SFS 1996:520 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822)

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1996:520 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
SFS 1996_520 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964_822)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:520
Utkom från trycket
den 14 juni 1996

Lag
om ändring i naturvårdslagen (1964:822);

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i naturvårdslagen (1964:822)2

skall införas två nya paragrafer, 21a och 37 c §§, av följande lydelse.

21 a § För att skydda den marina naturmiljön får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att marinvetenskaplig
forskning inom svenskt sjöterritorium inte får bedrivas från forsknings-
fartyg som är registrerade i eller tillhör en annan stat, utan tillstånd eller
utan att anmälan har skett.

Tillstånd får begränsas till viss tid och förenas med villkor.

37 c § Till böter döms befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 21 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271.

2

Lagen omtryckt 1991:641.

790

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.