SFS 2017:955 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2017:955 Lag om ändring i miljöbalken
170955.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken3

dels att 6 kap. ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 22 kap. 1 a�1 d §§ ska betecknas 22 kap. 1 b�1 e §§,
dels att 5 kap. 11 §, 15 kap. 44 §, 16 kap. 7 §, 17 kap. 3 och 6 §§ och

22 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 6 kap., tio nya paragrafer, 3 kap. 11�

14 §§, 5 kap. 12�15 §§, 19 kap. 6 § och 22 kap. 1 a §, och närmast före 3 kap.
11 § och 5 kap. 13 och 15 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 3 kap. 1 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝God hushållning⬝, närmast före 3 kap. 2 § en ny rubrik som ska lyda ⬝Sär-
skilda markanvändningsintressen⬝ och närmast före 3 kap. 10 § en ny rubrik
som ska lyda ⬝Avvägning mellan oförenliga riksintressen⬝.

3 kap.

Planer och planeringsunderlag

11 §

Den myndighet som handlägger ett mål eller ärende enligt denna balk

ska se till att sådana planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) och sådant
planeringsunderlag som behövs för att belysa frågor om hushållning med
mark och vatten finns tillgängliga i målet eller ärendet. Om myndigheten

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och
programs miljöpåverkan, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse av
6 kap. 1 § 2004:606

6 kap. 16 § 2012:905

6 kap. 3 § 2004:606

6 kap. 17 § 2004:606

6 kap. 4 § 2016:341

6 kap. 18 § 2004:606

6 kap. 4 a § 2015:232

6 kap. 19 § 2010:902

6 kap. 4 b § 2015:232

6 kap. 20 § 2004:606

6 kap. 5 § 2009:652

6 kap. 21 § 2010:902

6 kap. 7 § 2010:882

6 kap. 22 § 2004:606

6 kap. 8 § 2001:437

22 kap. 1 a § 2016:782

6 kap. 9 § 2015:232

22 kap. 1 b § 2012:430

6 kap. 10 § 2005:571

22 kap. 1 c § 2013:758

6 kap. 11 § 2004:606

22 kap. 1 d § 2014:269

6 kap. 12 § 2004:606

rubriken närmast före 6 kap. 3 § 2004:606

6 kap. 13 § 2012:905

rubriken närmast före 6 kap. 11 § 2004:606

6 kap. 14 § 2004:606

rubriken närmast före 6 kap. 19 § 2004:606

6 kap. 15 § 2004:606

rubriken närmast före 6 kap. 22 § 2004:606.

SFS 2017:955

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:955

begär det, är kommunen skyldig att tillhandahålla planer enligt plan- och
bygglagen samt planeringsunderlaget till dessa.

12 §

Länsstyrelsen ska ställa samman utredningar, program och annat pla-

neringsunderlag som har betydelse för hushållningen med mark och vatten i
länet och som finns hos statliga myndigheter. Länsstyrelsen ska på begäran
tillhandahålla planeringsunderlaget åt de kommuner och myndigheter som
ska tillämpa denna balk och åt den som är skyldig att upprätta en miljökonse-
kvensbeskrivning enligt 6 kap.

13 §

Regeringen får i ett enskilt fall besluta att en eller flera kommuner ska

redovisa till regeringen eller någon annan myndighet hur kommunen eller
kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) avser att
tillgodose ett intresse som rör hushållningen med mark och vatten enligt detta
kapitel och 4 kap.

14 §

Statliga myndigheter ska anmäla till regeringen om det uppkommer

behov av en sådan redovisning som avses i 13 §.

5 kap.

11 §

4

En länsstyrelse i varje vattendistrikt ska vara vattenmyndighet med

ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter om vattenmyndigheterna

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela

1. föreskrifter om karakterisering av vattenområden, förvaltningsplaner för

vattendistrikt och övervakning av vattenmiljön, och

2. ytterligare föreskrifter om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Redovisning från kommunerna

13 §

Regeringen får i ett enskilt fall besluta att en eller flera kommuner ska

redovisa till regeringen eller någon annan myndighet hur kommunen eller
kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) avser att
genomföra ett åtgärdsprogram eller på annat sätt skapa förutsättningar för att
miljökvalitetsnormer enligt detta kapitel följs.

14 §

Statliga myndigheter ska anmäla till regeringen om det uppkommer

behov av en redovisning enligt 13 §.

