SFS 1991:1669

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1991:1669
911669.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1669

om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080);

utkom Mn trycket

den 19 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5, 7, 7 a, 11, 12, 14-16, 18-20

och 25 §§ häisoskyddslagen (1982:1080) samt punkt 3 i över gångsbestäm­

melserna till lagen (1988; 926) om ändring i nämnda lag skall ha följande

lydelse.

5

För den kommunala nämnden gäller vad som är föreskrivet om

nämnder i kommunallagen (1991:900).

Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får inte omfat­

ta befogenhet att besluta om föreläggande vid vite eller om verkställa nde

av åtgärd på den försumliges bekostnad.

7 § Avloppsvatten skall avledas, renas eller på annat sätt tas om hand så
att sanitär oläg enhet inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga
avloppsanordningar inrättas.

För att inrätta en avloppsanordning krävs tillstånd av en sådan nämnd

som avses i 4 § om en vattentoalett är ansluten till anordningen. �r ingen

vattentoalett ansluten krävs endast en skriftlig anmälan till nämnden.
Kommunen får dock föreskriva att det skall fordras tillstånd även i ett

sådant fall inom vissa delar av kommunen, om det behövs för att hindra

uppkomsten av sanitär olägenhet.

Andra stycket skall inte tillämpas i de fall då avloppsanordningen kräver

tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller då avlopp sanordningen

är avsedd att föra avloppsvattnet enbart till en allmän avloppsanläggning.

Ett tillstånd av nämnden gäller i fem år men förfaller om arbetet med

anordningen inte har påbörjats inom två år.

Vad som avses med avloppsvatten anges i miljöslcyddslagen.

7 a §' Värmepumpsanläggningar skall inrättas och användas så att sa­

nitär olägenhet inte uppkommer.

Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller

grundvatten får inrättas endast efter anmälan till en sådan nämnd som
avses i 4 §. Om det behövs för att hindra uppkomsten av sanitär olägenhet,

' Prop. 1991/92:17, KU6, rsla. 31.

J Senaste lydelse 1986:1188. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

^Senaste lydelse 1988:926.

3095

¬

background image

\

SFS 1991:11669

får kommunen föreslcriva att det skall fordras tillstånd av nämnden för
inrättande av en sådan anläggning inom kommunen eller inom vissa delar

av denna.

Anmälan eller tillstånd enligt andra stycket fordras inte om värme­

pumpsanläggningen kräver anmälan eller tillstånd enligt miljöslcyddslagen

(1969:387) eller vattenlagen (1983:291).

Ett tillstånd av nämnden gäller i fem år men förfaller om arbetet med

anläggningen inte har påbörjats inom två år.

11 §" Husdjur och andra djur som hålls i fång enskap skall förvaras och
skötas så att sanitär olägenhet inte uppstår.

Regeringen får föreskriva att vissa slag av djur inte utan särskilt tillstånd

av en sådan nämnd som avses i 4 § får hållas inom områden med detalj­
plan, om sådana bestämmelser behövs för att hindra att sanitär olägenhet
uppkommer. Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela sådana
bestämmelser.

12 § Den som avser att driva

1. hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt

erbjuds tillfällig bostad,

2. idrottsanläggningar, badanläggningar, strandbad eller andra liknande

anläggningar som ä r upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas
av många människor,

3. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
skall göra an mälan till en sådan nämnd som avses i 4 §, innan lokalen

eller anläggningen tas i bru k.

14 § Den kommunala nämnden får i särskilda fall meddela de villkor

som behövs för att hindra uppkomsten av sanitär olägenhet och för att

undanröja sådan olägenhet vid viss verksamhet eller i samband med
utnyttjande av en plats eller en lokal som allmänheten har tillträde till.

15 § En sådan nämnd som avses i 4 § utövar den omedelbara tillsynen

inom vaije kommun över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser
meddelade med stöd av lagen. Inom länet utövas tillsynen av länsstyrel­

sen. Den centrala tillsynen utövas av socialstyrelsen och statens natur­

vårdsverk enligt regeringens bestämmande.

Försvarets sjukvårdsstyrelse utövar tillsynen inom försvarsmakten.
I sin tillsyn enligt de nna lag har länsstyrelsen och försvarets sjukvårds­

styrelse samma befogenhet som en kommunal nämnd.

