SFS 2018:1407 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2018:1407 Lag om ändring i miljöbalken
SFS2018-1407.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om miljöbalken2

dels att 11 kap. 6 § ska upphöra att gälla,
dels
att 5 kap. 4�15 §§ ska betecknas 5 kap. 7�18 §§, 16 kap. 2 a § ska

betecknas 16 kap. 2 e §, 16 kap. 2 b § ska betecknas 16 kap. 2 d § och
24 kap. 5 a�15 §§ ska betecknas 24 kap. 6, 7, 11 och 13�20 §§,

dels att 2 kap. 7 §, 4 kap. 6 §, nya 5 kap. 8 och 17 §§, 6 kap. 20 §, 11 kap.

9 a §, 16 kap. 2, den nya 2 c och 13 §§, 19 kap. 3 a, 3 b och 5 §§, 21 kap.
1 a §, 22 kap. 1 d, 2 a, 19 och 25 §§, 24 kap. 1, 5 och de nya 7, 11, 15 och
19 §§, 25 kap. 1�3 och 8 §§, 26 kap. 2 och 20 §§, 31 kap. 21 § och rubriken
närmast före 19 kap. 3 a § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 11 kap. 9 § ska lyda ⬝Tillstånds- och an-

mälningsplikt för vattenverksamhet⬝,

dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 4, 9, 10, 13 och 15 §§ ska sättas

närmast före 5 kap. 7, 12, 13, 16 respektive 18 §, rubriken närmast före
11 kap. 6 § ska sättas närmast före 11 kap. 7 § och rubrikerna närmast före
24 kap. 11�13 och 15 §§ ska sättas närmast före 24 kap. 16, 17, 18 respek-
tive 20 §,

dels att det ska införas tjugo nya paragrafer, 5 kap. 4�6 §§, 11 kap. 6, 9 c,

27 och 28 §§, 16 kap. 2 a�2 c §§, 19 kap. 3 c §, 22 kap. 13, 29 och 30 §§,
24 kap. 8�10 och 12 §§ och 26 kap. 20 a och 20 b §§, och närmast före
11 kap. 27 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
7 §
3 Kraven i 2�5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det
inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild
hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört
med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvars-
verksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägning-
en hänsyn tas även till detta förhållande.

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2 Senaste lydelse av

5 kap. 4 § 2010:882

24 kap. 5 a § 2015:670

5 kap. 6 § 2010:882

24 kap. 8 § 2012:907

5 kap. 7 § 2003:890

24 kap. 13 § 2011:608

5 kap. 8 § 2003:890

24 kap. 15 § 2009:1326

5 kap. 9 § 2010:882

rubriken närmast före 5 kap. 9 § 2002:175

5 kap. 10 § 2004:224

rubriken närmast före 5 kap. 10 § 2004:224

5 kap. 11 § 2017:955

rubriken närmast före 5 kap. 13 § 2017:955

5 kap. 12 § 2017:955

rubriken närmast före 5 kap. 15 § 2017:955

5 kap. 13 § 2017:955

rubriken närmast före 24 kap. 15 § 2004:667.

5 kap. 15 § 2017:955

3 Senaste lydelse 2010:882.

SFS

2018:1407

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

SFS

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa 5 kap. 4

och 5 §§.

4 kap.


6 § Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraft-
ändamål får inte utföras i

1. nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven

med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden,

2. Dalälven i
a) vattenområdena Västerdalälven uppströms Hummelforsen och �ster-

dalälven uppströms Trängslet med tillhörande käll- och biflöden, och

b) älvsträckorna Västerdalälven nedströms Skiffsforsen och Dalälven

nedströms Näs bruk,

3. Ljusnan i
a) vattenområdena Voxnan uppströms Vallhaga med tillhörande käll- och

biflöden, och

b) älvsträckorna mellan Hede och Svegsjön och mellan Laforsen och

Arbråsjöarna,

4. Ljungan i
a) vattenområdena Ljungan uppströms Storsjön och Gimån uppströms

Holmsjön med tillhörande käll- och biflöden, och

b) älvsträckorna mellan Havern och Holmsjön och nedströms Viforsen,
5. Indalsälven i
a) vattenområdena �&reälven, Ammerån, Storån�Dammån och Hårkan

med tillhörande käll- och biflöden, och

b) älvsträckan Långan nedströms Landösjön,
6. �&ngermanälven i
a) vattenområdena Lejarälven, Storån uppströms Klumpvattnet, Långsel-

