SFS 2019:494 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2019:494 Lag om ändring i miljöbalken
SFS2019-494.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken
Utfärdad den 13 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken

dels att 1 kap. 2 §, 5 kap. 13 § och 28 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 18 a §, och närmast före

10 kap. 18 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 §
3 Bestämmelserna i denna balk om hushållning med mark- och vatten-

områden, tillstånd, anmälan och tillåtlighet ska i fråga om geologisk lagring
av koldioxid tillämpas även på Sveriges kontinentalsockel utanför territo-
rialgränsen.

Ytterligare bestämmelser om balkens tillämpning utanför territorial-

gränsen finns i 7 kap. 32 §, 10 kap. 18 a § och 15 kap. 27 § samt i lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln och i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon.

5 kap.
13 §
4 För förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön ska Sveriges land-

områden och kustvattenområden delas in i

1. Bottenvikens vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenav-

rinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Bottenviken,

2. Bottenhavets vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenav-

rinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Bottenhavet,

3. Norra �stersjöns vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvatten-

avrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i södra
�&lands hav eller norra Gotlandshavet,

4. Södra �stersjöns vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvatten-

avrinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i västra Got-
landshavet, östra Gotlandshavet, Bornholmshavet, Arkonahavet eller �re-
sund, och

5. Västerhavets vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenav-

rinning sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Västerhavet.

1 Prop. 2018/19:95, bet. 2018/19:MJU15, rskr. 2018/19:244.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar

för att förebygga och avhjälpa miljöskador, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/30/EU.

3 Senaste lydelse 2016:782.

4 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2018:1407.

SFS 2019:494

Publicerad
den

27 juni 2019

background image

2

I varje vattendistrikt ingår anslutande grundvatten och anslutande kust-

vatten ut till de särskilda avgränsningslinjer, en nautisk mil räknat från bas-
linjerna, som framgår av bilaga 6 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterri-
torium och maritima zoner.

Med avrinningsområde avses ett landområde från vilket all ytvattenav-

rinning strömmar till havet genom ett enda utlopp eller delta.

Ytvatten, grundvatten, kustvatten och landområden vid kusten som inte

kan hänföras till ett visst avrinningsområde ska hänföras till det vattendis-
trikt som är närmast eller lämpligast.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om gränsdragningen mellan vattendistrikten. Vid gränsdragningen
får ett enskilt avrinningsområde hänföras till annat vattendistrikt än vad som
följer av första stycket, om det är lämpligt med hänsyn till förvaltnings-
arbetet.

10 kap.
Allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon
18 a §
I fråga om sådana allvarliga miljöskador som avses i 1 § andra

stycket 2 ska bestämmelserna i denna balk tillämpas även i Sveriges ekono-
miska zon.

28 kap.
5 §
5 Länsstyrelsen får besluta att den som på en fastighet, byggnad eller

anläggning ska vidta en åtgärd för att enligt 10 kap. avhjälpa en miljöskada
ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en
viss tid.

Den som utför åtgärden ska betala ersättning för skada och intrång om

inte fastighetsägaren eller innehavaren av särskild rätt själv har kostnadsan-
svar för åtgärden. Talan om ersättning ska väckas vid mark- och miljödom-
stolen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:923.

SFS 2019:494

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.