SFS 1992:1141

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1992:1141
921141.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1141

om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot

Utkom från trycket

dumpning av avfall i vatten;

den 16 december 1992

utfardad den 3 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1971:1154) om

förbud mot dumpning av avfall i va tten

dels att 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i l agen skall införas en ny paragraf, 10 §, av följande lydelse.

1 § Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon får inte avfall

dumpas vare sig som fast ämne, vätska eller gas. Dumpning får inte heller

ske från svenskt fartyg eller luftfartyg i det fria havet. Avfall som är avsett
att dumpas i det fria havet får inte föras ut ur landet eller ur den ekonomis­
ka zonen.

10 § Den som beg ått ett brott mot denna la g döms vid svensk domstol,

även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig. Har brottet

förövats i Sveriges ekonomiska zon, får åtal väc kas vid den ting srätt vars

domkrets är närmast den plats där brottet förövades.

Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93;UU10. rskr. 1992/93:54.

2641

¬

background image

SFS 1992:1141

Denna Jag träder i Icraft den I januari 1 993.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Ulf Andersson

(Miljö- och naturresurs­
departementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.