SFS 1991:641

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1991:641
910641.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:641

Utkom från tr>'ckct
den I7juni 1991

Om(r\ck

Lag

om ändring i naturvårdslagen (1964:822) ;

utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråg a om naturvårdslagen

(1964:822)-

dets att 6 § skall upphöra att gälla,
(/('/.vatt 3, 3 a. 14, 16, 18, 18 c, 20, 26, 27 a, 3 1-33, 37, 39, 40 och 43 §§

skall ha följande lydelse,

dels att det i lag en skall införas sex nya paragrafer, 16 a, 18 d, 21, 36 a,

36 b och 37 a §§ , av följande lydelse.

Lagen kommer dä rför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kr aft.

Inledande bestämmelser

1 § Naturen utgör en nationell tillgång som skall skyddas och vårdas.

Den är tillgänglig för alla enligt allema nsrätten.

Envar skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med naturen.

Kan vid arbetsföretag eller elj est skada å naturen ej undvikas, skola de

åtgärder vidtagas som behövas för att begränsa eller motverka skadan. Lag
(1974:1025).

2 § Naturvården är en såväl statlig som kommunal angelägenhet.

Länsstyrelsen h ar att verka för naturvården i länet.

Statens naturvårdsverk har överinseende över naturvården i riket. Lag

(1967:377).

3

Vid prövning av frågor som r� r naturvård skall tillbörlig hänsyn tas

till övriga allmänna och enskilda intressen. Härvid skall lagen (1987:12)
om hushållning med naturresurser m. m. tillämpas.

Beslut i frågor som avses i 7�11 §§, 13 §, 18 § första, andra och femte

styckena, 18c §, I8d §, 19 § samt 20 § andra stycket får inte meddelas i
strid mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen

eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Lag (1991:641).

3 a § Med avseende pä den kuiturpräglade naturmiljön är lagen tillämp­

lig i den mån skydd ej gäller enligt lagen (1988:950) om kulturminnen

m. m.

Om skydd mot viss miljöfarlig verksamhet finns bestämmelser i miljö­

skyddslagen (1969:387). Lag (1991:641).

1040

' 1'rop. 1990/91:90, JoU.tO, rskr. .1.18.

' Lagen omirycket 1974: i02.S,

' Senaste lydelse 1987: 1.7.7.

¬

background image

Nationalparker

SFS 1991:641

4 § I syfte att bevara störr e sammanhängande område av viss landskaps­
typ i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick kan staten

tillhörig mark avsättas till nationalpark. Lag (1982:1097).

5 § Angående nationalparkers vård och förvaltning förordnar regeringen
eller den myndighet som regeringen b estämmer.

Regeringen eller den myn dighet som regeringen bestämmer får för varje

särskild nationalpark meddela de föreskrifter beträffande rätten att färdas

över na tionalparken eller annars vistas där och beträffande ordningen i
övrigt inom området, som behövs för att tillgodose ändamålet med natio­

nalparken. Lag (1986:262).

I 6 § har upphävts genom lag (1991:641).

Naturreservat

7 § Område, som finnes böra särskilt skyddas eller vårdas på grund av
sin betydelse för kännedomen om landets natur, sin skönhet eller eljest

märkliga beskaffenhet eller emedan området är av väsentlig betydelse för

allmänhetens friluftsliv, må av länsstyrelsen förklaras som naturreservat.

Länsstyrelsen får inte avsätta ett område till naturreservat, om syftet med

åtgärden i allt väsentligt kan tillgodoses genom att området i stället med

stöd av 19 § förklaras som naturvårdsområde. Lag (1982:1097).

8 § I beslut om bildande av naturreservat skall angivas grunden för

beslutet samt föreskrivas de inskränkningar i rätt a tt förfoga över fastighet

som finnas nödiga för a tt trygga ändamålet med reservatet, såsom förbud

mot bebygg else, uppförande av stängsel, täktverksamhet, uppodling, dik­

ning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpnings­

medel.

Finnes sedermera att ny grund bör gälla för reservatet eller att ytterligare

inskränkningar erfordras, äger länsstyrelsen meddela härav påkallat be­
slut.

9 § Erfordras för tillgodoseende av ändamålet med naturreservat att

vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser, badplat­

ser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar anläggas inom omr å­

det eller att dä r företages gallring, röjning, slåtter, plantering, avspärrning

eller dylik åtgärd eller att allmänheten bercdes tillträde till mark inom

området där den eljest ej skulle ägt att fritt färdas, må länsstyrelsen
förplikta ägaren att tåla sådant intrång.

