SFS 1982:1080

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1982:1080
821080.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982: IW

Utkom från trycket

-fc

utfärdad den 9 december 1982.

den 21 december 1982

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Med hälsoskydd avses i denna lag åtgärder för att hindra uppkomsten

av sanitära olägenheter och för att undanröja sådana olägenheter.

Med sanitär olägenhet avses i denna lag en störning som kan vara skadlig

för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig.

2 § Vaije kommun svarar för hälsoskyddet inom kommunen. Vid sin

^ planering skall kommunen verka för att hälsoskyddet tillgodoses.

Vid med delande av kommunala föreskrifter till skydd mot sanitära olä-

genheter skall tillses, att därigenom inte läggs onödigt tvång på allmänhe­

ten eller annars görs obefogad inskränkning i den enskildes frihet.

jji

3 § Utöver bestämmelserna i denna lag gäller om skyddet för hälsa och

miljö vad som föreskrivs i annan författning.

^

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer far meddela

bestämmelser om undantag från lagens tillämpning på försvarsmakten.

r?'

Miyö- och hälsoskyddsnämnd
4 § I vaije kommun skall det finnas en miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Nämnden skall, utöver vad som f öljer av 16 §, särskilt

1. uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälso­

skyddshänseende och därvid utarbeta de förslag som är påkallade samt

medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs,

2. samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verk­

samhet berör miljö- och hälsoskyddsområdet,

' Prop. 1981/82:219, SoU 1982/83:6, rskr 35.

2679

¬

background image

\ ⬢ ⬢ -

SFS 1982:1080

3. lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens

ansvarsområde.

5 § Följande föreskrifter i 3 kap. kommunallagen (1977:179) gäller i

tillämpliga delar miljö- och h älsoskyddsnämnd:

2 § om antalet ledamöter m. m.,

3 § första stycket om valbarhet m. m.,
4 § om rätt till ledighet från anställning,
5 § första stycket om mandattid,
5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång,
6 § om ordförande och vice ordförande,
7 § om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt vid samman­

träde,

8 § om suppleants tjänstgöring m. m.,

9 § första stycket om beslutförhet,

10 § om beslutsförfarande och protokoll m. m.,
11 § om delgivning m. m.,
12 § om reglemente och delegation.

För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 § första stycket eller

6 § kommunallagen.

Ett delegationsuppdrag enligt 3 kap. 12 § an dra stycket kommunallagen

far ej omfatta befogenhet att besluta om föreläggande vid vite eller om

verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971:290) tillämpas bestämmel­

serna i 4 o ch 5 §§ nämnda lag i samtliga ärenden hos miljö- och hälso­
skyddsnämnden.

Bestämmelser till skydd mot sanitär olägenhet
6 § För att hindra uppkomsten av sanitär olägenhet och för att undanröja
sådan olägenhet skall ägaren eller nyttjanderättshavaren till berörd ege n­
dom vidta de åtgärder som skäligen kan krävas.

17-11 §§ ges närmare bestämmelser för vissa fall då sådana åtgärder

kan komma i fråga.

7 § Avloppsvatten skall avledas, renas eller på annat sätt tas om hand så
att sanitär olägenhet inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga

avloppsanordningar inrättas.

För att inrätta en avloppsanordning krävs tillstånd av miljö- och häl so­

skyddsnämnden om en vattentoalett är ansluten till anordningen. �r ingen

vattentoalett ansluten krävs endast en skriftlig anmälan till nämnden.
Kommunen far dock föreskriva att det skall fordras tillstånd även i ett

sådant fall inom vissa delar av kommunen, om det behövs för att hindra

uppkomsten av sanitär olägenhet.

Andra stycket skall inte tillämpas i de fall då avloppsanordningen kräver

tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller då avloppsanordningen är
avsedd att föra avloppsvattnet enbart till en allmän avlop psanläggning.