�&tgärdsprogram och förvaltningsplaner som beslutsunderlag vid
prövning

15 §

Den myndighet som handlägger ett mål eller ärende enligt denna balk

ska se till att sådana beslutade åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som

4 Senaste lydelse 2004:224.

background image

3

SFS 2017:955

avses i detta kapitel och som har betydelse för prövningen finns tillgängliga i
målet eller ärendet.

6 kap. Miljöbedömningar

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och be-

dömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program
(strategiska miljöbedömningar) och verksamheter och åtgärder (specifika
miljöbedömningar).

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering

och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Ordförklaring

2 §

Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter

som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumu-
lativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt

1. befolkning och människors hälsa,
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mång-

fald i övrigt,

3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
6. andra delar av miljön.

Planer och program

Strategiska miljöbedömningar för planer och program

3 §

En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett

program som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljö-
bedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Skyldigheten gäller inte
1. planer och program som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller

räddningstjänsten, och

2. finansiella eller budgetära planer och program.

4 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slag av planer och pro-

gram ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas

5 §

En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett

program som krävs i lag eller annan författning ska undersöka om genomför-
andet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan, om

1. frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord i föreskrifter som

regeringen har meddelat med stöd av 4 §, eller

background image

4

SFS 2017:955

2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 §

andra stycket.

6 §

Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen

1. identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande mil-

jöpåverkan, och

2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, läns-

styrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar
kan antas bli berörda av planen eller programmet, om myndigheten eller kom-
munen inte redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbe-
dömning ska göras.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om sådana omständigheter som avses i första stycket 1.

Beslut i frågan om miljöpåverkan

7 §

Myndigheten eller kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt be-

slut avgöra om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en bety-

dande miljöpåverkan.

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten.

8 §

Beslutet om huruvida genomförandet av planen, programmet eller änd-

ringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan får inte överklagas sär-
skilt.

Att göra en strategisk miljöbedömning

9 §

Om en strategisk miljöbedömning ska göras, ska myndigheten eller

kommunen

1. samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökon-

sekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd),

2. ta fram en miljökonsekvensbeskrivning,
3. ge tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och försla-

get till plan eller program, och

4. ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter

innan planen eller programmet antas eller läggs till grund för reglering.

Avgränsningssamrådet i den strategiska miljöbedömningen

10 §

Avgränsningssamrådet ska ske med de kommuner, länsstyrelser och

andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli
berörda av planen eller programmet.

Miljökonsekvensbeskrivningen i den strategiska miljöbedömningen

11 §

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla

1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvud-

sakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program,

background image

5

SFS 2017:955

2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med

hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd,

3. uppgifter om
a) miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller

programmet inte genomförs,

b) miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas be-

tydligt,

c) befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet,

särskilt miljöproblem som rör ett sådant område som avses i 7 kap. eller ett
annat område av särskild betydelse för miljön, och

d) hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn,
4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljö-

effekter som genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra,

5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, mot-

verka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter,

6. en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som

ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband
med att uppgifterna sammanställdes,

7. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och över-

vakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller
programmet medför, och

8. en icke-teknisk sammanfattning av 1�7.

12 §

Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska

vara rimlig med hänsyn till

1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig,
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra

planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgär-
der, och

5. allmänhetens intresse.

Samråd med andra länder i den strategiska miljöbedömningen

13 §

Om planens eller programmets genomförande kan antas medföra en

betydande miljöpåverkan i ett annat land eller om ett land som kan komma att
påverkas betydligt av genomförandet begär det, ska den myndighet som
regeringen bestämmer

1. överlämna miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller

program till det andra landets ansvariga myndighet,

2. om det andra landet vill delta i miljöbedömningen, samråda med det lan-

det i fråga om den gränsöverskridande miljöpåverkan som genomförandet av
planen eller programmet kan antas medföra och de åtgärder som planeras för
att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffek-
ter, och

3. ge det andra landet den information som behövs för samrådet och möj-

lighet att lämna synpunkter.

14 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om samråd enligt 13 §.

background image

6

SFS 2017:955

Synpunkter på beslutsunderlaget för en plan eller ett program

15 §

Myndigheten eller kommunen ska så tidigt som möjligt i arbetet med

förslaget till plan eller program ta fram miljökonsekvensbeskrivningen och
göra den och förslaget tillgängliga för allmänheten och de kommuner och
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda.
De ska ges information om hur de kan ta del av förslaget och miljökonse-
kvensbeskrivningen samt hur och inom vilken tid synpunkter kan lämnas.
Tiden för att lämna synpunkter ska vara skälig.

