-, taxerings-

eller uppbördsförfattningarna som har nära samband med varandra, får

målen handläggas vid en av länsrätterna, om det kan ske utan avsevärd

olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om överlämnande av

mål mellan länsr ätter meddelas av regeringen.

Denna lag träder i kraft de n 1 maj 1988.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:80, SfU 17, rskr. 160.

^ Lagen omtryckt 1981:1323.

427

' Senaste lydelse 1986:1286.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.