Ett tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden gäller i fem år men

förfaller om arbetet med anordningen inte har påbörjats inom två år.

2680

Vad som avses med avloppsvatten anges i miljöskyddslagen.

¬

background image

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

SFS 1982:1080

dela bestämmelser om vattnets beskaffenhet i badanläggningar och strand­
bad som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många

människor. Detsamma gäller om kontrollen av sådant vatten.

9 § Det skall finnas tillräckligt med toaletter i eller i anslutning till bygg­

nader där människor vistas under en längre tid av dygnet.

10 § Byggnader, lokaler och anläggningar skall hållas fria från ohyra.

�&tgärder skall vidtas mot skadedjur som kan vålla sanitär olägenhet. �r

det av särskild betydelse med hänsyn till h älsoskyddet, skall kommunen
söija för att åtgärderna vidtas.

11 § Husdjur och andra djur som hålls i fån genskap skall förvaras och

skötas så att sanitär olägenhet inte uppstår.

Regeringen får föreskriva att vissa slag av djur inte utan särskilt tillstånd

av miljö- och hälsoskyddsnämnden får hållas inom område med stads- eller

byggnadsplan, om sådana bestämmelser behövs för att hindra att sanitär

olägenhet uppkommer. Regeringen får överlåta åt kommunen att meddela

sådana bestämmelser.

12 § Den som avser att driva

1. hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt

erbjuds tillfällig bostad,

2. idrottsanläggningar, badanläggningar, strandbad eller andra liknande

anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av

många människor,

3. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling

skall göra anmälan till miljö- o ch hälsoskyddsnämnden innan lokalen

eller anläggningen tas i bruk.

13 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kommunen får

meddela ytterligare föreskrifter till skydd mot sanitära olägenheter.

14 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden far i särskilda fall meddela de

villkor som behövs för att hindra uppkomsten av sanitär olägenhet och för

att undanröja sådan olägenhet vid viss verksamhet eller i samband med

utnyttjande av en plats eller en lokal som allmänheten har tillträde till.

Tillsyn

15 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar den omedelbara tillsynen

inom vaije kommun över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser
meddelade med stöd av lagen. Inom länet utövas tillsynen av länsstyrel­

sen. Den centrala tillsynen utövas av socialstyrelsen och statens natur­

vårdsverk enligt regeringens bestämmande.

Försvarets sjukvårdsstyrelse utövar tillsynen inom försvarsmakten.
I sin tillsyn enligt denna lag har länsstyrelsen och försvarets sjukvårds­

styrelse samma befogenhet som miljö- och hälsoskyddsnämnden.

2681

¬

background image

SFS 1982:1080

16 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall i sin t illsynsverksamhet ägna
särskild uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och anläggningar:

1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande

utrymmen,

2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,

3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. anläggningar för hantverk eller andra näringar,
5. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt

erbjuds tillfällig bostad,

6. idrottsanläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande

anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av

många människor,

7. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling,

8. lokaler för förvaring av djur.

17 § För tillsyn enligt denna lag äger tillsynsmyndigheten tillträde till

byggnader, lokaler, anläggningar och områden och får där göra undersök­
ningar och ta prover.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs.

Förelägganden och forbud

18 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden far meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att denna lag ell er bestämmelser som meddelats

med stöd av lagen skall efterlevas. I brådskande fall eller när det annars
finns särskilda skäl far ett föreläggande eller förbud meddelas omedelbart

och i andra fall först sedan det visat sig att nämndens råd och anvisningar
ej har följts.

I ett beslut om föreläggande eller förbud kan nämnden utsätta vite.

Frågan om utdömande av vite prövas av allmän domstol. Vitet far ej

förvandlas.

Underlåter någon att vidta en åtgärd som åligger honom enligt denna lag

eller enligt bestämmelser som har meddelats med stöd av denna lag och
efterkommer han inte miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande om

rättelse, far nämnden förordna om rättelse på hans bekostnad. I bråd­
skande fall får sådant förordnande meddelas också utan föregående före­

läggande.

