SFS 1995:1199 Lag om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1995:1199 Lag om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.
SFS 1995_1199 Lag om ändring i lagen (1987_12) om hushållning med naturresurser m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2186

SFS 1995:1199

Utkom från trycket
den 1 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m.;

utfärdad den 23 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 6§ lagen (1987:12) om

hushållning med naturresurser m.m.2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 § Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på
grund av områdenas naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter skall särskilt beaktas.

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller

friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

ANNALINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1994/95:230, bet. 1995/96:BoUl, rskr. 1995/96:30.

2

Lagen omtryckt 1992:1146.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.