SFS 1994:435 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1994:435 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
SFS 1994_435 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

SFS 1994:435

Utkom från trycket

den 7 juni 1994

779

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 och 14 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar2 skall ha följande lydelse.

12 §3 Kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra

lagfarna ledamöter får ej sitta i rätten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän skall ingå i rätten, är

kammarrätt domför med tre lagfarna ledamöter och två nämndemän. Fler
än fyra lagfarna ledamöter och tre nämndemän får i sådant fall ej sitta i
rätten. Kammarrätt är dock domför utan nämndemän

1. vid prövning av besvär över beslut som ej innebär att målet avgöres,

2. vid förordnande rörande saken i avvaktan på målets avgörande samt

vid annan åtgärd som avser endast måls beredande,

3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig från målet utan att detta

prövats i sak.

Handlägges mål som avses i andra stycket gemensamt med annat mål,

får nämndemän deltaga vid handläggningen även av det senare målet.

Om domförhöret vid behandling av vissa mål finns bestämmelser i

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och lagen (1990:886) om granskning
och kontroll av filmer och videogram. Bestämmelser om domförhet vid
behandling av kommunalbesvärsmål finns i 13 a §.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd är kammarrätten dom-

för med två ledamöter, om de är ense om slutet.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är kammarrätten

domför med en lagfaren domare.

�&tgärder som avser endast beredandet av ett mål får utföras av en

lagfaren ledamot i kammarrätten eller, om de inte är av sådant slag att de
bör förbehållas lagfarna ledamöter, av en annan tjänsteman i kammarrät-
ten som har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Närmare bestämmelser om
detta meddelas av regeringen.

14 §4 Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan skall väckas
vid eller överklagas till allmän förvaltningsdomstol, skall det göras vid en

länsrätt.

Ett beslut skall överklagas till den länsrätt inom vars län ärendet först

prövats, om inte regeringen för ett visst slag av mål föreskriver något
annat.

Förekommer det vid mer än en länsrätt flera mål som har nära samband

med varandra, får målen handläggas vid en av länsrätterna om det kan

göras utan avsevärd olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om
överlämnande av mål mellan länsrätter meddelas av regeringen.

1

Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94: JuU24, rskr. 1993/94:319.

2

Lagen omtryckt 1981: 1323.

3

Senaste lydelse 1993:513.

4

Senaste lydelse 1993:759.

background image

780

SFS 1994:435

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.