SFS 1994:1047 Lag om ändring i vattenlagen (1983:291)

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1994:1047 Lag om ändring i vattenlagen (1983:291)
SFS 1994_1047 Lag om ändring i vattenlagen (1983_291)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2214

SFS 1994:1047

Utkom från trycket
den 28 juni 1994

Lag
om ändring i vattenlagen (1983:291);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om vattenlagen (1983:291)
dels att 13 kap. 66 § skall upphävas,
dels att 13 kap. 65 samt 6 7 - 6 9 §§ skall ha följande lydelse.

13 kap.

65 §2 Vattendomstolens domar eller beslut får, om inte annat är före-
skrivet, överklagas hos Vattenöverdomstolen. I stället för de tider som
föreskrivs i 50 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken gäller fyra veckor respekti-

ve två veckor.

67 § Vattendomstolens beslut i överklagade frågor som avses i 12 kap.

37 § första stycket 1 och 3 samt fjärde stycket får inte överklagas.

Vattendomstolens beslut i frågor som avses i 34 § får överklagas särskilt.

Beslut i fråga som avses i 55 § andra stycket får överklagas endast i
samband med överklagande av dom eller slutligt beslut i ansökningsmålet.

68 § Har i ett ansökningsmål, vari kungörelse enligt 22 § har utfärdats,
sökanden överklagat vattendomstolens dom eller beslut, får Vattenöver-
domstolen i stället för att förordna om delgivning med motparterna beslu-
ta att ett exemplar av överklagandet skall översändas till den eller de
aktförvarare som har förordnats av vattendomstolen samt utfärda kungö-
relse om överklagandet.

I kungörelsen skall uppges att ett exemplar av handlingarna i målet hålls

tillgängligt hos aktförvararen eller aktförvararna,

att kallelser och andra meddelanden i målet till parterna skall, om de

inte särskilt tillställs någon part, införas i en viss eller vissa ortstidningar
samt hållas tillgängliga hos aktförvararen eller aktförvararna,

att en svarsskrivelse skall ha kommit in till Vattenöverdomstolen inom

den tid, minst tre veckor från det att kungörandet skedde, som Vatten-
överdomstolen bestämt.

Kungörelsen skall införas i den eller de ortstidningar som vattendomsto-

len har bestämt för meddelanden i målet.

Första � tredje styckena gäller också i förrättningsmål, vari kungörelse

enligt 58 § har utfärdats, oavsett om sökanden eller någon annan har
klagat.

Då föreskrifterna i denna paragraf har iakttagits, skall delgivning anses

ha skett.

69 § Ett mål där en dom har överklagats får avgöras av Vattenöverdom-
stolen utan huvudförhandling, om en sådan förhandling skulle sakna bety-
delse för prövningen. Om parterna på ömse sidor har begärt huvudför-

1

Prop. 1993/94: 190, bet. 1993/94: JuU30, rskr. 1993/94:377.

2

Senaste lydelse 1990:454.

background image

handling, skall den äga rum, om den inte uppenbarligen skulle vara utan
betydelse.

Vid huvudförhandling får utredningen läggas fram genom Vattenöver-

domstolens försorg i den omfattning som domstolen bestämmer.

Om Vattenöverdomstolen i ett överklagat ansöknings- eller förrättnings-

mål finner att vite eller annan påföljd för utevaro bör föreläggas någon
part, får föreläggandet inte tillkännages parten genom kungörelse som
avses i 68 § utan det skall delges parten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Har vattendomstol medde-

lat ett beslut före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i fråga om
rätten att överklaga och om vad den som vill överklaga skall iaktta.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

SFS 1994:1047

2215

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.