SFS 2018:1408 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2018:1408 Lag om ändring i miljöbalken
SFS2018-1408.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 31 kap. 21�23 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 31 kap. 22 § ska utgå,
dels att 22 kap. 25 § och 31 kap. 20 § ska ha följande lydelse.

22 kap.
25 §
En dom som innebär att tillstånd ges till en verksamhet ska i före-
kommande fall innehålla bestämmelser om

1. den tid som tillståndet ska gälla,
2. verksamhetens ändamål, läge, omfattning, säkerhet och tekniska ut-

formning i övrigt,

3. tillsyn, besiktning och kontroll såsom utsläppskontroll med angivande

av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod,

4. skyldighet att betala ersättning eller att utföra skadeförebyggande åt-

gärder samt hur betalningen ska ske,

5. skyldighet att betala avgifter,
6. de villkor om utsläpp, begränsningsvärden och bästa möjliga teknik

som

a) behövs för att anpassa tillämpningen av sådana föreskrifter om försik-

tighetsmått som har meddelats med stöd av denna balk, om föreskrifterna
medger eller förutsätter en sådan anpassning, eller

b) annars behövs för att hindra eller begränsa skadlig påverkan på grund

av föroreningar,

7. de villkor som behövs avseende hantering av kemiska produkter i verk-

samheten, om hanteringen kan medföra olägenheter för den yttre miljön,

8. de villkor som behövs om avfallshantering, återvinning och återan-

vändning, om hanteringen, återvinningen eller återanvändningen kan med-
föra olägenheter för den yttre miljön,

9. de villkor som behövs för att verksamheten inte ska äventyra möjlig-

heterna att följa en miljökvalitetsnorm som avser vattenmiljön eller försämra
vattenmiljön i strid med ett försämringsförbud i en sådan norm,

10. de villkor som behövs med avseende på hushållningen med mark,

vatten och andra naturresurser,

11. de villkor som behövs med avseende på avhjälpande av miljöskada

och ställande av säkerhet,

12. de villkor som behövs för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor

och begränsa följderna av dem för människors hälsa och miljön,

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

SFS

2018:1408

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

13. de villkor som i övrigt behövs för att skydda värdefulla natur- och

kulturmiljöer eller för att förhindra annan skada på eller olägenhet för om-
givningen,

14. den tid inom vilken anspråk i anledning av oförutsedda skador får

framställas, och

15. rättegångskostnader.
Om tillståndet avser arbeten för vattenverksamhet, ska den tid inom vil-

ken arbetena ska vara utförda anges i domen. Denna tid får vara högst tio år.
I fråga om miljöfarlig verksamhet ska det i domen anges den tid inom vilken
verksamheten ska ha satts igång.

Mark- och miljödomstolen får överlåta åt en tillsynsmyndighet att besluta

villkor av mindre betydelse.

Ytterligare bestämmelser om vad en dom i ett mål om vattenverksamhet

och vattenanläggningar ska innehålla finns i 7 kap. 6 § lagen (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

31 kap.
20 §
2 Ersättning lämnas om omprövning av vattenverksamhet enligt denna
balk eller enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vatten-
verksamhet medför skada för någon annan än tillståndshavaren som omfat-
tas av omprövningen. För mottagare av andelskraft gäller dock viss begräns-
ning enligt 8 kap. 4 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vat-
tenverksamhet.

Bestämmelserna i 16�18 §§ ska tillämpas på ersättningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2029.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)

2 �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

SFS 2018:1408

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.