Beslut att anta en plan eller ett program

16 §

I ett beslut att anta en plan eller ett program som omfattas av kravet på

strategisk miljöbedömning eller i en särskild handling i anslutning till beslutet
ska det finnas en redovisning av

1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,
2. hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna

synpunkter,

3. skälen för att planen eller programmet har antagits i stället för de alterna-

tiv som övervägts, och

4. vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande

miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför.

17 §

Den som har antagit en plan eller ett program som omfattas av kravet

på strategisk miljöbedömning ska informera allmänheten och de myndigheter
och kommuner som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli
berörda om antagandet och göra planen eller programmet, beslutet och den
redovisning som avses i 16 § tillgängliga för dem.

18 §

När samråd har skett med ett annat land enligt 13 §, ska den myndighet

som regeringen bestämmer se till att den information som avses i 17 § lämnas
till den ansvariga myndigheten i det andra landet.

19 §

När en plan eller ett program som omfattas av kravet på en strategisk

miljöbedömning har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommu-
nen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som genomförandet
av planen eller programmet faktiskt medför. Detta ska göras för att myndig-
heten eller kommunen tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpå-
verkan som tidigare inte har identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjäl-
pande kan vidtas.

Verksamheter och åtgärder

Specifika miljöbedömningar vid tillståndsprövning och i andra ärenden

20 §

En specifik miljöbedömning ska göras i fråga om en verksamhet eller

åtgärd som ska prövas

1. för ett tillstånd som avses i 7 kap. 28 a §, om det inte rör sig om

brådskande åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till skyddet mot allvar-
liga olägenheter för människors hälsa, eller

background image

7

SFS 2017:955

2. för ett tillstånd som avses i 9 eller 11 kap. eller för en tillåtlighet som av-

ses i 17 kap., om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan.

En specifik miljöbedömning krävs inte för en sådan prövning som avses i

24 kap. 3, 5, 8 eller 9 §.

21 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slag av verksamheter

och åtgärder ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

22 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att 23�46 §§ ska tillämpas helt

eller delvis i dispensärenden eller andra ärenden enligt denna balk eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.

Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas

23 §

Den som avser att bedriva en sådan verksamhet eller vidta en sådan åt-

gärd som avses i 20 § första stycket 2 ska undersöka om verksamheten eller
åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

En sådan undersökning behöver dock inte göras om
1. den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden anser att en

betydande miljöpåverkan kan antas,

2. frågan om betydande miljöpåverkan har avgjorts i föreskrifter som

regeringen har meddelat med stöd av 21 §, eller

3. den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden har förelagts

att ansöka om ett tillstånd som avses i 9 kap. 6 a §.

24 §

Undersökningen ska innebära att den som avser att bedriva verksam-

heten eller vidta åtgärden

1. tar fram ett samrådsunderlag, och
2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan och i fråga om miljökon-

sekvensbeskrivningens innehåll och utformning (undersökningssamråd) med
länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt
berörda av verksamheten eller åtgärden.

Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven

på det avgränsningssamråd som ska göras inom ramen för en specifik miljö-
bedömning.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om undersökningen.

25 §

Den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden ska

1. lämna samrådsunderlaget till dem som deltar i undersökningssamrådet i

så god tid att synpunkter på underlaget och på frågan om betydande miljöpå-
verkan kan tas till vara när länsstyrelsen prövar den frågan, och

2. när samrådet är avslutat redogöra för hur samrådet gått till, vilka som

bjudits in och vad som framkommit och lämna samrådsredogörelsen till läns-
styrelsen.

Beslut i frågan om miljöpåverkan

26 §

Länsstyrelsen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om

verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

background image

8

SFS 2017:955

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att verk-

samheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

I 47 § finns en bestämmelse om att en liten miljökonsekvensbeskrivning

ska tas fram om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte
kan antas.

27 §

Länsstyrelsens beslut om huruvida verksamheten eller åtgärden kan

antas medföra en betydande miljöpåverkan får inte överklagas särskilt.

