SFS 2018:1861 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2018:1861 Lag om ändring i miljöbalken
SFS2018-1861.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 19 § miljöbalken ska ha
följande lydelse.

10 kap.
19 §
2 Detta kapitel gäller inte miljöskador som

1. omfattas av 10, 10 a eller 11 kap. sjölagen (1994:1009),
2. omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella

oljeskadefonderna eller lagen (2018:1854) om den internationella fonden för
farliga och skadliga ämnen,

3. orsakats av en väpnad konflikt, en fientlighet, ett inbördeskrig, ett

uppror eller en exceptionell och oundviklig naturhändelse som det inte varit
möjligt att skydda sig mot, eller

4. orsakats av en verksamhet eller åtgärd vars enda syfte varit att skydda

mot en naturkatastrof.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32.

2 Senaste lydelse 2013:326 (jfr 2013:541).

SFS

2018:1861

Publicerad
den

29 november 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.