ån�Rörströmsälven, Saxån, Ransarån uppströms Ransarn och Vojmån upp-
ströms Vojmsjön med tillhörande käll- och biflöden, och

b) älvsträckan Faxälven mellan Edsele och Helgumsjön,
7. Vapstälven med tillhörande käll- och biflöden,
8. Moälven med tillhörande käll- och biflöden,
9. Lögdeälven med tillhörande käll- och biflöden,
10. �reälven med tillhörande käll- och biflöden,
11. Umeälven i
a) vattenområdena Tärnaån, Girjesån och Juktån uppströms Fjosoken med

tillhörande käll- och biflöden, och

b) älvsträckan Tärnaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta,
12. Sävarån med tillhörande käll- och biflöden,
13. Skellefteälven i de delar som utgörs av källflödena uppströms Sädva-

jaure respektive Riebnes och Malån med tillhörande käll- och biflöden,

14. Byskeälven med tillhörande käll- och biflöden,
15. �&byälven med tillhörande käll- och biflöden,
16. Luleälven i vattenområdena Stora Luleälven uppströms Akkajaure,

Lilla Luleälven uppströms Skalka och Tjaktjajaure och Pärlälven med till-
hörande käll- och biflöden,

17. Råneälven med tillhörande käll- och biflöden,
18. Emån med tillhörande käll- och biflöden,
19. Bräkneån med tillhörande käll- och biflöden,
20. Mörrumsån med tillhörande käll- och biflöden,
21. Fylleån med tillhörande käll- och biflöden,

2018:1407

background image

3

SFS

22. Enningdalsälven uppströms riksgränsen till Norge med tillhörande

käll- och biflöden, och

23. Klarälven mellan Höljes och Edebäck.
Trots första stycket får åtgärder som behövs för att upprätthålla, under-

hålla eller ändra en anläggning eller verksamhet vidtas, om åtgärderna inte
medför någon ökad negativ miljöpåverkan eller endast en tillfällig sådan
ökad påverkan.

5 kap.


4 § En myndighet eller en kommun får inte tillåta att en verksamhet eller
en åtgärd påbörjas eller ändras om detta, trots åtgärder för att minska föro-
reningar eller störningar från andra verksamheter, ger upphov till en sådan
ökad förorening eller störning som innebär att vattenmiljön försämras på ett
otillåtet sätt eller som har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att
uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitets-
norm.

Vid prövning för ett nytt tillstånd och vid omprövning av tillstånd ska de

bestämmelser och villkor beslutas som behövs för att verksamheten inte ska
medföra en sådan försämring eller ett sådant äventyr.

5 § I fråga om miljökvalitetsnormer som avses i 2 § första stycket 1 för
annat än vatten ska myndigheter och kommuner vid prövning och tillsyn
ställa de krav som behövs för att följa en sådan norm. Om det finns ett åt-
gärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledan-
de för bedömningen av behovet.

Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en

verksamhet eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan
antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses
i 2 § första stycket 1 för annat än vatten inte följs, får verksamheten eller
åtgärden tillåtas om den

1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa

normen,

2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder

som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är obe-
tydlig, eller

3. trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på

kort sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade
förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt
område.

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbuden i 4 §
första stycket. Sådana föreskrifter får endast avse undantag för att tillgodose
allmänna intressen av större vikt eller som det annars finns särskilda skäl
för.

8 §4 Ett åtgärdsprogram som avses i 7 § ska fastställas av regeringen eller
den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer. Om det behövs
får regeringen bestämma att ett åtgärdsprogram ska fastställas av flera myn-
digheter eller kommuner.

Ett åtgärdsprogram som ska fastställas av en kommun ska beslutas av

kommunfullmäktige.

4 Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 5 § 2003:890.

2018:1407

background image

4

SFS

�&tgärdsprogrammet ska skickas till de myndigheter som regeringen be-

stämmer.

Med kommun avses i denna paragraf även kommunalförbund.

17 §5 Statliga myndigheter ska anmäla till regeringen om det uppkommer
behov av en redovisning enligt 16 §.

6 kap.


20 §6 En specifik miljöbedömning ska göras i fråga om en verksamhet
eller åtgärd som ska prövas

1. för ett tillstånd som avses i 7 kap. 28 a §, om det inte rör sig om bråd-

skande åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till skyddet mot allvarliga
olägenheter för människors hälsa, eller

2. för ett tillstånd som avses i 9 eller 11 kap. eller för en tillåtlighet som

avses i 17 kap., om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan.

En specifik miljöbedömning krävs inte för en sådan prövning som avses i

24 kap. 3, 5, 10, 13 eller 14 §.

11 kap.


