SFS 1993:189 Lag om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1993:189 Lag om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.
SFS 1993_189 Lag om ändring i lagen (1987_12) om hushållning med naturresurser m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

641

Lag
om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m. m.;

SFS 1993:189

Utkom från trycket

den 15 april 1993

utfärdad den 1 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 6 § lagen (1987: 12) om

hushållning med naturresurser m. m.2 skall ha följande lydelse.

3 kap.

6 § Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för
kraftändamål får inte utföras i nationalälvarna Torneälven, Kalixälven,

Piteälven och Vindelälven med tillhörande vattenområden samt i följande
vattenområden:
I Dalälven Västerdalälven uppströms Hummelforsen och

�sterdalälven uppströms Trängslet

I Ljusnan Voxnan uppströms Vallhaga
I Ljungan Ljungan uppströms Storsjön samt Gimån upp-

ströms Holmsjön

I Indalsälven �&reälven, Ammerån, Storån � Dammån samt

Hårkan

I �&ngermanälven Lejarälven, Storån uppströms Klumpvattnet,

Långselån � Rörströmsälven, Saxån, Ransarån
uppströms Ransarn samt Vojmån uppströms
Vojmsjön

Vapstälven
Moälven
Lögdeälven
�reälven

I Umeälven Tärnaån, Girjesån- och Juktån uppströms Fjoso-

ken

Sävarån

I Skellefteälven källflödena uppströms Sädvajaure respektive

Riebnes samt Malån

Byskeälven

�&byälven

1

Prop. 1992/93:80, bet. 1992/93: BoU7, rskr. 1992/93:214.

2

Lagen omtryckt 1992: 1146.

21-SFS 1993

background image

SFS 1993:189

I Luleälven Stora Luleälven uppströms Akkajaure, Lilla Lu-

leälven uppströms Skalka och Tjaktjajaure samt
Pärlälven

Råneälven
Emån
Bräkneån
Mörrumsån
Fylleån
I Enningdalsälven Enningdalsälven uppströms riksgränsen till

Norge

Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraft-

ändamål får inte heller utföras i följande älvsträckor:

I Klarälven sträckan mellan Höljes och Edebäck
I Dalälven Västerdalälven nedströms Skiffsforsen samt

Dalälven nedströms Näs bruk

I Ljusnan sträckan mellan Hede och Svegsjön samt sträc-

kan mellan Laforsen och Arbråsjöarna

I Ljungan sträckan mellan Havern och Holmsjön samt

sträckan nedströms Viforsen

I Indalsälven Långan nedströms Landösjön
I �&ngermanälven Faxälven mellan Edsele och Helgumsjön
I Umeälven Tärnaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta

Första och andra styckena gäller inte vattenföretag som förorsakar en-

dast obetydlig miljöpåverkan.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1993.
Beträffande mål och ärenden enligt vattenlagen (1983:291) som an-

hängiggjorts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

På regeringens vägnar

G�REL THURDIN

Ulf Andersson

(Miljö- och naturresurs-
departementet)

642

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.