SFS 1997:338 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822)

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1997:338 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
SFS 1997_338 Lag om ändring i naturvårdslagen (1964_822)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:338
Utkom från trycket
den 13 juni 1997

Lag
om ändring i naturvårdslagen (1964:822);

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om naturvårdslagen

(1964:822)

dels att 12 och 19 c §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 49 §, av följande lydelse.

12 §2 Länsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från meddelade re-
servatföreskrifter. Om det finns synnerliga skäl, får den myndighet som med-

delade beslut enligt 7-10 §§ helt eller delvis upphäva beslutet. Att därvid re-
geringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av 19 c §.

Meddelas beslut enligt första stycket för att lämna rum för arbetsföretag,

får länsstyrelsen föreskriva att företaget skall bekosta en särskild undersök-
ning av naturreservatet eller särskilda åtgärder för att bevara det eller på an-
nat sätt gottgöra intrånget i naturvårdsintresset.

Ett beslut enligt första stycket som avser en skyddad våtmark får medde-

las endast om intrånget i naturvårdsintresset i skälig utsträckning gottgörs.

19 c §3 För ett område som förklarats som särskilt skyddsområde eller som
särskilt bevarandeområde enligt 19 b § får beslut enligt 7, 8, 10, 14 b, 19

eller 20 § inte upphävas helt eller delvis utan regeringens tillåtelse. Det-
samma gäller i fråga om undantag från nämnda skyddsföreskrifter.

Första stycket gäller inte beslut om undantag, om det är uppenbart att den

verksamhet som prövas kommer att orsaka endast obetydlig skada på områ-
dets naturvärden.

1

Prop. 1996/97:75, bet. 1996/97: JoU15, rskr. 1996/97:239.

2

Senaste lydelse 1994:1821.

3

Senaste lydelse 1994:1821.

589

background image

SFS 1997:338

49 § Förbud eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 § i dess
lydelse före den 1 januari 1995 skall vid tillämpning av 37 och 37 b §§ anses
vara meddelade med stöd av 14, 14 a eller 14 b §. Detta gäller dock endast
gärning som begåtts efter den 30 juni 1997.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

590

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.