SFS 2009:532 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2009:532 Lag om ändring i miljöbalken
090532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken2

dels att 7 kap. 15 och 31 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 7 kap. 31 § ska utgå,
dels att 7 kap. 16�18 §§ ska betecknas 7 kap. 15, 16 och 18 a §§,
dels att 7 kap. 13 och 14 §§, de nya 7 kap. 15, 16 och 18 a §§, 7 kap. 26 §,

16 kap. 13 § och 29 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas tolv nya paragrafer, 7 kap. 17, 18 och

18 b�18 h §§, 16 kap. 14 § och 19 kap. 3 a och 3 b §§, samt närmast före
19 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

7 kap.

13 §

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden,

och

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

14 §

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från

strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsom-

rådet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa
något av strandskyddets syften.

Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla omedelbart även

om det överklagas.

15 §

Inom ett strandskyddsområde får inte

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggning-

ar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller

1 Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227.

2 Senaste lydelse av 7 kap. 15 § 2002:175.

SFS 2009:532

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:532

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller

växtarter.

16 §

Förbuden i 15 § gäller inte

1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att

tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket
eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom
strandskyddsområdet,

2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap.

1, 3 eller 4 § eller som omfattas av ett tillstånd enligt denna balk eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken,

3. byggande av allmän väg enligt en fastställd arbetsplan enligt väglagen

(1971:948), eller

4. byggande av järnväg enligt en fastställd järnvägsplan enligt lagen

(1995:1649) om byggande av järnväg.

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att förbuden i 15 § inte ska gälla kompletteringsåtgärder
till en huvudbyggnad som vidtas

1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än

25 meter, och

2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

18 §

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strand-

skyddet i ett område, om

1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strand-

skyddets syften, eller

2. området enligt plan- och bygglagen (1987:10) avses att omfattas av en

detaljplan och

a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järn-

väg, eller

b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel och skyddet har be-

slutats av någon annan än en kommun.

Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om det finns sär-

skilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med
planen väger tyngre än strandskyddsintresset.

Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet ge-

nom en bestämmelse i en detaljplan finns i 5 kap. 7 a § plan- och bygglagen.

18 a §

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i

15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser

1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel och

skyddet har beslutats av någon annan än en kommun.

18 b §

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §,

om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges
i 18 a § 1 och 2.

background image

3

SFS 2009:532

18 c §

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av

eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som
upphävandet eller dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för

strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploa-

tering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet

och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte

kan genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse

som inte kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget in-

tresse.

I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl ut-

över det som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §.

18 d §

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av

eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad,
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.
Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller två-
bostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får
man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till
ett befintligt bostadshus.

18 e §

Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid

tillämpningen av 18 d § ett område som

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strand-

skyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,

3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften
a) i eller i närheten av tätorter,
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Veda vid Stor-

fjärden i �&ngermanland eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen
mot Finland,

c) på Gotland, eller
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön el-

ler Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan
på mark för bebyggelse i området, och

4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till

Forsmark, utmed �lands kust eller i �&ngermanland från Veda vid Storfjärden
till Skataudden vid Näskefjärden.

En översiktsplan enligt 4 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10) ska ge

vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område
som avses i första stycket. �versiktsplanen är inte bindande för myndigheter
och enskilda.

background image

4

SFS 2009:532

18 f §

Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska

inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggna-
derna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och be-
vara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan an-
vändning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de pla-
nerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i an-

språk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet.

18 g §

I fråga om strandskydd som har upphävts för ett område genom en

bestämmelse i en detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) eller för
ett område som har avsetts att omfattas av en detaljplan eller områdesbe-
stämmelser enligt samma lag gäller strandskyddet åter, om

1. området upphör att omfattas av detaljplanen eller områdesbestämmel-

serna, eller

2. detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en ny detaljplan.

18 h §

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som

dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom
fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

26 §

Dispens enligt någon av bestämmelserna i 7, 9�11, 18 a�18 e, 20 och

22 §§ från förbud eller andra föreskrifter som meddelats med stöd av detta
kapitel får ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens
syfte.

16 kap.