19 § Ett föreläggande eller förbud kan allt efter omständigheterna riktas

mot ägaren, mot den som har nyttjanderätt till berör d egendom eller mot
båda.

Vid meddelande av ett föreläggande eller förbud som avses i första

stycket får miljö- och hälsoskyddsnämnden ålägga ägaren eller nyttjande-

rättshavaren att, om hans ställning som sådan upphör, utan dröjsmål lämna
uppgift om den nye ägarens eller nyttjanderättshavarens namn och adress.

20 8 Om miijö- och hälsoskyddsnämnden i fråga om en fastighet elle r

2682

byggnad har meddelat föreläggande eller förbud samt föreläggandet eller

¬

background image

f�rlDudet är av större betydelse och förenat med ett vite som uppgår till

SFS 1982; 1080

miiist ett basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, får
nämnden översända beslutet om föreläggandet eller förbudet till insk riv­
ningsmyndigheten för anteckning i fast ighetsboken eller tomträttsboken.
Har sådan anteckning skett gäller föreläggandet eller förbudet mot ny

ägare av egendomen. Utsatt vite gäller dock inte mot ny ägare av egendo­

men, men nämnden far utsätta nytt vite för denne.

Har ett antecknat föreläggande eller förbud upphävts genom lagakraft-

vunnet beslut eller har den åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits

eller har än damålet med f öreläggandet förlorat sin betydelse, skall miljö-
och häl soskyddsnämnden, så snart den fatt vetskap om förhållandet, an­

mäla det till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken

^ eller tomträttsboken. Om nämnden inte gör anmälan skall länsstyrelsen på

ansökan av egendomens ägare göra sådan anmälan.

21 § �verlåts en fastighet eller en byggnad innan ett beslut som avses i
20 § har vunnit laga kraft på grund av att det har överklagats, skall
rättegångsbalkens bestämmelser om verkan av att tvisteföremålet överlåts
och om tredje mans deltagande i rättegång tillämpas.

Avgifter
22 § Regeringen kan föreskriva att särskilda avgifter far tas ut i är enden

enligt denna lag. Regeringen far överlåta åt kommunen att meddela före­

skrifter om sådana avgifter.

Ansvar och besvär

23 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

7 § andra stycket eller 12 § eller mot en föreskrift som meddelats med stöd
av denna lag samt den som inte uppfyller villkor som meddelats med stöd
av 14 §.

Ansvar enligt första stycket inträder ej om ansvar för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken.

24 § En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla även

om det överklagas.

25 § Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna lag eller enligt
bestämmelse som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länssty­
relsen genom besvär.

Länsstyrelsens beslut far överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Hälsoskyddet i krig, m. m.

26 § Regeringen bemyndigas att meddela särskilda föreskrifter om hälso­
skyddet i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållan­
den som är föranledda av att riket har befunnit sig i krig eller krigsfara.

2683

¬

background image

SFS 1982:1080

1. Denna lag träder i Icraft den 1 juli 1983, då hälsovårdsstadgan

I'

(1958:663) skall upphöra att gälla.

^

2. I fråga om föreskrifter enligt 70 § nämnda stadga samt med stöd av

stadgan meddelade förelägganden, förbud eller tillstånd skall det anses att

besluten har meddelats med stöd av motsvarande bestämmelser i denna lag

P

eller livsmedelslagen (1971:511).

3. De enligt hälsovårdsstadgan inrättade hälsovårdsnämnderna skall

fram till utgången av den mandattid som löper vid lagens ikraftträdande
fullgöra de uppgifter som enligt den nya lagen ankommer på miljö- och

hälsoskyddsnämnd.

4. Förekommer i lag e ller annan författning hänvisning till en föreskrift

som har ersatts genom en föreskrift i denna lag tillämpas i s tället den nya

föreskriften.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

GERTRUD SIGURDSEN

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.