SFS 1994:854 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822)

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1994:854 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
SFS 1994_854 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964_822)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1668

1

Prop. 1993/94:229, bet. 1993/94:JoU28, rskr. 1993/94:401.

2

Lagen omtryckt 1991:641.

Lag
om ändring i naturvårdslagen (1964:822);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 och 40 §§ naturvårdslagen

(1964:822)2 skall ha följande lydelse.

15 § Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet

med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens fri-
luftsliv och att bevara göda livsvillkor på land och i vatten för växt- och
djurlivet.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från

strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får utvidga det till högst 300 meter från
strandlinjen när det behövs för att tillgodose något av strandskyddets
syften.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får förordna

att strandområde som uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strand-
skyddets syften inte skall omfattas av strandskydd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, om det

finns särskilda skäl, förordna att strandskyddet skall upphävas för ett

SFS 1994:854

Utkom från trycket
den 22 juni 1994

background image

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Förordnanden om undantag från strandskydd som meddelats enligt

15 § andra stycket första meningen naturvårdslagen (1964:822) i dess

lydelse före den 1 juli 1994 skall omprövas med tillämpning av 15 § i den
nya lydelsen före utgången av juni 1999. Har omprövning inte skett
dessförinnan, upphör förordnandet att gälla.

3. Ett beslut om dispens från strandskydd som meddelats enligt 16 a §

gäller även efter ikraftträdandet av den nya lydelsen av 15 §.

4. Byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 16 § första

stycket och som tillkommit före ikraftträdandet av den nya lydelsen av

15 § eller senare, med stöd av beslut som enligt 2 och 3 skall gälla även

efter sistnämnda paragrafs ikraftträdande, får användas för sitt ändamål
också i fortsättningen, om inte annat följer av äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Ulf Andersson
(Miljö- och natur-
resursdepartementet)

strandområde som avses ingå i en detaljplan eller omfattas av områdesbe-
stämmelser enligt plan- och bygglagen (1987:10).

40 § En kommunal myndighets beslut enligt denna lag får överklagas
hos länsstyrelsen.

Beslut av annan statlig myndighet än regeringen i ärende enligt 13 §,

14 § tredje stycket, 17 §, 20 § andra stycket, 21 §, 22 §, 24 §, 24 a §, 39 §

såvitt avser annat än handräckning eller 47 § får överklagas hos kammar-
rätten. Beslut i övrigt enligt denna lag av annan statlig myndighet än
regeringen får överklagas hos regeringen.

Statens naturvårdsverk får överklaga beslut enligt denna lag eller enligt

bestämmelser som meddelats med stöd av lagen.

Finner en myndighet att den inte kan helt bifalla en framställning från

Fortifikationsverket eller Vägverket om undantag som avses i 16 § fjärde
stycket, skall ärendet hänskjutas till regeringens prövning.

SFS 1994:854

1669

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.