6 § Med vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel avses i detta
kapitel en vattenverksamhet som innebär vattenreglering, vattenbortledning,
vattenöverledning eller annan påverkan på vattnets flöde och

1. är avsedd för produktion av el genom omvandling av energin i ström-

mande vatten, eller

2. när verksamheten påbörjades, var avsedd för sådan produktion.
Verksamheter enligt första stycket ska anses utgöra en och samma verk-

samhet om de bedrivs med vattenanläggningar som direkt eller genom andra
vattenanläggningar är tekniskt sammankopplade med varandra och har ett
miljö- och verksamhetsmässigt samband.

9 a §7 Regeringen får meddela föreskrifter om att det för vissa vattenverk-
samheter i stället för tillstånd ska krävas att verksamheterna har anmälts.

�ven om anmälningsplikt har föreskrivits får tillsynsmyndigheten, enligt

föreskrifter som meddelas av regeringen, i det enskilda fallet förelägga en
verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd.

9 c § Regeringen får meddela föreskrifter om förbud, skyddsåtgärder, be-
gränsningar och andra försiktighetsmått för vattenverksamheter och för
vattenanläggningar som vattenverksamheter bedrivs med och som

1. behövs för att skydda människors hälsa eller miljön och är mer ända-

målsenliga än beslut i enskilda fall, eller

2. behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Moderna miljövillkor


27 § Den som bedriver en tillståndspliktig vattenverksamhet för produk-
tion av vattenkraftsel ska se till att verksamheten har moderna miljövillkor.
Med detta avses att tillståndets villkor eller bestämmelser till skydd för män-
niskors hälsa och miljön har bestämts enligt denna balk genom en dom eller

5 Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 14 § 2017:955.

6 Senaste lydelse 2017:955.

7 Senaste lydelse 2005:571.

2018:1407

background image

5

SFS

i ett beslut som inte är äldre än fyrtio år. Om det i tillståndet för verksam-
heten har bestämts en annan tid för översyn av miljövillkoren, ska dock den
tiden gälla.

Trots första stycket får en verksamhet bedrivas till dess en prövning är

klar, om

1. verksamhetsutövaren har ansökt om tillstånd eller omprövning för att

förse verksamheten med moderna miljövillkor, eller

2. verksamheten omfattas av en nationell plan för moderna miljövillkor

enligt föreskrifter som regeringen meddelar och verksamhetsutövaren inte
är försenad med att ansöka om prövning enligt planen.

28 § Det ska finnas en nationell plan för de prövningar som avses i 27 §.
Planen ska ange en nationell helhetssyn i fråga om att verksamheterna ska
förses med moderna miljövillkor på ett samordnat sätt med största möjliga
nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.
Planen ska beslutas av regeringen.

16 kap.


2 §8 Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av balken, får ges för begränsad tid och
får förenas med villkor.

2 a § Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får tillståndet begränsas
till att enbart avse ändringen (ändringstillstånd).

2 b § Vid ändring av en sådan vattenverksamhet som avses i 11 kap. 6 §
får tillståndet begränsas till att enbart avse ändringen (ändringstillstånd), om

1. verksamheten omfattas av en sådan nationell plan som avses i 11 kap.

28 § och den prövning av verksamheten som ska ske enligt planen inte har
påbörjats, eller

2. det annars är lämpligt.

2 c § I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten
som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter, får det med stöd av 2 § inte be-
slutas villkor om begränsning av utsläppen eller villkor som genom att regle-
ra använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidut-
släpp.

Första stycket gäller inte villkor som i fråga om
1. koldioxid behövs för att hindra utsläpp från en verksamhet med geolo-

gisk lagring av koldioxid eller verksamhet med avskiljning, komprimering
eller transport av koldioxid för sådan lagring, eller

2. dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande

lokala föroreningar.

2 e §9 Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan tidsbe-
gränsning som avses i 2 §.

13 §10 �verklagbara domar och beslut om tillstånd, godkännande eller
dispens enligt denna balk, om upphävande av skydd av områden enligt
7 kap. eller om tillsyn enligt 10 kap. eller i sådana frågor enligt föreskrifter

8 Senaste lydelse 2012:430.

9 Senaste lydelse av tidigare 16 kap. 2 a § 2012:430.

10 Senaste lydelse 2010:882.

2018:1407

background image

6

SFS

som har meddelats med stöd av balken, får överklagas av en ideell förening
eller en annan juridisk person som

1. har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljö-

skyddsintressen,

2. inte är vinstdrivande,
3. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och
4. har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har

allmänhetens stöd.

Rätten att överklaga enligt första stycket gäller även om överklagandet

enbart avser ett villkor eller en annan bestämmelse i domen eller beslutet
och även om domen eller beslutet är resultatet av en prövning enligt 22 kap.
26 §, 24 kap. 2, 3, 5, 7, 10 eller 13 § denna balk eller en prövning enligt 7 kap.
13, 14 eller 16 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vatten-
verksamhet. Rätten att överklaga enligt första stycket gäller dock inte domar
och beslut som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Förvarets materiel-
verk eller Försvarets radioanstalt.

