SFS 2018:1862 Lag om ändring i lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2018:1862 Lag om ändring i lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken
SFS2018-1862.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:325) om ändring i lagen

(2010:968) om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 19 § miljöbalken i stället för
lydelsen enligt lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring
i miljöbalken ska ha följande lydelse.

10 kap.
19 §
Detta kapitel gäller inte miljöskador som

1. omfattas av 10, 10 a eller 11 kap. sjölagen (1994:1009),
2. omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella olje-

skadefonderna eller lagen (2018:1854) om den internationella fonden för
farliga och skadliga ämnen,

3. omfattas av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska

olyckor,

4. orsakats av en väpnad konflikt, en fientlighet, ett inbördeskrig, ett upp-

ror eller en exceptionell och oundviklig naturhändelse som det inte varit
möjligt att skydda sig mot, eller

5. orsakats av en verksamhet eller åtgärd vars enda syfte varit att skydda

mot en naturkatastrof.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32.

SFS

2018:1862

Publicerad
den

29 november 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.