SFS 2000:119 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2000:119 Lag om ändring i miljöbalken
000119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 23 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 10 kap. 3 §, 13 kap. 5 § samt 14

kap. 5, 8, 14 och 15 §§ miljöbalken skall ha följande lydelse.

10 kap. Förorenade områden

3 §

3

Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehand-

ling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som
förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde
ha upptäckt dem. Avser förvärvet en privatbostadsfastighet enligt 2 kap.
13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ansvarar endast en förvärvare som
känt till föroreningen. I fråga om förorenad byggnad eller anläggning gäller
detsamma den som förvärvat den fastighet där byggnaden eller anlägg-
ningen är belägen. Med förvärv av fastighet likställs förvärv av tomträtt.

Första stycket tillämpas inte när en bank har förvärvat en fastighet för att

skydda fordran enligt 2 kap. 8 § bankrörelselagen (1987:617).

13 kap. Genteknik

5 §

Med innesluten användning avses en verksamhet där någon modifierar

organismer genetiskt eller odlar, förvarar, använder, transporterar, destruerar
eller gör sig kvitt sådana genetiskt modifierade organismer och där specifika
inneslutningsåtgärder används för att begränsa dessa organismers kontakt
med allmänheten och miljön.

1

Prop. 1999/2000:53, bet. 1999/2000:MJU10, rskr. 1999/2000:157.

2

Jfr rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskydds-

medel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1, Celex 391L0414), senast ändrat
genom kommissionens direktiv 2000/10/EG (EGT L 57, 2.3.2000, s. 28, Celex
32000L0010), Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari
1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1,
Celex 398L0008) samt rådets direktiv 98/81/EG av den 26 oktober 1998 om ändring
av direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroor-
ganismer (EGT L 330, 5.12.1998, s. 13, Celex 398L0081).

3

Senaste lydelse 1999:1231.

SFS 2000:119

Utkom från trycket
den 4 april 2000

background image

2

SFS 2000:119

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer

5 §

4

Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är av-

sedd för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer,
däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller
skada på egendom.

8 §

Den som tillverkar, till Sverige för in eller på marknaden släpper ut en

kemisk produkt eller bioteknisk organism, skall genom märkning eller på
annat sätt lämna de uppgifter som behövs till skydd för människors hälsa el-
ler miljön (produktinformation).

14 §

Ett godkännande får lämnas om medlet är godtagbart från hälso- och

miljöskyddssynpunkt och behövs för de bekämpningsändamål som anges i 5
eller 6 §.

Ett godkännande får också lämnas om förutsättningarna för godkännande

är uppfyllda enligt rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om ut-
släppande av växtskyddsmedel på marknaden

5

, senast ändrat genom kom-

missionens direktiv 1999/80/EG

6

, eller enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidproduk-
ter på marknaden

7

.

Ett godkännande får meddelas för högst fem år. Om det finns särskilda

skäl får dock ett godkännande meddelas för högst tio år.

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om godkännande av kemiska eller biologiska bekämpnings-
medel.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 10 kap. 3 § den 1 april 2000, i fråga

om 13 kap. 5 § den 5 juni 2000, och i övrigt den 13 maj 2000.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

4

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

5

EGT L 230, 19.8.1991, s. 1 (Celex 391L0414).

6

EGT L 210, 10.8.1999, s. 13 (Celex 399L0080).

7

EGT L 123, 24.4.1998, s. 1 (Celex 398L0008).

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.