Den som vill överklaga med stöd av första eller andra stycket ska göra det

innan tiden för överklagande har gått ut för parterna och sakägarna.

19 kap.


Statlig kontroll av vissa kommunala beslut11


3 a §12 Om en kommun tillåter en verksamhet eller åtgärd enligt en be-
stämmelse om undantag som avses i 5 kap. 6 § eller ger dispens från bestäm-
melserna i 7 kap. 15 §, ska kommunen skicka beslutet till länsstyrelsen.

Beslut enligt en bestämmelse om undantag som avses i 5 kap. 6 § ska

skickas till den länsstyrelse som är vattenmyndighet.

3 b §13 Länsstyrelsen ska pröva en kommuns beslut som avses i 3 a §, om
det finns skäl att anta att

1. det inte finns förutsättningar för tillåtandet eller dispensen, eller
2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i

frågan om tillåtande eller dispens.

Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut

kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det finns något sådant prövnings-
skäl som anges i första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske
eller inte. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut, om det inte finns förutsätt-

ningar för tillåtandet eller dispensen.

3 c § Länsstyrelsens prövning enligt 3 b § i frågor om undantag som avses
i 5 kap. 6 § ska göras av den länsstyrelse som är vattenmyndighet.

5 §14 I ett ärende som prövas av länsstyrelsen eller en kommunal nämnd
ska styrelsen eller nämnden tillämpa bestämmelserna

1. i 22 kap. 1, 1 d och 1 e §§ om ansökans form och innehåll,
2. i 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den,
3. i 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5, 8, 9 och 13 §§,
4. i 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll,
5. i 22 kap. 6 § om talerätt,

11 Senaste lydelse 2009:532.

12 Senaste lydelse 2009:532.

13 Senaste lydelse 2009:532.

14 Senaste lydelse 2014:269.

2018:1407

background image

7

SFS

6. i 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet,
7. i 22 kap. 12 och 13 §§ om sakkunniga och om att inhämta yttrande,
8. i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar om under-

sökning på platsen,

9. i 22 kap. 25 § första stycket 1�3 och 5�11, andra stycket sista meningen

och tredje stycket samt 25 a�25 c, 25 f och 25 g §§ om tillståndsdoms inne-
håll,

10. i 22 kap. 26 § om särskild dom,
11. i 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen samt tredje

stycket första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska föreskrifter,

12. i 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställighetsför-

ordnande, och

13. i 23 kap. 3 § när det gäller särskilt överklagande i frågor om sakkun-

niga som avses i 22 kap. 12 §.

21 kap.


1 a §15 Ansökningsmål är mål

1. om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap. 6 § som inte

ska prövas av en länsstyrelse eller en kommun enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 9 kap. 8 §,

2. om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § som inte ska prövas

av en länsstyrelse,

3. om godkännande enligt 11 kap. 16 § av ett utfört ändrings- eller lag-

ningsarbete eller av åtgärder som strider mot meddelade bestämmelser om
innehållande och tappning av vatten, om arbetet eller åtgärderna inte avser
en markavvattning som ska prövas av en länsstyrelse,

4. om tillstånd enligt 11 kap. till utrivning av en vattenanläggning eller

tillståndsprövning enligt 11 kap. 22 §,

5. om förlängning enligt 24 kap. 2 § andra stycket av genomförandetiden

eller den tid inom vilken verksamheten ska ha satts igång,

6. om återkallelse eller förbud mot fortsatt verksamhet enligt 24 kap. 3 §,
7. om omprövning enligt 24 kap. 5�14 §§ som inte ska prövas av en läns-

styrelse eller en kommun enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
9 kap. 8 §,

8. enligt 7 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vatten-

verksamhet, eller

9. om omprövning enligt 7 kap. 13�15 §§ lagen med särskilda bestäm-

melser om vattenverksamhet.

Mark- och miljödomstol får besluta att ett ansökningsmål som gäller ute-

slutande en viss eller vissa sakägare ska behandlas enligt det som gäller för
stämningsmål enligt 7 kap. lagen med särskilda bestämmelser om vatten-
verksamhet, om sökanden medger det och målet kan avgöras med bindande
verkan endast mot dessa sakägare.

22 kap.


1 d §16 En ansökan om omprövning eller om tillstånd att ändra en verk-
samhet ska innehålla en redogörelse för alla tillståndsbestämmelser och
villkor som gäller för verksamheten enligt tidigare tillstånd.

