SFS 1997:85 Lag om ändring i vattenlagen (1983:291)

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 1997:85 Lag om ändring i vattenlagen (1983:291)
SFS 1997_85 Lag om ändring i vattenlagen (1983_291)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:85
Utkom från trycket
den 18 mars 1997

Lag
om ändring i vattenlagen (1983:291);

utfärdad den 6 mars 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i vattenlagen (1983:291) skall

införas en ny paragraf, 17 kap. 4 §, av följande lydelse.

17 kap.

4 § Den som är skyldig att underhålla en dammanläggning för vatten-
reglering skall ersätta skada som orsakas av att anläggningen inte ger avsett
skydd mot utströmmande vatten (dammhaveri), även om varken den under-
hållsskyldige eller någon som han svarar för är vållande till skadan.

Den underhållsskyldige är dock fri från ansvar, om han visar att damm-

haveriet orsakats av en krigshandling eller liknande handling under väpnad
konflikt, inbördeskrig eller uppror.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:46, bet. 1996/97:LU7, rskr. 1996/97:145.

106

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.