SFS 2017:741 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2017:741 Lag om ändring i miljöbalken
170741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 kap. 4 och 7 §§ miljöbalken ska

ha följande lydelse.

26 kap.

4 §

2

Har en kommun gjort framställning om överlåtelse av tillsynen enligt

3 § och finner den tillsynsmyndighet som avses där att tillsynen inte bör över-
låtas i enlighet med framställningen, ska tillsynsmyndigheten med eget
yttrande överlämna ärendet till regeringen för avgörande, om kommunen be-
gär det.

Tillsynsmyndigheten får återkalla överlåtelsen av tillsyn till en kommun.

Tillsynsmyndigheten ska återkalla överlåtelsen om kommunen ändrar sin
nämndorganisation så att den strider mot 6 kap. 7 § andra stycket kommunal-
lagen (2017:725). Har regeringen beslutat om överlåtelse, ska regeringen be-
sluta om återkallelse

7 §

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de tillsyns-

uppgifter som kommunen har enligt denna balk helt eller delvis ska utföras av
den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla
tjänster åt en annan kommun. Rätten att besluta i ett ärende får dock inte över-
låtas till en annan kommun.

Kommunen får också efter överenskommelse med en annan kommun upp-

dra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap.
38 § kommunallagen (2017:725). Föreskrifterna i 6 kap. 28�32 och 40 §§
kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd ska tillämpas på den
som fattar sådana beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som

har tillkännagetts före ikraftträdandet.

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2003:518.

SFS 2017:741

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:741

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.