Om ansökan avser ett ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a §, ska ansökan

också innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma om ett sådant änd-
ringstillstånd är lämpligt.

15 Senaste lydelse 2012:907.

16 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2017:955.

2018:1407

background image

8

SFS

2 a §17 Den som har tillstånd, dispens eller godkännande är vid prövning
av frågor som avses i 24 kap. 3, 5, 8, 9 och 13 §§ skyldig att tillhandahålla
den utredning om verksamheten och övriga förhållanden som behövs för
prövningen. Mark- och miljödomstolen får förelägga denne att tillhanda-
hålla den utredning som behövs. Föreläggandet får förenas med vite.

13 §18 I mål som avser en verksamhet eller åtgärd som påverkar vatten-
miljön ska mark- och miljödomstolen hämta in ett yttrande från den läns-
styrelse som är berörd vattenmyndighet, om

1. utredningen i målet ger anledning att anta att
a) något förhållande av betydelse för miljökvalitetsnormgivningen inte

överensstämmer med det som lagts till grund för en sådan norm, och

b) den bristande överensstämmelsen har betydelse för möjligheten att be-

stämma rimliga och ändamålsenliga miljövillkor, eller

2. prövningen avser en fråga om att tillåta en verksamhet eller åtgärd med

stöd av bestämmelser om undantag från 5 kap. 4 §.

I en begäran om yttrande enligt första stycket 1 ska domstolen redogöra

för den bristande överensstämmelsen och de skäl som talar för att ändra
miljökvalitetsnormerna så att bristen avhjälps.

19 §19 Yrkanden om ersättning till följd av vattenverksamhet eller en
åtgärd enligt 11 kap. 22 § och synpunkter i anledning av ett utlåtande enligt
12 § eller i anledning av ett yttrande enligt 13 § ska framställas skriftligen
eller muntligen senast vid huvudförhandlingen. Mark- och miljödomstolen
får avvisa senare framställda yrkanden och synpunkter, om de inte har för-
anletts av iakttagelser vid syn eller av andra omständigheter som har före-
kommit under huvudförhandlingen.

25 §20 En dom som innebär att tillstånd ges till en verksamhet ska i före-
kommande fall innehålla bestämmelser om

1. den tid som tillståndet ska gälla,
2. verksamhetens ändamål, läge, omfattning, säkerhet och tekniska ut-

formning i övrigt,

3. tillsyn, besiktning och kontroll såsom utsläppskontroll med angivande

av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod,

4. skyldighet att betala ersättning eller att utföra skadeförebyggande åt-

gärder samt hur betalningen ska ske,

5. skyldighet att betala avgifter,
6. de villkor om utsläpp, begränsningsvärden och bästa möjliga teknik

som

a) behövs för att anpassa tillämpningen av sådana föreskrifter om försik-

tighetsmått som har meddelats med stöd av denna balk, om föreskrifterna
medger eller förutsätter en sådan anpassning, eller

b) annars behövs för att hindra eller begränsa skadlig påverkan på grund

av föroreningar,

7. de villkor som behövs avseende hantering av kemiska produkter i verk-

samheten, om hanteringen kan medföra olägenheter för den yttre miljön,

8. de villkor som behövs om avfallshantering, återvinning och återan-

vändning, om hanteringen, återvinningen eller återanvändningen kan med-
föra olägenheter för den yttre miljön,

17 Senaste lydelse 2010:923.

18 Tidigare 22 kap. 13 § upphävd genom 2010:923.

19 Senaste lydelse 2011:1100.

20 Senaste lydelse 2012:907.

2018:1407

background image

9

SFS

9. de villkor som behövs för att verksamheten inte ska medföra någon

sådan försämring eller något sådant äventyr som avses i 5 kap. 4 § första
stycket,

10. de villkor som behövs med avseende på hushållningen med mark, vatten

och andra naturresurser,

11. de villkor som behövs med avseende på avhjälpande av miljöskada

och ställande av säkerhet,

12. de villkor som behövs för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor

och begränsa följderna av dem för människors hälsa och miljön,

13. de villkor som i övrigt behövs för att skydda värdefulla natur- och

kulturmiljöer eller för att förhindra annan skada på eller olägenhet för om-
givningen,

14. den tid inom vilken anspråk i anledning av oförutsedda skador får

framställas,

15. den förlust av vatten eller annat som en tillståndshavare enligt 31 kap.

22 och 23 §§ är skyldig att underkasta sig utan ersättning, och

16. rättegångskostnader.
Om tillståndet avser arbeten för vattenverksamhet, ska den tid inom

vilken arbetena ska vara utförda anges i domen. Denna tid får vara högst tio
år. I fråga om miljöfarlig verksamhet ska det i domen anges den tid inom
vilken verksamheten ska ha satts igång.