Att göra en specifik miljöbedömning

28 §

Den specifika miljöbedömningen ska innebära att

1. den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden
a) samråder om hur en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (av-

gränsningssamråd),

b) tar fram en miljökonsekvensbeskrivning, och
c) ger in miljökonsekvensbeskrivningen till den som prövar tillståndsfrå-

gan, och

2. den som prövar tillståndsfrågan
a) ger tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen, och
b) slutför miljöbedömningen.

Avgränsningssamrådet i den specifika miljöbedömningen

29 §

Avgränsningssamrådet ska genomföras inför arbetet med miljökonse-

kvensbeskrivningen och innebära att den som avser att bedriva verksamheten
eller vidta åtgärden samråder om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering,
omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden
kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonse-
kvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Om samrådet avser en verksamhet eller åtgärd som omfattas av lagen

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor ska samrådet även avse hur allvarliga kemikalieolyckor till
följd av verksamheten eller åtgärden ska kunna förebyggas och begränsas.

30 §

Avgränsningssamrådet ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten

och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åt-
gärden samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den all-
mänhet som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden.

Den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden ska se till att

de som ingår i samrådskretsen enligt första stycket men som inte tidigare har
fått ett samrådsunderlag kan ta del av ett samrådsunderlag.

Om ett undersökningssamråd enligt 24 § första stycket 2 inte har skett, ska

samrådsunderlaget innehålla uppgift om det.

31 §

Avgränsningssamrådet ska påbörjas och samrådsunderlaget lämnas i

så god tid att det ger utrymme för ett meningsfullt samråd innan verksamhets-
utövaren utformar miljökonsekvensbeskrivningen och den slutliga tillstånds-
ansökan.

background image

9

SFS 2017:955

32 §

Länsstyrelsen ska under avgränsningssamrådet verka för att innehållet

i miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad som
behövs för tillståndsprövningen.

Om den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden begär det,

ska länsstyrelsen redovisa sin bedömning i frågan. Länsstyrelsens redovisning
är inte bindande.

Samråd med andra länder i den specifika miljöbedömningen

33 §

Om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande mil-

jöpåverkan i ett annat land eller om ett land som kan komma att påverkas be-
tydligt av verksamheten eller åtgärden begär det, ska den myndighet som re-
geringen bestämmer

1. informera det andra landet om verksamheten eller åtgärden, dess möjliga

gränsöverskridande konsekvenser och vilken typ av beslut som kan komma
att fattas, och

2. ge det andra landet skälig tid att yttra sig över om det vill delta i miljöbe-

dömningen.

Om det andra landet vill delta i miljöbedömningen, ska myndigheten ge det

andra landet möjlighet att delta i ett samrådsförfarande om miljökonsekvens-
beskrivningen och den slutliga tillståndsansökan.

34 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om samråd enligt 33 §.

Miljökonsekvensbeskrivningen i den specifika miljöbedömningen

35 §

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla

1. uppgifter om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, utformning,

omfattning och andra egenskaper som kan ha betydelse för miljöbedöm-
ningen,

2. uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden,
3. uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas

eller åtgärden vidtas och hur de förhållandena förväntas utveckla sig om verk-
samheten eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas,

4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som

verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre
händelser,

5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, mot-

verka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna,

6. uppgifter om de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheten

eller åtgärden bidrar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs, om
sådana uppgifter är relevanta med hänsyn till verksamhetens art och omfatt-
ning,

7. en icke-teknisk sammanfattning av 1�6, och
8. en redogörelse för de samråd som har skett och vad som kommit fram i

samråden.

36 §

Om verksamheten eller åtgärden kan antas påverka miljön i ett natur-

område som är förtecknat enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2, ska miljö-
konsekvensbeskrivningen innehålla en beskrivning av verksamhetens eller åt-

background image

10

SFS 2017:955

gärdens konsekvenser för syftet med att bevara området, en redogörelse för de
alternativ som har övervägts med en motivering till varför ett visst alternativ
valts samt de uppgifter som i övrigt behövs för prövningen enligt 7 kap. 28 b
och 29 §§.

Om miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats enbart för en prövning

enligt 7 kap. 28 b och 29 §§, kan innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen
begränsas till de uppgifter som behövs för den prövningen.

37 §

De uppgifter som ska finnas med i miljökonsekvensbeskrivningen

enligt 35 och 36 §§ ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som

1. är rimlig med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder,

och

2. behövs för att en samlad bedömning ska kunna göras av de väsentliga

miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra.