16 § Den kommunala nämnden skall i sin tillsynsverksamhet ägna sär­
skild uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och anläggningar:

1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande

utrymmen,

2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,

3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. anläggningar för hantverk eller andra näringar.

3096

^ Senaste lydelse 1987:161.

¬

background image

5. hotell, pensionat och liloiande lokaler där allmänheten yrkesmässigt

SFS 1991:1669

erbjuds tillfällig bostad,

6. idrottsanläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liloiande

anläggningar som är upplåtna for allm änheten eller som annars utnyttjas
av många människor,

7. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling,

8. lokaler for förvaring av djur.

18 §5 En sådan nämnd som avses i 4 § får meddela de förelägganden och

förbud som behöv s för att denna lag eller bestäm melser som meddelats

med stöd av lage n skal l efterlevas. I brådskande fall ell er när det annars

finns särskilda skäl får ett föreläggande eller förbud meddelas omedelbart
och i andra fall först sedan det vis at sig att nämndens råd och anvisningar

inte har följts.

I ett beslut om föreläggande eller förbud kan nämnden utsätta vite. Vitet

får ej förvandlas.

Underlåter någon att vidta en åtgärd som åligger honom enligt denna lag

eller enligt bestämmelser som har meddelats med stöd av denna lag och

följer han inte den kommunala nämndens förelägg ande om rättelse, får

nämnden förordna om rättelse på hans bekostnad. I brådskande fall får

sådant förordnande meddelas också utan föregående föreläggande.

19 § Ett föreläggande eller förbud kan allt efter omständigheterna riktas

mot ägaren, mot den som har nyttjand erätt till berörd eg endom eller mot

båda.

Vid meddelande av ett föreläggande eller förbud som avses i första

stycket får en sådan nämnd som a vses i 4 § ålägga ägaren eller nyttjande-
rättshavaren att, om hans ställning som sådan upphör, utan dröjsmål
lämna uppgift om den nye ägarens eller nyttjanderättshavarens namn och
adress.

20

Om den kommunala nämnden i fråga om en fastig het eller b ygg­

nad har medde lat ett föreläggande eller förbud samt föreläggandet eller
förbudet är av större betydelse och förenat med ett vite som uppgår till

minst ett basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller
med ett löpan de vite enl igt 4 § lagen (1985:2 06) om viten, får nämnden

översända bes lutet om föreläggandet eller förbudet till inskrivningsmyn­
digheten för anteckning i fastighetsboken eller tomträttsboken. �r föreläg­
gandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas. Inskrivnings­

myndigheten skall ge nast i rekommenderat brev underrätta den som se­
nast har sök t lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt om anteck­

ningen, om denne inte är föreläggandets adressat.

Har anteckning enligt första stycket skett, gäller föreläggandet eller

förbudet mot ny äga re av egendom en. Har denne förvärvat egendomen

genom köp, by te eller gåva och utgö r egendomen fastighet eller tomträtt,
gäller även löpande vite mo t honom räknat från tidpunkten för ägande­

rättsövergången. 1 annat fall gäller vitet inte mot ny ägare av egendomen,

men nämnden får utsätta nytt vite för denne.

' Senaste lydelse 1985:210.

^ Senastciydelse 1985:210.

3097

¬

background image

v ⬢K

SFS 1991:1669

Löpande vite so m avser vis s period fär tas ut endast av den som var

ägare vid periodens böljan.

Har ett antecknat föreläggande eller förbud upphävts genom lagakraft-

vunnet beslut eller har den åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits

eller har ändamåle t med föreläsandet förlorat sin betydelse, skal l den

kommunala nämnden, så snart den fått vets kap om förhållandet, anmäla

det till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken elle r

tomträttsboken. Om nämnden inte gör anmälan skall länsstyrelsen på

ansökan av egendomens ägare göra sådan anmälan.

25 § Ett beslut av en sådan nämnd som avses i 4 § i en fråga som regleras
i denna lag eller i bestämmelser som meddelats med stöd av lage n får

överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

3. Föreskrifterna i 2 gä ller inte anläggningar som en så dan kommunal

nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet har fått
kännedom om genom en anmälan eller en ansökan enligt hälsoskyddslagen

(1982:1080) eller miljöskyddslagen (1969: 387) eller enligt bes tämmelser

som meddelats med stöd av dessa lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

BO K�NBBRG

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.