SFS 2019:496 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2019:496 Lag om ändring i miljöbalken
SFS2019-496.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 19 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 29 kap. 4 a, 5, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 26 kap. 13 a § och 29 kap.

12 a, 12 b och 15 §§, och närmast före 26 kap. 13 a § en ny rubrik av följan-
de lydelse.

26 kap.
Kvarhållande och omhändertagande av avfall
13 a §
Tillsynsmyndigheten får besluta att hålla kvar eller omhänderta av-
fall, om det behövs för att säkerställa att ett förbud i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av
avfall följs eller att ett föreläggande som beslutats med anledning av förord-
ningen följs.

29 kap.
4 a §
2 För otillåten avfallstransport döms till böter eller fängelse i högst
två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. transporterar avfall utan tillstånd och därigenom bryter mot föreskrifter

som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 17 § om tillstånd för
yrkesmässig transport av avfall,

2. inom Europeiska unionen transporterar avfall utan en skriftlig förhands-

anmälan och utan ett godkännande och därigenom bryter mot artiklarna 4
och 9.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av
den 14 juni 2006 om transport av avfall,

3. anordnar eller genomför en transport av avfall som är avsedd att gå från

Europeiska unionen

a) till ett land eller territorium utanför Europeiska unionen i strid mot ett

exportförbud i någon av artiklarna 34, 36, 39, 40.1 och 40.2 i förordning
(EG) nr 1013/2006,

b) till ett land utanför Europeiska unionen utan ett skriftligt godkännande

som krävs enligt artikel 35.4 a i förordning (EG) nr 1013/2006,

c) till ett land som omfattas av förfarandereglerna i artikel 37 i förordning

(EG) nr 1013/2006 i strid mot ett förbud eller utan en skriftlig förhandsan-
mälan som krävs enligt artikel 37.2 andra stycket eller 37.5 i den förordning-
en eller enligt artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av

1 Prop. 2018/19:79, bet. 2018/19:MJU16, rskr. 2018/19:254.

2 Senaste lydelse 2016:782.

SFS

2019:496

Publicerad
den

28 juni 2019

background image

2

SFS

2019:496

den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förteck-
nas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kon-
troll av gränsöverskridande transporter av avfall,

d) till ett land som omfattas av förfarandereglerna i artikel 38 i förordning

(EG) nr 1013/2006 utan ett godkännande som krävs enligt artikel 38.4 a,

e) till ett land utanför Europeiska unionen utan att avfallet är avsett att

bortskaffas eller återvinnas i en anläggning enligt de bestämmelser som
gäller i mottagarlandet på det sätt som följer av någon av artiklarna 35.5,
37.4 och 38.6 i förordning (EG) nr 1013/2006, eller

f) till ett land eller territorium utanför Europeiska unionen utan en skriftlig

förhandsanmälan och ett godkännande som krävs enligt artikel 40.3 jämförd
med artiklarna 4 och 9.6 i förordning (EG) nr 1013/2006,

4. anordnar eller genomför en transport av avfall som är avsedd att gå

mellan länder utanför Europeiska unionen men genom ett land i unionen
utan en skriftlig förhandsanmälan och ett godkännande som krävs enligt
artiklarna 47 och 48 jämförda med artiklarna 4, 9.6, 42 och 44 i förordning
(EG) nr 1013/2006,

5. till Europeiska unionen importerar avfall för bortskaffande i strid mot

importförbudet i artikel 41 i förordning (EG) nr 1013/2006,

6. till Europeiska unionen importerar avfall för bortskaffande utan att ha

ett skriftligt godkännande och därigenom bryter mot artikel 42.4 a i förord-
ning (EG) nr 1013/2006,

7. till Europeiska unionen importerar avfall för återvinning i strid mot im-

portförbudet i artikel 43 i förordning (EG) nr 1013/2006,

8. till Europeiska unionen importerar avfall för återvinning utan att ha ett

godkännande och därigenom bryter mot artikel 44.4 a eller 45 jämförd med
artikel 42.4 a i förordning (EG) nr 1013/2006,

9. till Europeiska unionen importerar avfall från ett sådant utomeuropeiskt

land eller territorium som avses i artikel 46 i förordning (EG) nr 1013/2006
utan en skriftlig förhandsanmälan och utan ett godkännande och därigenom
bryter mot artikel 46.1 jämförd med artiklarna 4 och 9.6, eller

10. blandar avfall under transport i strid med artikel 19 i förordning (EG)

nr 1013/2006.

Till ansvar enligt första stycket 2, 3 b�d och 3 f, 4, 6, 8 och 9 döms också

om det för transporten av avfall finns

1. en skriftlig förhandsanmälan som innehåller en oriktig uppgift av bety-

delse från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt, eller

2. ett godkännande som föranletts av att någon lämnat en oriktig uppgift som

från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt har haft betydelse för godkännandet.

Om brottet är grovt, döms för grov otillåten avfallstransport till fängelse

i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är
grovt ska det särskilt beaktas om gärningen utgjort ett led i en brottslighet
som utförts systematiskt och under lång tid, i stor omfattning eller medfört
eller kunnat medföra skador av stor omfattning eller allvarlig art.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 §.