10 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger m ed­
dela sådana föreskrifter om vad allmänheten har att iakttaga inom naturre­

servat som erfordras för att trygga ändamålet med reservatet. Lag

(1974:1025).

11 § Då fråga uppkommit om bildande av naturreservat eller om med­

delande av beslut enligt 8 § andra stycket, må länsstyrelsen för viss tid,

1041

¬

background image

SFS 1991:641

högst tre år, meddela förbud mot att beträffande det berörda området utan

länsstyrelsens tillstånd vidtaga åtgärd som strider mot syftet med de ifråga­
satta reservatföreskrifterna. Om särskilda skäl äro därtill, må förbudets
giltighetstid av länsstyrelsen förlängas med högst tre å r.

12 § Länsstyrelsen får i särskilda fall medgiva und antag från meddelade

reservatföreskrifter. Om synnerliga skäl äro därtill, får myndighet som
meddelat beslut enligt 7 � IO §§ helt eller delvis upphäva beslutet.

Meddelas beslut enligt första stycket för att lämna rum för arbetsföretag,

äger länsstyrelsen föreskriva att företaget skall bekosta särskild undersök­

ning av naturreservatet eller särskild åtgärd för att bevara det eller på

annat sätt gottgör a intrånget i naturv årdsintresset. Lag (1974:1025).

Naturminnen

13 § Till fastighet hörande naturföremål, som finnes böra särskilt skyd­

das eller vårdas på grund av sin betydelse för kännedomen om landets

natur, sin skönhet eller eljest märkliga beskaffenhet, må j ämte erforderligt

område på marken av länsstyrelsen fridlysas såsom natu rminne. Markom­

rådet skall avpassas efter vad som kräves för att bevara na turföremålet och

bereda med hänsyn till dess art och betydelse nödigt utrymme däromkring.

Vad i 8�12 §§ stadgas om naturreservat skall i tillämpliga delar gälla

beträffande naturminne.

Särskilda bestämmelser till skydd for växt- och djurarter

14 §'' �r fara att en växtart kan komma att försvinna eller utsättas för

plundring, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddela förbud att inom landet eller en del av landet ta bort eller skada en
växt av den arten där den växer vilt.

�r fara att en djurart kan komma att försvinna, får regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer meddela förbud att inom landet

eller en del av landet döda, skada eller fånga vilt levande djur av den arten,

om det inte sker till försvar mot angrepp på person eller egendom, samt att
ta bort eller skada ett sådant djurs ägg, rom eller bo. Beträffande djur, vars
dödande eller fångande är att hänföra till jakt eller fiske, gäller särskilda

bestämmelser.

Behövs utöver förbud enligt första eller andra stycket eller fredning

enligt jaktlagstiftningen särskilt skydd för djur- eller växtart inom visst
område, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske elle r allmän­
hetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området. Lag

(1991:641).

1042

⬢" Senaste lydelse 1987; 261.

¬

background image

"V

^

Särskilda bestämmelser til! skydd for friluftslivet

SFS 1991:641

15 § För att åt allmänheten trygga tillgången till platser för bad och
friluftsliv råder strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag. Strand­
skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strand­

linjen vid norm alt medetvattenstånd (strandskyddsområdej.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämm er kan förordna att

strandområde som uppenbarligen saknar betydelse för bad och friluftsliv

ej skall omfattas av strandskydd. Regeringen eller myndighet som rege­

ringen bestämmer får också utvidga strandskyddsområdet, när det behövs
för att tillgodose syftet med stran dskyddet, dock högst intill 300 meter från

strandlinjen.

Om det finns särskilda skäl får rege ringen eller myndighet som regering­

en bestämmer förordna att ett strandområde som avses ingå i en detaljplan
eller omfattas av områdesbestämmelser inte skall omfattas av strand­

skydd. Lag (1987:133).

15a § har upphävts genom lag (J974:1025).

16 §' Inom strandskyddsområde får ej helt ny byggnad uppföras eller

befintlig byggna d ändras för att tillgodose ett väsentligen annat ändamål

än det, vartill byggnaden tidigare varit använd, och ej heller utföras
grävnings- och andra förberedelsearbeten för bebyggelse som nu sagts. Ej

heller får i a nnat fall inom strandskyddsområde utföras anläggning eller

anordning, varigenom mark läges i ans pråk såsom tomt eller allmänheten

på annat sätt hindras eller avhålles från att beträda område där den eljest

skulle ägt att färdas fritt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best ämmer får meddela

sådana föreskrifter om vad allmänheten har att iakttaga inom strand­
skyddsområde som behövs för att trygga ändamålet med strandskyddet.