Mark- och miljödomstolen får överlåta åt en tillsynsmyndighet att besluta

villkor av mindre betydelse.

Ytterligare bestämmelser om vad en dom i ett mål om vattenverksamhet

och vattenanläggningar ska innehålla finns i 7 kap. 6 § lagen (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

29 § En dom som omfattar tillstånd att bedriva en vattenverksamhet för
produktion av vattenkraftsel ska ange när tillståndets villkor och andra be-
stämmelser till skydd för människors hälsa och miljön senast ska ses över
för att hållas moderna.

Tiden ska bestämmas så att översynen av miljövillkoren blir ändamåls-

enlig med hänsyn till den förväntade utvecklingen och behovet av att verk-
samheten

1. inte medför en sådan försämring eller ett sådant äventyr för vatten-

miljön som avses i 5 kap. 4 §, och

2. ges rimlig förutsebarhet i fråga om möjligheterna att nyttiggöra gjorda

och kommande investeringar.

30 § En omprövningsdom eller en dom som innebär tillstånd att ändra en
verksamhet ska innehålla en samlad redovisning av de tillståndsbestämmel-
ser som gäller för verksamheten enligt

1. domen, och
2. tidigare givna tillstånd i de delar som domen inte ändrar eller upphäver

dem.

24 kap.


1 §21 Om en dom eller ett beslut som har meddelats i ett ansökningsmål
enligt 21 kap. 1 a § första stycket denna balk eller 7 kap. 1 § lagen (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet avser tillstånd till en
verksamhet enligt balken och domen eller beslutet har vunnit laga kraft, gäller
tillståndet mot alla, såvitt avser frågor som har prövats i domen eller beslutet.

21 Senaste lydelse 2012:907.

2018:1407

background image

10

SFS

Detsamma gäller beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som har med-
delats av en länsstyrelse eller kommun med stöd av 9 kap. 8 § samt beslut
om tillstånd till markavvattning som har meddelats av en länsstyrelse enligt
11 kap. Om tillståndet avser utförandet av en vattenanläggning, innefattar
det rätt att bibehålla anläggningen. Till följd av detta kapitel, till följd av
7 kap. 20 eller 22 §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 17 §, 11 kap. 9 c § eller 12 kap. 10 §
denna balk eller till följd av 2 kap. 10 § eller 7 kap. 13, 14, 15, 16 eller 17 §
lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, kan dock ett tillstånd
begränsas eller förenas med ändrade eller nya villkor, eller återkallas och
fortsatt verksamhet förbjudas. Ett sådant ingripande kan också ske genom
förelägganden eller förbud enligt 10 kap. 14 § eller 26 kap. 9 § fjärde stycket.

Med tillstånd avses i detta kapitel även godkännande av arbeten eller åt-

gärder enligt 11 kap. 16 §.

En omprövningsdom eller ett omprövningsbeslut har samma verkan som

en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut.

5 §22 I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får till-
ståndsmyndigheten ompröva tillstånd när det gäller en bestämmelse om
tillåten produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om verksam-
hetens omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmel-
ser eller meddela nya sådana

1. när, från det tillståndsbeslutet fick laga kraft, det förflutit tio år eller

den kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer,

2. om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökva-

litetsnorm inte följs,

3. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten ge-

nom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av bety-
delse för tillståndet eller villkoren,

4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts,
5. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon bety-

delse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,

6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt,
7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås

med användning av någon ny process- eller reningsteknik,

8. om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av

förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre förutsätt-
ningar för att kontrollera verksamheten,

9. om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett område

där förbud råder enligt en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med
stöd av 9 kap. 4 §,

10. för att förbättra en anläggnings säkerhet,
11. om det visar sig att anordningar som har vidtagits eller villkor som har

meddelats till skydd för fisket med stöd av 11 kap. 8 § eller enligt 6 kap. 5 §
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet är min-
dre ändamålsenliga, eller

12. om det kan antas att en säkerhet som ställts enligt 9 kap. 6 e §, 15 kap.

35 § eller 16 kap. 3 § inte längre är tillräcklig eller är större än vad som be-
hövs.

22 Senaste lydelse 2016:782. �ndringen innebär att andra, tredje och femte styckena utgår.

2018:1407

background image

11

SFS

I fall som avses i första stycket 5 får tillståndsmyndigheten också besluta

om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska olägenheter
för framtiden.

7 § Om det har fastställts villkor för två eller flera miljöfarliga verksam-
heter enligt 16 kap. 8 § och tillståndet återkallas eller villkoren omprövas för
en av verksamheterna, får villkoren för de övriga verksamheterna omprövas.

