SFS 2017:1274 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2017:1274 Lag om ändring i miljöbalken
171274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 10 § miljöbalken ska ha föl-

jande lydelse.

4 kap.

10 §

2

För vart och ett av havsområdena Bottniska viken, �stersjön och Väs-

terhavet ska det finnas en havsplan som ger vägledning till myndigheter och
kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av om-
rådet. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områden
som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav utanför de särskilda av-
gränsningslinjer, en nautisk mil räknat från baslinjerna, som framgår av bi-
laga 6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.
Syftet med havsplanerna ska vara att bidra till en långsiktigt hållbar utveck-
ling. Havsplanerna ska beslutas av regeringen.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar

som i fråga om verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område be-
hövs för att uppnå syftet med planen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

2 Senaste lydelse 2014:861.

SFS 2017:1274

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.