38 §

Regeringen får meddela

1. ytterligare föreskrifter om vad miljökonsekvensbeskrivningen ska inne-

hålla, och

2. föreskrifter om hur miljökonsekvensbeskrivningen ska tas fram.

Miljöbedömningen hos den som prövar tillståndsfrågan

39 §

Den som prövar tillståndsfrågan ska, om miljökonsekvensbeskriv-

ningen kan läggas till grund för den fortsatta miljöbedömningen, kungöra att
miljökonsekvensbeskrivningen finns, göra den tillgänglig för allmänheten
och ge allmänheten skälig tid och minst 30 dagar att yttra sig.

Om tillståndsfrågan enbart avser en prövning enligt 7 kap. 28 b eller 29 §

ska första stycket tillämpas endast i den utsträckning som behövs för pröv-
ningen eller som är lämplig för att ge allmänheten information.

40 §

Kungörelsen ska innehålla upplysningar om

1. att verksamheten eller åtgärden omfattas av kraven på specifik miljöbe-

dömning enligt detta kapitel,

2. vem som prövar tillståndsfrågan,
3. var miljökonsekvensbeskrivningen och andra handlingar i målet eller

ärendet finns tillgängliga,

4. till vem och inom vilken tid synpunkter kan lämnas, och
5. hur ny information i målet eller ärendet kommer att kungöras eller hållas

tillgänglig.

Om samråd med ett annat land ska ske enligt detta kapitel, ska kungörelsen

innehålla en upplysning om detta.

41 §

Kungörelsen om miljökonsekvensbeskrivningen ska göras

1. på en lämplig webbplats,
2. i en ortstidning eller på den plats som är särskilt föreskriven, och
3. tillsammans med kungörelsen om ansökan, om ansökan ska kungöras.

42 §

Den som prövar tillståndsfrågan ska i ett särskilt beslut eller i samband

med att tillståndsfrågan avgörs ta ställning till om miljökonsekvensbeskriv-
ningen uppfyller kraven i detta kapitel så att den specifika miljöbedömningen
kan slutföras. Ett sådant ställningstagande får inte överklagas särskilt.

background image

11

SFS 2017:955

43 §

Den som prövar tillståndsfrågan ska, när tillståndsfrågan avgörs, slut-

föra miljöbedömningen genom att med hänsyn till innehållet i miljökonse-
kvensbeskrivningen och det som kommit fram under handläggningen av
målet eller ärendet identifiera, beskriva och göra en slutlig och samlad be-
dömning av miljöeffekterna.

Information om avgörandet i tillståndsfrågan

44 §

Den som prövar en tillståndsfråga som kräver en specifik miljöbedöm-

ning ska när frågan är avgjord snarast kungöra detta. Av kungörelsen ska det
framgå hur allmänheten kan få tillgång till innehållet i avgörandet.

Om avgörandet enbart avser en prövning enligt 7 kap. 28 b eller 29 §, be-

höver det dock kungöras endast om det är lämpligt för att ge allmänheten in-
formation.

45 §

Om samråd har skett med ett annat land enligt 33 §, ska den myndighet

som regeringen bestämmer se till att den information som avses i 44 § lämnas
till den ansvariga myndigheten i det andra landet.

Samordning

46 §

Den som gör en strategisk eller specifik miljöbedömning ska sträva

efter att samordna arbetet med andra miljöbedömningar som görs enligt detta
kapitel eller med liknande arbete som görs enligt andra författningar.

Liten miljökonsekvensbeskrivning när en specifik miljöbedömning inte
ska göras

47 §

Om länsstyrelsen enligt 26 § beslutar att en betydande miljöpåverkan

inte kan antas, ska den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgär-
den i en liten miljökonsekvensbeskrivning lämna de upplysningar som be-
hövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller
åtgärden kan förväntas ge. Beskrivningen ska innehålla den samrådsredo-
görelse som har tagits fram enligt 25 § 2.

För verksamheter eller åtgärder som kan antas påverka miljön i ett natur-

område som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 ska be-
skrivningen innehålla de uppgifter som behövs för prövningen enligt 7 kap.
28 b och 29 §§.

15 kap.

44 §

5

Bestämmelserna i 42 och 43 §§ gäller även förslag till ändringar i en

renhållningsordning.

En kommun behöver inte ställa ut ett förslag till en ändring i renhållnings-

ordningen som endast

1. gäller föreskrifter som kommunen får meddela med stöd av detta kapitel,

och

2. berör ett fåtal fastighetsinnehavare eller annars är liten.