8 § Ett ändringstillstånd som avses i 16 kap. 2 a eller 2 b § får

1. förenas med bestämmelser om ändringar i villkor som tidigare har med-

delats för de delar av verksamheten som inte omfattas av ändringen, om de
tidigare villkoren har ett samband med ändringen, och

2. omprövas i samband med att ett tillstånd som omfattar hela verksam-

heten omprövas.

9 § Tillståndsmyndigheten får inte med stöd av 5 eller 8 § meddela så in-
gripande villkor eller andra bestämmelser att verksamheten inte längre kan
bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

10 § Efter en ansökan om omprövning av en vattenverksamhet för sådana
miljövillkor som avses i 11 kap. 27 § ska tillståndsmyndigheten upphäva,
ändra och besluta nya bestämmelser och villkor i den utsträckning som be-
hövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Bestämmelser och villkor som innebär att verksamheten avsevärt för-

svåras får dock beslutas endast om det behövs för att följa en miljökvalitets-
norm eller någon annan bestämmelse som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen.

Trots första och andra styckena ska tillståndsmyndigheten återkalla till-

ståndet och bestämma om åtgärder som avses i 4 §, om

1. en återkallelse är nödvändig för att tillgodose ett sådant behov som av-

ses i andra stycket, eller

2. verksamhetsutövaren medger att tillståndet återkallas.

11 §23 En ansökan om prövning som avses i 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 § får
göras hos mark- och miljödomstol av Naturvårdsverket, Havs- och vatten-
myndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap och länsstyrelsen. Om frågan ska prövas av någon annan myndighet än
en domstol eller av en kommun, får den tas upp utan någon särskild fram-
ställning. Frågor om omprövning enligt 8 § får tas upp utan särskild an-
sökan.

En ansökan om sådan prövning som avses i första stycket får även göras

av en kommun i den utsträckning kommunen har övertagit tillsynen med
stöd av 26 kap. 3 § fjärde stycket. Om tillståndet har getts av länsstyrelsen,
görs ansökan hos länsstyrelsen.

I fråga om verksamheter som får bedrivas med stöd av 11 kap. 27 § andra

stycket, får en ansökan om prövning som avses i 3 eller 5 § grundas på en
omständighet som anges i de paragraferna endast om

1. omständigheten är så allvarlig att den inte tål att vänta på att prövningen

för moderna miljövillkor blir klar, och

2. den olägenhet som omständigheten innebär inte kan avhjälpas genom

ett föreläggande om försiktighetsmått eller förbud i väntan på att prövningen
blir klar.

23 Senaste lydelse av tidigare 24 kap. 7 § 2015:232.

2018:1407

background image

12

SFS

12 § En ansökan om prövning som avses i 10 § får göras av

1. tillståndshavaren, eller
2. Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen,

om tillståndshavaren inte har gjort det som krävs enligt 11 kap. 27 § och inte
följt ett föreläggande att ansöka om en sådan prövning.

15 § Om regeringen i samband med prövningen av en verksamhet har
beslutat att ett visst villkor ska gälla för ett tillstånd, får tillståndsmyndig-
heten vid omprövningen inte avvika väsentligt från villkoret utan att rege-
ringen har medgett det.

19 §24 En framställan som avses i 18 § ska vara skriftlig och ges in till
mark- och miljödomstolen i tre exemplar. Ett exemplar ska delges tillstånds-
havaren.

Anspråket prövas före eller efter utgången av den tid som gäller för fram-

ställan. För förfarandet gäller det som sägs om förfarandet i stämningsmål i
7 kap. 8�12 §§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vatten-
verksamhet. Dessutom tillämpas 22 kap. 23 § samt 28 § andra och tredje
styckena.

25 kap.


1 § I mål om utövande av miljöfarlig verksamhet och i ansökningsmål en-
ligt 24 kap. 10 § gäller inte rättegångsbalken i fråga om rättegångskostnader.

2 §25 I andra ansökningsmål om vattenverksamhet än sådana som omfattas
av 1 §, och i mål som avses i 21 kap. 1 a § andra stycket, ska sökanden svara
för sina egna och motparternas kostnader vid mark- och miljödomstolen.
Dock ska

1. sökanden inte svara för kostnader i länsstyrelsen eller mark- och miljö-

domstolen som uppkommit för deltagare i en samfällighet för markavvatt-
ning, bevattning eller vattenreglering, om målet innefattar bildande av sam-
fälligheten, och

2. en organisation som avses i 16 kap. 13 § inte ha rätt att få ersättning för

eller skyldighet att betala rättegångskostnader.

