SFS 2020:684 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2020:684 Lag om ändring i miljöbalken
SFS2020-684.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i miljöbalken ska införas två nya
paragrafer, 10 kap. 3 a och 3 b §§, och närmast före 10 kap. 3 a § en ny rub-
rik av följande lydelse.

10 kap.
Statens ansvar i fråga om vissa kärntekniska verksamheter
3 a §
Staten är ensam ansvarig för det avhjälpande som ska ske enligt
bestämmelserna i detta kapitel i fråga om sådana slutligt förslutna geologi-
ska slutförvar som avses i 5 j § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

3 b § Den myndighet som regeringen bestämmer ska vidta de åtgärder
som behövs för att fullgöra statens skyldigheter enligt 3 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2019/20:157, bet. 2019/20:FöU10, rskr. 2019/20:308.

SFS

2020:684

Publicerad
den

30 juni 2020

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.