SFS 2009:652 Lag om ändring i miljöbalken

090652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 4 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 4 kap. 3 §, 6 kap. 4, 5 och 7 §§, 9 kap. 6 § samt 17 kap. 4 a och

6 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 16 kap. 4 §, av följande ly-

delse.

4 kap.

3 §

2

Inom kustområdena och skärgårdarna i Bohuslän från gränsen mot

Norge till Brofjorden, i Småland och Östergötland från Simpevarp till Arkö-
sund och i Ångermanland från Storfjärden vid Ångermanälvens mynning till
Skagsudde får anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1–11 inte
komma till stånd.

På Öland får anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1–6 och 8–

11 inte komma till stånd.

6 kap.

4 §

3

Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska

samråda

1. med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas

bli särskilt berörda, om verksamheten eller åtgärden kräver tillstånd eller be-
slut om tillåtlighet enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har medde-
lats med stöd av balken, eller

2. med dem som anges i 1 och med de övriga statliga myndigheter, de

kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda,
om

a) verksamheten eller åtgärden till följd av föreskrifter som har meddelats

med stöd av 4 a § ska antas medföra en betydande miljöpåverkan,

b) tillsynsmyndigheten har förelagt den som avser att bedriva verksamheten

eller vidta åtgärden att ansöka om ett tillstånd som avses i 9 kap. 6 §, eller

c) verksamheten eller åtgärden till följd av länsstyrelsens beslut enligt 5 §

andra stycket ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

1 Prop. 2008/09:146, bet. 2008/09:MJU27, rskr. 2008/09:258.

2 Senaste lydelse 2005:571.

3 Senaste lydelse 2005:571.

SFS 2009:652

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

2

SFS 2009:652

Samrådet ska genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en an-

sökan om tillstånd görs och den miljökonsekvensbeskrivning som krävs en-
ligt 1 § upprättas. Samrådet ska avse verksamhetens eller åtgärdens loka-
lisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvens-
beskrivningens innehåll och utformning.

Före samrådet ska den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åt-

gärden lämna uppgifter om den planerade verksamhetens eller åtgärdens
lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpå-
verkan. Uppgifterna ska lämnas till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och
de enskilda som särskilt berörs.

Det som sägs i första–tredje styckena gäller också ärenden för vilka en

miljökonsekvensbeskrivning krävs enligt 1 § andra stycket.

5 §

4

Länsstyrelsen ska under samrådet enligt 4 § verka för att miljökonse-

kvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för till-
ståndsprövningen.

Om länsstyrelsen finner att en verksamhet eller åtgärd inte omfattas av 4 §

första stycket 2 a eller b, ska länsstyrelsen under samrådet pröva om verk-
samheten eller åtgärden ändå ska antas medföra en betydande miljöpå-
verkan. Länsstyrelsen ska besluta i frågan sedan den som avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden gett tillsynsmyndigheten och de enskilda
som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig. Beslutet får inte
överklagas särskilt.

7 §

5

Miljökonsekvensbeskrivningen ska, i den utsträckning det behövs med

hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla de
uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enligt 3 §.

Om verksamheten eller åtgärden omfattas av samrådskravet i 4 § första

stycket 2, ska miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla

1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om loka-

lisering, utformning och omfattning,

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar

ska undvikas, minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksam-
heten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.
överträds,

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga in-

verkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten
samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra,

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alter-

nativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst al-
ternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksam-
heten eller åtgärden inte kommer till stånd, och

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1–4.
När en miljökonsekvensbeskrivning ska redovisa alternativa utformningar

enligt andra stycket 4 får länsstyrelsen, inom ramen för samrådsförfarandet,
ställa krav på att även andra jämförbara sätt att nå samma syfte ska redo-
visas.

4 Senaste lydelse 2005:571.

5 Senaste lydelse 2005:571.

background image

3

SFS 2009:652

För verksamheter eller åtgärder som kan antas påverka miljön i ett natur-

område som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 ska en
miljökonsekvensbeskrivning alltid innehålla de uppgifter som behövs för
prövningen enligt 7 kap. 28 b och 29 §§. Om miljökonsekvensbeskrivningen
har upprättats enbart för en prövning enligt 7 kap. 28 b och 29 §§, behöver
beskrivningen endast innehålla de uppgifter som behövs för den prövningen.

9 kap.