Efter ett överklagande ska sökanden i fråga om kostnader i högre rätt, i

stället för det som sägs i första stycket, svara för sina egna kostnader och de
kostnader som uppkommit för motparterna genom att sökanden har klagat.

3 §26 I mål som gäller återkallelse, förbud mot fortsatt verksamhet eller
omprövning enligt någon av bestämmelserna i 24 kap. 3�9 §§ eller 7 kap.
15 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
ska Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelsen och tillstånds-
havaren svara för sina kostnader vid mark- och miljödomstolen.

I mål enligt 24 kap. 5 § som avser omprövning för att tillgodose allmänna

intressen ska den myndighet som ansökte om omprövning dessutom svara
för kostnader vid mark- och miljödomstolen som uppkommer för andra mot-
parter än tillståndshavaren. Detta gäller dock inte omprövning enligt 24 kap.
5 § första stycket 11.

24 Senaste lydelse av tidigare 24 kap. 14 § 2011:734.

25 Senaste lydelse 2010:923.

26 Senaste lydelse 2015:232.

2018:1407

background image

13

SFS

Trots andra stycket första meningen ska tillståndshavaren i stället för den

myndighet som ansökte om omprövningen svara för de andra motparternas
kostnader, om målet gäller

1. omprövning enligt 24 kap. 5 § första stycket 10 för att förbättra en an-

läggnings säkerhet, eller

2. omprövning enligt 24 kap. 5 § av en sådan särskild rättighet att förfoga

över vatten som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523).

8 §27 I fråga om domstolens kostnader för kungörelser, aktförvarare, sak-
kunniga som har tillkallats av domstolen och lokaler för sammanträden ska

1. mark- och miljödomstolens kostnader i
a) ansökningsmål ersättas av sökanden, och
b) sådana stämningsmål som avses i 7 kap. 2 § lagen (1998:812) med sär-

skilda bestämmelser om vattenverksamhet ersättas av käranden, och

2. högre rätts kostnader ersättas av den som fullföljt talan.
Trots första stycket ska tillståndshavaren ersätta kostnaderna i mål om så-

dan prövning som avses i 24 kap. 10 §.

På begäran av domstolen ska förskott på ersättningen betalas.

26 kap.


2 §28 Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av bestämmelser i
balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till Polis-
myndigheten eller �&klagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Om tillsynsmyndigheten finner att villkoren i ett tillstånd till en miljöfar-

lig verksamhet eller vattenverksamhet inte är tillräckliga och det finns förut-
sättningar enligt 24 kap. 5, 7, 8 eller 9 §, ska myndigheten ansöka om pröv-
ning eller ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor utan någon sär-
skild framställning om detta enligt det som sägs i 24 kap. 11 §.

20 §29 Om en miljöfarlig verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § eller enligt ett före-
läggande som har beslutats enligt 9 kap. 6 a §, ska verksamhetsutövaren
varje år lämna en miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar till-
synen över verksamheten. I miljörapporten ska redovisas de åtgärder som
har vidtagits för att uppfylla villkoren i det tillstånd som gäller för verksam-
heten och resultaten av åtgärderna.

20 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att miljöfarlig verksamhet
som inte är tillståndspliktig ska omfattas av kraven på miljörapportering
enligt 20 §.

20 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att en miljörapport ska innehålla

1. en redovisning av verksamhetens miljöpåverkan även i andra avseen-

den än de som omfattas av tillståndsvillkoren, och

2. andra uppgifter som är relaterade till balkens tillämpningsområde och

mål.

27 Senaste lydelse 2010:923.

28 Senaste lydelse 2014:713.

29 Senaste lydelse 2013:758.

2018:1407

background image

14

SFS

31 kap.


21 § Ersättning enligt 20 § första stycket betalas av den som har begärt
omprövningen eller, om omprövning enligt 7 kap. 14 § lagen (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet omfattar tillstånden till
konkurrerande vattentäkter, av vardera tillståndshavaren.

Ersättning enligt 20 § andra stycket betalas,
1. om omprövningen sker enligt 24 kap. 5 eller 13 §, av tillståndshavaren,
2. om omprövning enligt 7 kap. 14 § lagen (1998:812) med särskilda be-

stämmelser om vattenverksamhet omfattar tillstånden till konkurrerande
vattentäkter, av vardera tillståndshavaren,

3. vid annan omprövning, av den som har begärt omprövningen.
Ersättning för minskning av andelskraft från vattenkraftverk som om-

fattas av omprövningen betalas av den som har tillstånd till kraftverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för handläggning och prövning-

en av mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Susanne Gerland

(Miljö- och energidepartementet)

2018:1407

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.