SFS 1989:15

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1989:15
890015.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:15

Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i lagcn ( 1971:289) om allmänna

den 7 februari 1 989 förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 12 januari 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § lagen (1971:289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar^ skall ha f öljande lydelse.

14 §' Länsrätt prövar

1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokf�ringsf�rfatt-

ningarna i den utsträckning som är föreskrivet i dessa författningar,

' Prop. 1988/89:8, LUIO, rskr. 19.

⬢ Lagen omtryckt 1981 : 1323.

38

' Sena.stciydclse 1988: 1481.

¬

background image

; ^ rtiål

enligt socia ltjänstlagen (1980: 620), lage n (1980: 621) med sär-

SFS 1989:15

⬢ i" , f ski lda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall, lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m. fl.,

lagen (19 85:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda

! m.fl., utlänningslagen (1980:376), smittskyddslagen (1968:231), lagen

(1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Islan d eller Nor ge for

verkställighet av beslut om vård eller behandling, körkortslagen
(1977:477) och lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av
utländska vårdnadsavgöranden m, m. och om överflyttning av barn, allt i
den utsträckning som är före skrivet i dess a laga r, samt mål enligt 6 kap.
21 § och 21 kap. foräldrabalken,

3. mål som avses i 24 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
4. mål som avses i 6 § första stycket lagen (1985:206) om viten.
Länsrätten i �stergötlands län prövar mål enligt luftfartslagen

(1957:297) i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen.

Förekommer vid mer än en länsrätt fle ra mål enligt skatte-, taxerings-

eller uppbördsförfattningama som har nära samb and med varandra, får
målen ha ndläggas vid en av länsrätte rna, om det kan ske utan avsev ärd

olägenhet for någo n enskild. Närmare fore skrifter om överlä mnande av

mål mellan länsrätter meddelas av regeringen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

U

i ⬢

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.