SFS 2016:341 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2016:341 Lag om ändring i miljöbalken
160341.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 6 kap. 4 §, 16 kap. 8 §, 24 kap. 5 §

och 29 kap. 1 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

4 §

3

Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska sam-

råda

1. med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas

bli särskilt berörda, om verksamheten eller åtgärden kräver tillstånd eller be-
slut om tillåtlighet enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har medde-
lats med stöd av balken, eller

2. med dem som anges i 1 och med de övriga statliga myndigheter, de kom-

muner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda, om

a) verksamheten eller åtgärden till följd av föreskrifter som har meddelats

med stöd av 4 b § ska antas medföra en betydande miljöpåverkan,

b) tillsynsmyndigheten har förelagt den som avser att bedriva verksam-

heten eller vidta åtgärden att ansöka om ett tillstånd som avses i 9 kap. 6 a §,
eller

c) verksamheten eller åtgärden till följd av länsstyrelsens beslut enligt 5 §

andra stycket ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samrådet ska genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en an-

sökan om tillstånd görs och den miljökonsekvensbeskrivning som krävs en-
ligt 1 § upprättas. Samrådet ska avse verksamhetens eller åtgärdens lokalise-
ring, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbe-
skrivningens innehåll och utformning.

Före samrådet ska den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åt-

gärden lämna uppgifter om den planerade verksamhetens eller åtgärdens
lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan.
Uppgifterna ska lämnas till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de en-
skilda som särskilt berörs.

Det som sägs i första�tredje styckena gäller också ärenden för vilka en

miljökonsekvensbeskrivning krävs enligt 1 § andra stycket.

1 Prop. 2015/16:35, bet. 2015/16:MJU8, rskr. 2015/16:150.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om
skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2013:758.

SFS 2016:341

Utkom från trycket
den 5 april 2016

background image

2

SFS 2016:341

16 kap.

8 §

4

Om två eller flera som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet

kommer överens om att vidta åtgärder för att förebygga eller motverka
olägenheter för människors hälsa och miljön, får villkor som avses i 2 § första
stycket omfatta två eller flera verksamheter. Som förutsättning för detta gäller
att möjligheterna att följa miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. ökar eller att för-
delar från hälso- och miljösynpunkt uppnås på något annat sätt.

Frågor enligt första stycket får avgöras genom gemensamt beslut om till-

stånd som innehåller villkor för verksamheterna eller genom skilda beslut
med gemensamma villkor.

24 kap.

5 §

5

I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får tillstånds-

myndigheten ompröva tillstånd när det gäller en bestämmelse om tillåten pro-
duktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om verksamhetens omfatt-
ning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela
nya sådana

1. när, från det tillståndsbeslutet vann laga kraft, det förflutit tio år eller den

kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap i Euro-
peiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer,

2. om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvali-

tetsnorm inte följs,

3. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten

genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av bety-
delse för tillståndet eller villkoren,

4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts,
5. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon bety-

delse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,

6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt,
7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås

med användning av någon ny process- eller reningsteknik,

8. om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av

förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre förutsätt-
ningar för att kontrollera verksamheten,

9. om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett område

där förbud råder enligt föreskrift eller beslut med stöd av 9 kap. 4 §,

10. för att förbättra en anläggnings säkerhet,
11. om det visar sig att anordningar som har vidtagits eller villkor som har

meddelats till skydd för fisket med stöd av 11 kap. 8 § eller enligt 6 kap. 5 §
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet är
mindre ändamålsenliga, eller

12. om det kan antas att en säkerhet som ställts enligt 9 kap. 6 e §, 15 kap.

34 § eller 16 kap. 3 § inte längre är tillräcklig eller är större än vad som be-
hövs.

4 Senaste lydelse 2010:882.

5 Senaste lydelse 2010:882.

background image

3

SFS 2016:341

�ndringstillstånd som avses i 16 kap. 2 § får förenas med bestämmelser om

ändringar i villkor som tidigare har meddelats för de delar av verksamheten
som inte omfattas av ändringen, om de tidigare villkoren har ett samband med
ändringen.

�ndringstillstånd som avses i 16 kap. 2 § får trots bestämmelserna i första

stycket omprövas i samband med att ett tillstånd som omfattar hela verksam-
heten omprövas.

I fall som avses i första stycket 5 får tillståndsmyndigheten också besluta

om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska olägenheter för
framtiden.

Tillståndsmyndigheten får inte med stöd av denna paragraf meddela så in-

gripande villkor eller andra bestämmelser att verksamheten inte längre kan
bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

29 kap.

1 §

6

För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med

uppsåt eller av oaktsamhet

1. orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt sett

eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra

a) en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en

omfattning som inte har ringa betydelse, eller

b) någon annan betydande olägenhet i miljön,
2. förvarar ett ämne eller hanterar avfall på ett sätt som kan medföra en för-

orening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning
som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande
olägenhet i miljön,

3. orsakar en betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller

strålning, eller

4. bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt- eller grundvat-

tennivån på ett sätt som skadar eller kan skada människors hälsa, djur eller
växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som medför eller kan
medföra någon annan betydande olägenhet i miljön.

�r brottet grovt, döms för grovt miljöbrott till fängelse i lägst sex månader

och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas
om det har medfört eller kunnat medföra varaktiga skador av stor omfattning,
om gärningen annars varit av särskilt farlig art eller innefattat ett medvetet
risktagande av allvarligt slag eller om gärningsmannen, när det krävts särskild
uppmärksamhet eller skicklighet, har gjort sig skyldig till en försummelse av
allvarligt slag.

För försök eller förberedelse till grovt miljöbrott döms till ansvar enligt

23 kap. brottsbalken.

Om en behörig myndighet har tillåtit förfarandet, eller om förfarandet är

allmänt vedertaget eller med hänsyn till omständigheterna kan anses försvar-
ligt, döms inte till ansvar enligt denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

6 Senaste lydelse 2011:512.

background image

4

SFS 2016:341

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.