Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1992:1140
921140.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1140 Lag

Utkom från trycket

oHi Svcrigcs ekonoHiiska zon;

den 16 d ecember 1992

utfärdad den 3 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

cl

Allmänna bestämmelser

1 § Sveriges ekonomiska zon omfattar det havsområde utanför territori-

algränsen som regeringen foresk river. Zonen får dock inte utsträckas över
en avgränsningslinje som överenskommits med annan stat eller, i avsak­

nad av sådan överenskommelse, över mittlinjen i förhållande till den

"a

andra staten.

�

Med mittlinje förstås en linje, på vilken vaije punkt är belägen på lika

stort avstånd från de närmaste punkterna på de baslinjer varifrån bredden

av Sveriges och den andra statens territorialhav räknas.

2638

' Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr. 1992/93:54.

¬

background image

Skydd for den marina miljon

SFS 1992:1140

2 § Den som färdas i den ekonomiska zonen eller som bedriver forsk­

ning eller annan verksamhet i zonen skall vidta sådana åtgärder som är
nödvändiga för att undvika skada på den marina miljön.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter för att skydda och bevara den marina miljön.

3 § Ytterligare bestämmelser till skydd mot vissa föroreningar i den

marina miljön finns i lagen (198 0:424) om åtgärder mot vattenförorening
från fartyg och i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i

vatten.

Utnyttjande av naturtillgångar m, m.

4 § I fråga om fiske i den ekonomiska zonen gäller lagen (1950:596) om

rätt till fiske. I fråga om rätten att i zonen utforska kontinentalsockeln och
utvinna dess naturtillgångar gäller lagen (1966:314) om kontinentalsoc­

keln.

5 § Med avseende på andra naturtillgångar i den ekonomiska zonen än
som avses i 4 § krävs tillstånd av regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer för

1. utforskning, utvinning och annat utnyttjande av sådana naturtillgång­

ar,

2. uppförande och användning av konstgjorda öar,
3. uppförande och användning i kommersiellt syfte av anläggningar och

andra inrättningar.

I ett tillståndsbeslut skall anges den verksamhet som tillståndet avser

och de villkor som skall gälla för verksamheten. Ett tillstånd får begränsas
till viss tid.

6 § Vid prövning av tillstånd som avses i 5 § skall lagen (1987:12) om

hushållning med naturresurser m. m. tillämpas.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till
skydd för en konstgjord ö, anläggning eller annan inrättning som tillkom­

mit med stöd av denna lag meddela föreskrifter om en säkerhetszon med

en utsträckning av högst 500 meter från öns eller inrättningens yttersida.

8 § Ett tillstånd får återkallas, om tillståndshavaren åsidosätter sina

skyldigheter enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som har

meddelats med stöd av lagen eller om det annars finns synnerliga skäl.

Om ett tillstånd återkallas utan att tillståndshavaren åsidosatt sina skyl­

digheter, har han rätt till ersättning av staten för förlust till följd av åtgärd
som han vidtagit med anledning av tillståndet.

Marinvetenskaplig forskning

9 § Marinvetenskaplig forskning får inte bedrivas i den ekonomiska

zonen av utländska medborgare utan tillstånd av regeringen eller den

2639

¬

background image

SFS 1992:1140

myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer får föreskriva att en ansökan om tillstånd skall
ersättas av en anmälan eller att varken tillstånd eller anmälan behövs.

Tillstånd får begränsas till viss tid och förenas med villkor. I fråga om

återkallelse av tillstånd och rätt till ersättning i ett sådant fall gäller vad

som sägs i 8 §.

Folkrättsliga grundsatser

10 § Denna lag samt de föreskrifter och villkor som meddelas med stöd
av lagen skall inte innefatta någon inskränkning av de enligt folkrätten
gällande rättigheterna till fri sjöfart i den eko nomiska zonen, till överflyg­

ning av zonen och till utplacering av kablar och rörledningar i zonen och
inte heller av några a ndra rättigheter som följer av allmänt erkända folk­

rättsliga grundsatser.

Tillsyn m.m.

11 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt av föreskrifter och

villkor som har meddelats med stöd av lagen skall utö vas av den eller de
myndigheter som regeringen bestämmer.

12 § Den som bedriver verksamhet enligt denna lag ä r skyldig att på

begäran lämna en tillsynsmyndighet de upplysningar och handlingar som
behövs för tillsynen.

13 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för

att denna lag samt föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av

lagen skall efterlevas.

Ett föreläggande får förenas med vite.

14 § Om en verksamhet bedrivs på sådant sätt att den medför uppenbar

fara för miljön eller något annat allmänt eller enskilt intresse, får en
tillsynsmyndighet förbjuda verksamheten. Beslut om förbud gäller ome­

delbart och får verkställas utan hinder av att det inte vunnit laga kraft.

Tillämplig lag, straff m.m.
15 § På en konstgjord ö, anläggning eller annan inrättning som tillkom­

mit med stöd av denna lag tillämpas svensk lag på samma sätt som om
inrättningen varit belägen inom riket. Inrättningen skall därvid anses vara
belägen inom närmaste del av Sveriges sjöterritorium.

16 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. u nderlåter att iaktta en föreskrift som har meddelats med stöd av 2

eller 7 §,

2. bedriver verksamhet i strid mot 5 eller 9 § eller åsidosätter ett villkor

som har meddelats med stöd av 5 eller 9 §,

3. fortsätter att bedriva en verksamhet efter det att tillsynsmyndigheten

2640 förbjudit

verksamheten med stöd av 14 §.

¬

background image

17 § Den som har beg ått brott som avs es i 16 § döms vid sve nsk dom-

SFS 1992:1140

stol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig.

Har ett brott mot den na lag eller mot föreskrift som har meddelats med

stöd av lagen förövats i d en ekonomiska zonen, får åtal för brottet väckas

vid den tingsrätt vars domkrets är närmast den plats där brottet förövades.

18 § Andra beslut i sä rskilda fall än sådana som regeringen eller allmän

domstol har meddelat enligt denna lag elle r enligt föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

OLOF JOHANSSON
(Miljö- och naturresurs­
departementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.