5 §3 För försvårande av miljökontroll döms till böter eller fängelse i högst
två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. lämnar en oriktig uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt

har betydelse för en myndighets prövning eller tillsyn, om uppgiften finns i

3 Senaste lydelse 2016:781.

background image

3

SFS

2019:496

en ansökan, anmälan eller annan handling som ska ges in till eller visas upp
för en myndighet enligt

a) denna balk, artikel 16 b, 16 d, 16 e, 18.1, 18.2, 18.3, 50.4a eller 50.4c i

förordning (EG) nr 1013/2006, artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006,
artikel 33.1, 33.2 eller 33.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 eller artikel 20 i
förordning (EU) nr 528/2012,

b) en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken, eller
c) ett beslut som i det enskilda fallet har meddelats med stöd av balken,

artikel 46 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller regeringens föreskrifter,

2. i fråga om en verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt 9, 11, 13 eller 14 kap. eller enligt föreskrifter som rege-
ringen har meddelat med stöd av de bestämmelserna bryter mot en föreskrift
som regeringen har meddelat om skyldighet att underrätta tillsynsmyndig-
heten om en driftsstörning i verksamheten eller liknande händelse som kan
skada människors hälsa eller miljön,

3. bryter mot en bestämmelse i 10 kap. 11 §, 12 § första stycket eller 13 §

om skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening, över-
hängande fara för en allvarlig miljöskada eller allvarlig miljöskada,

4. i fråga om innesluten användning, avsiktlig utsättning eller utsläppande

på marknaden av genetiskt modifierade organismer bryter mot en föreskrift
som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. om skyldighet att anmäla
kännedom om nya uppgifter eller ändrade förhållanden,

5. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska produkter

bryter mot 14 kap. 10 § eller mot föreskrifter som regeringen har meddelat
med stöd av 14 kap. 11 § genom att inte göra en anmälan för registrering i
produktregistret enligt de föreskrifter som regeringen meddelat,

6. i fråga om ett godkänt växtskyddsmedel inte lämnar den information

om medlet som krävs enligt artikel 56.1 i förordning (EG) nr 1107/2009,

7. i fråga om kosmetiska produkter inte lämnar information till Europe-

iska kommissionen i enlighet med artikel 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 eller 16.3 i
förordning (EG) nr 1223/2009 eller inte uppdaterar informationen till Euro-
peiska kommissionen enligt artikel 13.7 i samma förordning, eller

8. i fråga om en godkänd biocidprodukt inte lämnar den information om

produkten som krävs enligt artikel 47.1 i förordning (EU) nr 528/2012.

11 §4 Om en gärning som avses i 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 3 a eller 3 b §, 4 § första
stycket 2, 4 a §, 5 § 1 eller 7 a, 8 eller 9 § är att anse som ringa, döms inte
till ansvar. En gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig
med hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestäm-
melsen.

Till ansvar enligt detta kapitel döms inte om gärningen är belagd med

samma eller strängare straff i brottsbalken. Om gärningen är straffbar både
enligt detta kapitel och enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling
men ansvar inte kan dömas ut enligt den lagen, döms till ansvar enligt detta
kapitel.

Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte till ansvar enligt detta

kapitel för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Om en gärning som avses i 1�9 §§ kan föranleda miljösanktionsavgift och

inte kan antas föranleda annan påföljd än böter, får åtal väckas av åklagare
endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

4 Senaste lydelse 2018:1427.

background image

4

SFS

2019:496

12 §5 Egendom får förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt
och egendomen

1. har varit föremål för brott enligt 1, 2, 2 b, 2 c, 3, 4, 4 a, 5, 6 eller 8 §

och är

a) ett djur, en växt eller en annan organism eller en produkt som utvunnits

av ett djur eller en växt,

b) en sådan genetisk resurs som avses i förordning (EU) nr 511/2014,
c) utbrutet material vid täktverksamhet,
d) en kemisk produkt, en bioteknisk organism eller en vara som innehåller

en kemisk produkt,

e) en genetiskt modifierad organism eller en produkt som innehåller eller

består av en genetiskt modifierad organism, eller

f) avfall,
2. är utbytet av ett brott som avses i 1,
3. är ett fortskaffningsmedel eller annan egendom som har använts som

hjälpmedel vid ett brott som avses i 1, eller

4. varit avsedd att användas som hjälpmedel vid ett brott som avses i 1

och brottet har fullbordats eller förfarandet har utgjort ett straffbart försök
eller en straffbar förberedelse.

Egendomen får förklaras förverkad enligt första stycket 3 eller 4 endast

om det behövs för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl.

I stället för egendomen kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat.

12 a § Den myndighet som förvarar avfall som skäligen kan antas bli för-
verkat enligt 12 § och har tagits i beslag enligt 27 kap. rättegångsbalken får

1. omedelbart låta sälja avfallet, om det finns en risk för att avfallet blir

förstört under förvaringen, förvaringen är förenad med alltför stora kostna-
der eller det finns andra särskilda skäl, och

2. förstöra avfallet, om det inte kan säljas eller om det kan antas komma

till brottslig användning eller på annat sätt är olämpligt för försäljning.

12 b § Om avfall som sålts eller förstörts enligt 12 a § inte förverkas, har
ägaren eller en annan rättsinnehavare rätt till ersättning. För avfall som sålts
lämnas inte ersättning med högre belopp än vad som influtit vid försäljning-
en. Om avfallet har förstörts, ges ersättning med skäligt belopp.

15 § Den som har anordnat en transport av avfall och som innan transpor-
ten påbörjats frivilligt har vidtagit en åtgärd som lett till att transporten inte
genomförts i strid med förordning (EG) nr 1013/2006 eller förordning (EG)
nr 1418/2007 döms inte till ansvar enligt 4 a § första stycket 3 eller 4.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:1427.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.