13 §

3

�verklagbara domar och beslut får överklagas av en ideell förening

som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller
miljöskyddsintressen, när det gäller domar och beslut om tillstånd, godkän-
nande eller dispens enligt denna balk samt i frågor om upphävande av skydd
av områden enligt 7 kap. eller om tillsyn enligt 10 kap. eller de föreskrifter
som har meddelats med stöd av 10 kap. Detta gäller

1. även i de fall överklagandet enbart avser ett villkor eller en annan be-

stämmelse i domen eller beslutet, och

2. även i de fall domen eller beslutet är resultatet av en prövning enligt

22 kap. 26 §, 24 kap. 2, 3, 5, 6 eller 8 § denna balk eller en prövning enligt
7 kap. 13, 14 eller 16 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet.

En förening får inte överklaga beslut som rör Försvarsmakten, Fortifika-

tionsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt.

För att få överklaga ska föreningen ha bedrivit verksamhet i Sverige under

minst tre år och ha lägst 2 000 medlemmar.

En förening som vill överklaga en dom eller ett beslut som avses i första

stycket ska göra det innan tiden för överklagande gått ut för dem som varit
parter eller annars såsom sakägare haft klagorätt i målet eller ärendet.

3 Senaste lydelse 2007:660.

background image

5

SFS 2009:532

14 §

Bestämmelserna i 13 § om vissa ideella föreningars rätt att överklaga

gäller i fråga om strandskydd också för en ideell förening som enligt sina
stadgar har till ändamål att tillvarata friluftsintressen.

19 kap.

Statlig kontroll av strandskyddsdispenser

3 a §

Om en kommun ger dispens från bestämmelserna i 7 kap. 15 §, ska

kommunen sända beslutet till länsstyrelsen.

3 b §

Länsstyrelsen ska pröva en kommuns beslut att ge dispens från be-

stämmelserna i 7 kap. 15 §, om det finns skäl att anta att

1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller
2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i

ärendet.

Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut

kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det finns något sådant prövnings-
skäl som anges i första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske
eller inte. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet, om det inte finns förutsätt-

ningar för dispens.

29 kap.

2 §

4

För brott mot områdesskydd döms till böter eller fängelse i högst två

år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. i ett biotopskyddsområde bedriver en verksamhet eller vidtar någon an-

nan åtgärd som kan skada naturmiljön och som är förbjuden enligt 7 kap.
11 § andra stycket,

2. i ett strandskyddsområde uppför en byggnad eller vidtar någon annan

åtgärd som är förbjuden enligt 7 kap. 15 §, eller

3. orsakar en skada eller en risk för skada på eller annan olägenhet för de

miljövärden som avses att skyddas i en nationalpark, ett naturreservat, ett
kulturreservat, ett djur- och växtskyddsområde, ett vattenskyddsområde eller
ett område som omfattas av ett interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § ge-
nom att olovligen uppehålla sig i området eller där olovligen uppföra be-
byggelse, stängsel eller upplag, utföra schaktning, muddring, uppodling,
markavvattning, täkt, plantering eller avverkning, utöva jakt eller fiske, eller
använda bekämpningsmedel.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller 2 b §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2010 i fråga om 7 kap. 18 d §

och i övrigt den 1 juli 2009.

2. �ldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före den 1 juli

2009.

4 Senaste lydelse 2006:1014.

background image

6

SFS 2009:532

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

3. Strandskydd gäller efter den 31 december 2014 inom ett utvidgat

strandskyddsområde endast om utvidgningen har beslutats med stöd av
7 kap. 14 § i dess nya lydelse.

4. Inom ett strandskyddsområde får man efter den 31 december 2014 inte

vidta kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad med stöd av undantag
som har föreskrivits enligt 7 kap. 17 § i dess tidigare lydelse eller mot-
svarande äldre bestämmelser.

5. Bestämmelserna i 7 kap. 18 g § om återinträde av strandskydd gäller

även när strandskydd har upphävts enligt den tidigare lydelsen av 7 kap.
15 § andra stycket eller enligt motsvarande bestämmelser i äldre lag eller en-
ligt föreskrifter som har meddelats med stöd av sådana bestämmelser.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.