5 Senaste lydelse 2016:782.

background image

12

SFS 2017:955

16 kap.

7 §

Vid prövningen enligt denna balk ska hänsyn tas till andra verksamheter

eller särskilda anläggningar som kan komma att behövas för att verksamheten
ska kunna komma till stånd eller bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.

17 kap.

3 §

6

Regeringen får för ett visst fall förbehålla sig att pröva tillåtligheten av

en verksamhet som inte omfattas av kravet på prövning enligt 1 §, om

1. verksamheten i betraktande av de intressen som denna balk enligt 1 kap.

1 § ska främja kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag,

2. verksamheten utanför ett område som har förtecknats enligt 7 kap. 27 §

kan antas mer än obetydligt skada naturvärdet inom området, eller

3. verksamheten omfattas av 4 kap. 6 § tredje stycket.
Rätten till förbehåll enligt första stycket 2 gäller enbart verksamhet som är

tillståndspliktig enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av balken.

Om ett mål eller ärende enligt denna balk pågår om tillståndsprövning av

verksamheten, ska regeringen omedelbart lämna besked om förbehållet till den
tillståndsprövande mark- och miljödomstolen eller myndigheten.

6 §

7

Kommunfullmäktiges tillstyrkande krävs för att regeringen ska få

tillåta en verksamhet som

1. avses i 1 § 1, eller
2. avses i 3 § första stycket 1 eller 4 § och inte är en vattenverksamhet eller

trafikanläggning.

Regeringen får trots första stycket tillåta mellanlagring eller slutlig förva-

ring av kärnämne eller kärnavfall eller en verksamhet som anges i 4 a § 6, 7, 8
eller 9, om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att verksam-
heten kommer till stånd och det inte finns någon annan plats som bedöms vara
lämpligare för verksamheten eller som är lämplig och har anvisats för verk-
samheten inom en annan kommun som kan antas godta en placering där.

19 kap.

6 §

En ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § ska innehålla en beskriv-

ning av verksamhetens eller åtgärdens konsekvenser för syftet med att bevara
området och en redogörelse för de alternativ som övervägts med en motive-
ring till varför ett visst alternativ valts. Om det enligt 6 kap. krävs en specifik
miljöbedömning, ska ansökan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt
det kapitlet.

6 Senaste lydelse 2010:923.

7 Senaste lydelse 2009:652.

background image

13

SFS 2017:955

22 kap.

1 §

8

En ansökan i ett ansökningsmål ska vara skriftlig. Den ska innehålla

1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena på

platsen, om produktionsmängd eller liknande, om användningen av råvaror,
andra insatsvaror och ämnen och om energianvändning,

2. uppgifter om utsläppskällor, om arten och mängden av alla förutsebara

utsläpp och om förslag till de åtgärder som kan behövas dels för att förebygga
uppkomsten av avfall, dels för att förbereda för återanvändning, materialåter-
vinning och annan återvinning av det avfall som anläggningen ger upphov till,

3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap.,
4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga

uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. följs,

5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten,
6. det handlingsprogram och den säkerhetsrapport som krävs enligt lagen

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor, om den verksamhet eller åtgärd som målet avser omfattas
av den lagen,

7. en statusrapport när det krävs enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av 10 kap. 21 § första stycket 5, och

8. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1�7.

1 a §

I mål om vattenverksamhet ska ansökan, utöver det som anges i 1 §,

innehålla

1. uppgift om huruvida det finns fastigheter som berörs av vattenverksam-

heten eller inte och i förekommande fall namn och adress på ägarna och be-
rörda innehavare av särskild rätt till fastigheterna, och

2. uppgifter om de ersättningsbelopp som sökanden erbjuder varje

sakägare, om det inte på grund av verksamhetens omfattning bör anstå med
sådana uppgifter.

I 7 kap. 4 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverk-

samhet finns det ytterligare bestämmelser om vad en ansökan i vissa fall ska
innehålla i mål om vattenverksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedöm-

ningen av mål och ärenden om planer eller program som har påbörjats före
ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen

av mål och ärenden om verksamheter eller åtgärder där ansökan inkommit till
den som ska pröva tillståndsfrågan före ikraftträdandet.

4. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet

eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har med-
delats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträ-
dandet.

8 Senaste lydelse 2015:232.

background image

14

SFS 2017:955

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.