SFS 1995:829 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822)

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1995:829 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
SFS 1995_829 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964_822)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:829
Utkom från trycket
den 21 juni 1995

Lag
om ändring i naturvårdslagen (1964:822);

utfärdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37, 40 och 41 §§ naturvårdslagen

(1964:822)2 skall ha följande lydelse.

37 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med
uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot förbud eller föreskrift som meddelats enligt 5, 8, 10, 11,

14, 14a � c §, 18d § eller 19 § eller mot förbud enligt 20 § andra stycket

eller 21 § andra stycket,

2. bryter mot 16 § första stycket första punkten eller, om ej gärningen är

ringa, mot 16 § första stycket andra punkten eller mot föreskrift som
meddelats enligt 16 § andra stycket,

3. bryter mot 17 § andra stycket, om ej gärningen är ringa,

4. utför takt eller åtgärd för markavvattning utan att ha behövligt till-

stånd enligt 18 eller 18 c § eller bryter mot villkor eller föreskrift som har
meddelats i samband med sådant tillstånd,

5. underlåter att fullgöra skyldighet som föreskrivits med stöd av 18 a §

eller 20 § första stycket,

6. bryter mot 22 § första eller tredje stycket eller mot föreskrift som

meddelats i samband med medgivande enligt tredje stycket,

7. åsidosätter stadgandet i 23 §, om ej gärningen sker på plats, till vilken

allmänheten icke äger tillträde eller har insyn, eller gärningen är ringa, eller

8. uppför vilthägn i strid mot 24 a § eller åsidosätter villkor som är

förenat med tillstånd till vilthägn.

Har brott som avses i första stycket 1 och 4 begåtts med uppsåt och är

det i övrigt att anse som grovt döms till fängelse i högst två år.

1

Prop. 1994/95: 181, bet. 1994/95: JoU21, rskr. 1994/95:420.

2

Lagen omtryckt 1991:641.

1481

background image

SFS 1995:829

Till ansvar enligt första eller andra stycket döms inte, om gärningen är

belagd med straff i biottsbalken. Om ell vitesförläggande eller vitesför-

bud har överträtts, får inte dömas till straff för gärning som omfattas av

föreläggandet.

Utbyte av brott som avses i första stycket 4 skall förklaras förverkat, om

det ej är uppenbart oskäligt.

40 § En kommunal myndighets beslut enligt denna lag får överklagas
hos länsstyrelsen.

Beslut av annan statlig myndighet än regeringen i ärende enligt 13 §,

14 b §, 17 §, 20 § andra stycket, 21 §, 22 §, 24 §, 24 a §, 39 § såvitt avser

annat än handräckning eller 47 § får överklagas hos kammarrätten. Beslut i
övrigt enligt denna lag av annan statlig myndighet än regeringen får
överklagas hos regeringen.

Statens naturvårdsverk får överklaga beslut enligt denna lag eller enligt

bestämmelser som meddelats med stöd av lagen.

Finner en myndighet att den inte kan helt bifalla en framställning från

Fortifikationsverket eller Vägverket om dispens som avses i 16 a § första
stycket, skall ärendet hänskjutas till regeringens prövning.

41 §3 Förbud eller föreskrift enligt 11, 14 eller 14 a � c§ och beslut
enligt 15 § skall lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

3

Senaste lydelse 1974: 1025.

1482

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.