Första stycket gäller inte
1. anläggningar eller åtgär der som behövs för jordbruket, fisket, skogs­

skötseln eller renskötseln och ej tillgodoser bostadsändamål, eller

2. företag till vilka tillstånd har lämnats enligt 4 kap. lagen (1987:12) om

hushållning med naturresurser m.m., vattenlagen (1983:291) eller miljö­

skyddslagen (1969:387).

Regeringen eller den mynd ighet som regeringen bestämmer får föreskri­

va att första stycket inte skall gälla sådan a byggnader, anläggningar eller

anordningar som utgör komplement till befintlig bebyggelse på en tomt­

plats och som förläggs längre från stranden än huvudbyggnaden. Lag

{1991:64}).

16a § Länsstyrelsen får medge dispens från bestäm melserna i 16 § första

stycket, när särskilda skäl föreligger. Om dispens medges, skall länsstyrel­
sen bestämma i vilken utsträckning mark får tas i ans pråk som tomt eller

annars användas för det avsedda ändamålet.

Ett beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med

dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från
den dag då beslutet van n laga kraft. Lag (1991:641).

'Senaste lydelse 1987: 13.1.

1043

¬

background image

SFS 1991:641

17 § Finnes på område, som är av betydelse for friluftslivet, eller i

områdets närhet stängsel som hindrar eller försvårar tillträdet till mark

inom området där allmänheten eljest skulle ägt att fritt färdas, får länssty­
relsen förelägga den som håller stängslet att anordna grind eller annan

genomgång. �r det uppenbart att stängslet endast avser att utestänga
allmänheten från området, får föreläggande meddelas om borttagande av

stängslet. Vad nu sagts om stängsel skall äga motsvarande tillämpning

beträffande dike.

Skylt varigenom allmänheten avvisas från visst område får ej finnas

uppsatt utan byggnadsnämndens tillstånd. Tillstånd fordras doek ej, om

det är uppenbart att allmänheten ej äger färdas fritt inom området eller att
skylten eljest är behörig.

Har skylt uppsatts i strid mot andra stycket, får byggnadsnämnden

förelägga den som är ansvarig för åtgärden att borttaga skylten. Lag
(1974:1025).

Särskilda bestämmelser till skydd for naturmiljön Lag (1974:1025).

18 §'' Täkt av sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter för
annat ändamål än markinnehavarens husbehov får ej ske utan länsstyrel­
sens tillstånd. Vad nu sagts avser dock ej täkt i vattenområde vartill
tillstånd lämnats enligt vattenlagen (1983:291) eller fordras enligt lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln eller täkt av torv vartill bearbetnings­
koncession har meddelats enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndighe-

ter.

Länsstyrelsen får förelägga den som söker täkttillstånd att, vid äventyr

att ansökningen avvisas, lägga fram utredning som belyser behovet av
täkten samt en täktplan av erforderlig omfattning. Tillståndet skall förenas

med de villkor som behövs f�r att begränsa eller motverka företagets
menliga inverkan på naturmiljön. Täkttillstånd får beviljas endast om

sökanden ställt säkerhet förde villkor som skall gälla f�r tillståndet. Visar
sig säkerheten otillräcklig, får länsstyrelsen föreskriva att tillståndet skall
gälla endast om ytterligare säkerhet ställs. Om särskilda skäl föreligger, får
länsstyrelsen befria sökanden från kravet på säkerhet. Staten, kommuner
och landstingskommuner behöver inte ställa säkerhet.

Om fullgörandet av föreskriven åtgärd ankommer på annan än markens

innehavare, är innehavaren skyldig tåla att åtgärden vidtages.

Täkttillstånd skall vägras den som inte fullgjort sina skyldigheter enligt

tidigare tillstånd, om inte särskilda omständigheter föranleder annat.

Har tio år förflutit frän det täkttillstånd har vunnit laga kraft, får

länsstyrelsen upphäva tillståndet helt eller delvis eller förena tillståndet

med ändrade villkor. Visar det sig att föreskrivna villkor inte i den ut­

sträckning som behövs begränsar eller motverkar företagets menliga inver­
kan på naturmiljön, får länsstyrelsen före utgången av den angivna tiden
förena tillståndet med de ytterligare villkor som behövs. Lag (1991:641).

1044

'⬢ Senaste lydelse 1985:622.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.