6 §

6

Regeringen får meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att

utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts

1. anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan

miljöfarlig verksamhet,

2. släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten,
3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om detta

kan leda till att mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas, eller

4. bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 1–3, om den ändras

med avseende på tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något an-
nat sätt.

Även om tillståndsplikt inte följer av föreskrifter som har meddelats med

stöd av första stycket, får tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet förelägga
en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd, om verksamheten medför
risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för män-
niskors hälsa eller miljön. Regeringen får meddela föreskrifter om skyldig-
het för tillsynsmyndigheten att meddela sådana förelägganden.

Den som bedriver eller avser att bedriva miljöfarlig verksamhet får ansöka

om tillstånd till verksamheten enligt denna balk även om det inte krävs till-
stånd.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det

att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

16 kap.

4 §

Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kom-

mun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det.

Första stycket gäller inte om regeringen har tillåtit verksamheten enligt

17 kap.

17 kap.

4 a §

7

På kommunfullmäktiges begäran ska regeringen förbehålla sig tillåt-

lighetsprövningen av en ny verksamhet av något av följande slag, om ett så-
dant förbehåll är möjligt enligt 3 § och det inte finns särskilda skäl för att av-
stå från prövningen:

1. järn-, stål- och andra metallverk samt ferrolegeringsverk,
2. massafabriker och pappersbruk,
3. fabriker för raffinering av råolja eller för tung petrokemisk produktion,

6 Senaste lydelse 2005:571.

7 Senaste lydelse 2005:571.

background image

4

SFS 2009:652

4. fabriker för framställning av baskemikalier eller gödselmedel,
5. cementfabriker,
6. förbränningsanläggningar som har en tillförd effekt om minst

200 megawatt,

7. anläggningar för vindkraft som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter

som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 §,

8. anläggningar för lagring av minst 50 miljoner normalkubikmeter natur-

gas,

9. anläggningar för behandling av farligt avfall där huvuddelen av det av-

fall som avses bli behandlat kommer från andra inrättningar och där mer än
10 000 ton farligt avfall årligen förbränns eller på annat sätt återvinns eller
bortskaffas,

10. anläggningar för att utvinna ämnen eller material inom de områden

som anges i 4 kap. 5 §,

11. byggande av plattformar som är avsedda att användas vid utvinning av

olja eller gas inom havsområden samt annan än helt tillfällig ankring eller
förtöjning av sådana plattformar för reparation, ombyggnad eller av någon
annan anledning,

12. vattenkraftverk som är avsedda för en installerad generatoreffekt av

minst 20 megawatt,

13. vattenregleringar varigenom ett vattenmagasin av minst 100 miljoner

kubikmeter under året eller tio miljoner kubikmeter under veckan ska ut-
nyttjas,

14. vattenöverledningar eller andra vattenbortledningar från vattendrag el-

ler sjöar med en normal oreglerad lågvattenföring av minst tio kubikmeter i
sekunden i bortledningspunkten eller utloppet, om därigenom en sådan
mängd vatten tas i anspråk att vattenföringen understiger fyra femtedelar av
den normala oreglerade lågvattenföringen,

15. grundvattentäkter för tillgodogörande av en större vattenmängd än

10 000 kubikmeter om dygnet, om inte minst nio tiondelar av det uttagna
vattnet återförs till grundvattenmagasinet,

16. andra vattenregleringar, vattenöverledningar och vattenbortledningar

än som har angetts förut, om verksamheten avser någon av sjöarna Vänern,
Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön i Jämtland eller Siljan och företaget
kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag, och

17. flygplatser med en banlängd av minst 2 100 meter.

6 §

8

Regeringen får tillåta en verksamhet som avses i 1 § 1, endast om

kommunfullmäktige har tillstyrkt detta.

Samma förutsättning för regeringens tillåtlighet gäller också i fråga om

verksamheter som avses i 3 § första stycket 1 eller 4 §, om de avser annat än
vattenverksamhet eller trafikanläggningar.

Om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten

kommer till stånd, får regeringen trots det som sägs i första och andra styck-
ena, tillåta

1. en verksamhet som anges i 1 § 1, om det är fråga om mellanlagring el-

ler slutlig förvaring av kärnämne eller kärnavfall, och

2. en verksamhet som anges i 4 a § 6–9.

8 Senaste lydelse 2005:571.

background image

5

SFS 2009:652

Tredje stycket gäller dock inte om en annan plats bedöms vara lämpligare

för verksamheten eller om en lämplig plats har anvisats för verksamheten
inom en annan kommun som kan antas godta en placering där.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.