SFS 1994:1821 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822)

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1994:1821 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
SFS 1994_1821 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964_822)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1821

Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i naturvårdslagen (1964:822);

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om naturvårdslagen

(1964:822)2

dels att 12 och 14 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 14a �c, 19a �c och

37 b §§, av följande lydelse.

12 § Länsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från meddelade

reservatföreskrifter. Om det finns synnerliga skäl, får den myndighet som
meddelat beslut enligt 7 - 1 0 §§ helt eller delvis upphäva beslutet.

1

Prop. 1994/95:117, bet. 1994/95: JoUlO, rskr. 1994/95:94.

2

Lagen omtryckt 1991:641.

6534

background image

6535

SFS 1994:1821

Meddelas beslut enligt första stycket för att lämna rum för arbetsföretag,

får länsstyrelsen föreskriva att företaget skall bekosta en särskild undersök-
ning av naturreservatet eller särskilda åtgärder för att bevara det eller på
annat sätt gottgöra intrånget i naturvårdsintresset.

Ett beslut enligt första stycket som avser en skyddad våtmark får medde-

las endast om intrånget i naturvårdsintresset i skälig utsträckning gottgörs.

14 § Finns det risk för att en växtart kan komma att försvinna eller

utsättas för plundring eller krävs det för att uppfylla Sveriges internatio-
nella åtaganden om skydd av en vilt levande växtart, får regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud
att inom landet eller en del av landet ta bort eller skada eller ta frö från en
växt av den arten där den växer vilt.

14 a § Finns det risk för att en djurart kan komma att försvinna eller

krävs det för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av
vilt levande djurart, får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter om förbud att inom landet eller del av
landet döda, skada eller fånga vilt levande djur av den arten, om det inte

sker till försvar mot angrepp på person eller värdefull egendom, samt att ta
bort eller skada ett sådant djurs ägg, rom eller bo.

Särskilda bestämmelser gäller om att döda eller fånga djur, när åtgärden

är att hänföra till jakt eller fiske.

14 b § Om det, utöver förbud enligt 14 eller 14 a § eller fredning enligt

jaktlagstiftningen, behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett

visst område, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske eller
allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området.

14 c § Till skydd för vilt levande djur- och växtarter eller naturmiljön får

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela före-
skrifter om förbud mot eller särskilda villkor för att sätta ut exemplar av
sådan art i naturmiljön.

Vad som sägs i första stycket gäller inte när föreskrifter som avses där

finns i annan lag.

19 a § En förteckning över sådana områden som bör beredas skydd i

enlighet med Sveriges internationella åtaganden om skydd av naturområ-
den skall upprättas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Av förteckningen skall framgå vilket områdesskydd och vilka
skyddsföreskrifter i övrigt som ansetts behövliga för att de internationella
åtagandena skall uppfyllas.

Ett område som tagits upp i en förteckning enligt första stycket skall så

snart som möjligt ges nödvändigt skydd i enlighet med 4, 5, 7, 8, 10, 14b,

19 eller 20 §.

19 b § Regeringen får förklara ett område som tagits upp i förteckningen
enligt 19 a § som särskilt skyddsområde.

background image

Ett område som av Europeiska ekonomiska gemenskapen utpekats som

ett område av intresse för gemenskapen skall av regeringen förklaras som
särskilt bevarandeområde.

19 c § För ett område som förklarats som särskilt skyddsområde eller
som särskilt bevarandeområde enligt 19 b § får beslut enligt 7, 8 , 10, 14 b,

19 eller 20 § helt eller delvis upphävas endast efter tillstånd av regeringen.

37 b § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som obehö-
rigen tar befattning med exemplar av en djur- eller växtart, ägg, rom eller
bon som gärningsmannen vet eller har skälig anledning anta har åtkom-
mits genom brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 14 eller

14a§.

Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse i högst två år. Vid

bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen
avsåg exemplar av en hotad, sällsynt eller värdefull art eller om den utförts
vanemässigt eller i större omfattning.

Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med

straff i lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som
tillhör skyddade arter.

Exemplar, ägg, rom eller bon som någon tagit befattning med genom

brott som avses i första stycket skall förklaras förverkade om det inte är
uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde helt eller delvis
förklaras förverkat.

SFS 1994:1821

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning

av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Lars Dahllöf
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

6536

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.