SFS 2018:1427 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2018:1427 Lag om ändring i miljöbalken
SFS2018-1427.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 8 kap. 3 och 4 §§, 29 kap. 2 b, 11 och 12 §§ och rubriken till 8 kap.

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 29 kap. 2 c §, av följande lydelse.

8 kap. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald
3 §
Bestämmelser om invasiva främmande arter finns i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om
förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främ-
mande arter.

Den myndighet som regeringen bestämmer ska besluta om och vidta så-

dana åtgärder som avses i artiklarna 17�20 i förordning (EU) nr 1143/2014
och som behövs för att förebygga introduktion och spridning av invasiva
främmande arter och för att minimera, mildra och avhjälpa sådana arters
negativa effekter på den biologiska mångfalden.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. förbud mot eller särskilda villkor för att sätta ut exemplar av djur- eller

växtarter i naturmiljön,

2. införsel, utförsel, transport, förvaring, preparering och förevisning av

eller handel med djur, växter eller ägg, rom, bon eller andra produkter som
har utvunnits av djur eller växter, och

3. åtgärder för att förebygga introduktion och spridning av invasiva främ-

mande arter och för att minimera, mildra och avhjälpa sådana arters negativa
effekter på den biologiska mångfalden.

Föreskrifterna får endast avse förbud, villkor och åtgärder för att skydda

vilt levande djur- eller växtarter eller den biologiska mångfalden eller för att
uppfylla Sveriges internationella åtaganden. Föreskrifterna får avse undan-
tag enligt förordning (EU) nr 1143/2014.

1 Prop. 2017/18:211, bet. 2017/18:MJU23, rskr. 2017/18:402.

SFS

2018:1427

Publicerad
den

6 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1427

29 kap.
2 b §
2 För artskyddsbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den
som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. dödar, skadar, fångar eller stör djur, tar bort eller skadar ägg, rom eller

bo, skadar eller förstör djurs fortplantningsområde eller viloplats i strid med
en föreskrift om förbud som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 1 §,

2. tar bort, skadar eller tar frö eller annan del av en växt i strid med en

föreskrift om förbud som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 2 §,

3. sätter ut ett djur eller en växt i naturmiljön i strid med en föreskrift om

förbud som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 4 § första stycket 1
och andra stycket,

4. transporterar eller på annat sätt förflyttar, importerar, exporterar, för-

varar, förevisar, preparerar, använder i vinstsyfte, förvärvar, säljer, hyr ut,
byter eller byter ut, erbjuder sig att köpa, saluför eller innehar för försäljning
djur, växt, ägg, rom, frö eller bo, eller del eller produkt därav, eller annan
vara,

a) i strid med artikel 8.1, 8.5 eller 9.1 rådets förordning (EG) nr 338/97 av

den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom
kontroll av handeln med dem, eller

b) i strid med en föreskrift om förbud eller tillstånd som regeringen har

meddelat med stöd av 8 kap. 4 § första stycket 2 och andra stycket, eller

5. bryter mot ett villkor eller en bestämmelse som i det enskilda fallet har

beslutats med stöd av

a) artikel 8.3 eller 9.2 jämförd med artikel 11.3 rådets förordning (EG) nr

338/97, eller

b) en föreskrift som avses i 4 b.
�r brottet grovt, döms för grovt artskyddsbrott till fängelse i lägst sex

månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska sär-
skilt beaktas om det har avsett en särskilt hotad, sällsynt eller annars skydds-
värd art eller om det har utgjort led i en brottslighet som utförts systematiskt
och under lång tid, i stor omfattning eller i vinstsyfte.

För försök eller förberedelse till grovt artskyddsbrott döms till ansvar

enligt 23 kap. brottsbalken.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 §.

2 c § För otillåten hantering av en invasiv främmande art döms till böter
eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet
hanterar en invasiv främmande art på något sätt som beskrivs i artikel 7.1 a�h
i förordning (EU) nr 1143/2014, och därigenom bryter mot förordningen
eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 8 kap. 4 § första
stycket 3 och andra stycket. Vid grov oaktsamhet ska det dömas till ansvar
endast om gärningen har medfört skada på eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön eller risk för sådan skada eller olägenhet.

Till ansvar enligt första stycket döms det inte om hanteringen är tillåten

enligt barlastvattenlagen (2009:1165) eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till den lagen.

11 §3 Om en gärning som avses i 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 3 a eller 3 b §, 4 § första
stycket 2, 5 § 1 eller 7 a, 8 eller 9 § är att anse som ringa, döms inte till

2 Senaste lydelse 2011:512.

3 Senaste lydelse 2011:734.

background image

3

SFS

2018:1427

ansvar. En gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig med
hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen.

Till ansvar enligt detta kapitel döms inte om gärningen är belagd med

samma eller strängare straff i brottsbalken eller om ansvar för gärningen kan
dömas ut enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte till ansvar enligt detta

kapitel för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Om en gärning som avses i 1�9 §§ kan föranleda miljösanktionsavgift och

inte kan antas föranleda annan påföljd än böter, får åtal väckas av åklagare
endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

12 §4 Djur, växter, andra organismer, produkter som utvunnits av djur eller
växter, sådana genetiska resurser som avses i förordning (EU) nr 511/2014,
utbrutet material vid täktverksamhet, kemiska produkter, biotekniska orga-
nismer eller varor innehållande kemiska produkter eller genetiskt modifiera-
de organismer eller produkter som innehåller eller består av genetiskt modi-
fierade organismer, vilka har varit föremål för brott enligt 1, 2, 2 b, 2 c, 3, 4,
5, 6 eller 8 § får förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.
Detsamma gäller värdet av egendomen eller utbytet av ett sådant brott.

Fortskaffningsmedel och annan egendom som har använts som hjälp-

medel vid brott enligt 1, 2, 2 b, 2 c, 3, 4, 5, 6 eller 8 § får förklaras förverka-
de, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda
skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälp-
medel vid sådana brott, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har
utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egen-
domen kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

4 Senaste lydelse 2016:783.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.