SFS 2002:175 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2002:175 Lag om ändring i miljöbalken
020175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 27 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om miljöbalken

dels

att 2 kap. 9 §, 5 kap. 4, 6 och 9 §§, 6 kap. 1 och 7 §§, 7 kap. 15 och

22 §§, 9 kap. 6 §, 11 kap. 9 §, 15 kap. 18 §, 19 kap. 1 och 5 §§, 20 kap. 2, 3,
5, 8 och 9 §§, 21 kap. 2 och 3 §§, 22 kap. 1, 3, 4, 10 och 25 §§, 23 kap. 1 och
9 §§, 24 kap. 7 §, 26 kap. 1 och 2 §§, 29 kap. 8 och 12 §§, 31 kap. 5, 7 och
31 §§ samt rubriken närmast före 5 kap. 9 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i balken skall införas sex nya paragrafer, 15 kap. 34�35 §§,

20 kap. 3 a och 8 a §§, 22 kap. 2 a § och 25 a §, samt närmast före 15 kap.
34 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

9 §

Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet

av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt
denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om reger-
ingen finner att det finns särskilda skäl.

En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför

risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt
försämrade eller miljön försämras avsevärt.

Vad som sägs i första och andra stycket gäller inte, om regeringen har till-

låtit verksamheten enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 §.

5 kap.

4 §

Verksamhet skall bedrivas så att miljökvalitetsnormer inte överträds.

Bestämmelser om att tillstånd inte får beviljas för verksamhet som med-

verkar till att en miljökvalitetsnorm överträds finns i 16 kap. 5 §. Bestäm-
melser om att tillstånd eller villkor för ett tillstånd får omprövas, om verk-

1

Prop. 2001/02:65, bet. 2001/02:MJU8, rskr. 2001/02:162.

2

Jfr rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för

att förebygga och begränsa föroreningar (EGT L 257, 10.10.1996, s. 26, Celex
31996L0061), rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering
och säkerställande av luftkvaliteten (EGT L 296, 21.11.1996, s.

55, Celex

31996L0062), rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av
avfall (EGT L 282, 16.7.1999, s. 1, Celex 31999L0031).

SFS 2002:175

Utkom från trycket
den 23 april 2002

background image

2

SFS 2002:175

samheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm
överträds, finns i 24 kap. 5 § första stycket 2.

6 §

Ett åtgärdsprogram får omfatta all verksamhet som kan påverka de för-

oreningsnivåer eller störningsnivåer som avses i 2 § första stycket. I ett åt-
gärdsprogram skall anges

1. den miljökvalitetsnorm som skall uppfyllas,
2. de åtgärder som skall vidtas för att miljökvalitetsnormen skall vara

uppfylld senast den tidpunkt som avses i 2 § andra stycket,

3

.

vilka myndigheter och kommuner som skall se till att angivna åtgärder

vidtas

,

4. när de skall vara genomförda

,

och

5. de uppgifter som i övrigt krävs till följd av Sveriges medlemskap i den

Europeiska unionen.

Ett åtgärdsprogram skall omprövas vid behov, dock minst vart femte år.

Kontroll

9 §

Regeringen skall, i samband med att föreskrifter enligt 1 § meddelas

även besluta vilka som är skyldiga att kontrollera

att en miljökvalitetsnorm

uppfylls.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att miljö-
kvalitetsnormerna uppfylls samt hur resultatet av sådana kontroller skall re-
dovisas.

6 kap.

1 §

3

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd

att anlägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. eller en-
ligt föreskrifter som har meddelats med stöd av bestämmelser i dessa kapi-
tel. En sådan beskrivning skall finnas även vid tillåtlighetsprövning enligt 17
kap. samt i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.

Regeringen får föreskriva att det skall upprättas en miljökonsekvensbe-

skrivning även i

dispensärenden eller andra ärenden enligt denna balk eller

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken där det behövs för
att kunna bedöma miljöpåverkan. Regeringen får även föreskriva om undan-
tag från skyldigheten enligt första stycket att upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning för verksamheter vars miljöpåverkan kan antas bli mindre bety-
dande.

7 §

4

En miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd som

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan skall innehålla de uppgifter
som behövs för att uppfylla syftet enligt 3 §, däribland

1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om loka-

lisering, utformning och omfattning,

3

Senaste lydelse 2001:437.

4

Senaste lydelse 2001:437.

background image

3

SFS 2002:175

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar

skall undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verk-
samheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5
kap. överträds,

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga in-

verkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten
samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra,

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alter-

nativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst al-
ternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamhe-
ten eller åtgärden inte kommer till stånd, och

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1�4.
I ett beslut enligt 4 § tredje stycket om att betydande miljöpåverkan kan

antas får länsstyrelsen ställa krav på att även andra jämförbara sätt att nå
samma syfte skall redovisas när alternativa utformningar som avses i första
stycket 4 redovisas.

För verksamheter eller åtgärder som inte kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla vad som
anges i första stycket, i den utsträckning det behövs med hänsyn till verk-
samhetens eller åtgärdens art och omfattning.

För verksamheter eller åtgärder som kan antas påverka miljön i ett natur-

område som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 skall en
miljökonsekvensbeskrivning alltid innehålla de uppgifter som behövs för
prövningen enligt 7 kap. 28 b och 29 §§. Om miljökonsekvensbeskrivningen
har upprättats enbart för en prövning enligt 7 kap. 28 b och 29 §§, behöver
beskrivningen endast innehålla de uppgifter som behövs för den prövningen.

Av 22 kap. 1 § första stycket 6 framgår att en ansökan om tillstånd att an-

lägga, driva eller ändra verksamheter skall innehålla en säkerhetsrapport i de
fall det finns skyldighet att upprätta en sådan enligt lagen (1999:381) om åt-
gärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-
olyckor.

7 kap.

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för-

ordna att ett strandskyddsområde

som uppenbart saknar betydelse för att till-

godose strandskyddets syften inte skall vara omfattat av strandskydd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får förordna

att ett strandskyddsområde som avses ingå i en detaljplan eller omfattas av
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (1987:10) inte längre skall
vara omfattat av strandskydd, om det finns särskilda skäl. Upphör området
att ingå i en detaljplan eller att omfattas av områdesbestämmelser inträder
åter strandskydd.

22 §

För ett vattenskyddsområde skall länsstyrelsen eller kommunen med-

dela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastighe-
ter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. Om det
behövs, får länsstyrelsen eller kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel
skall sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för detta. Föreskrifterna
skall gälla omedelbart, även om de överklagas.

background image

4

SFS 2002:175

Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från föreskrifter som

den har meddelat för ett vattenskyddsområde, om det finns särskilda skäl.

En länsstyrelse får överlåta åt den eller de kommunala nämnder som skall

fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet att på
ansökan av den som berörs av ett beslut enligt första stycket medge undan-
tag från beslutet. Vidare får bestämmas att anmälningar om en verksamhet
eller åtgärd inom ett vattenskyddsområde skall göras hos den kommunala
nämnden.

9 kap.

6 §

Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd

eller innan anmälan har gjorts

1. anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan

miljöfarlig verksamhet,

2. släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten,
3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om detta

kan leda till att mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas, eller

4. bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 1�3, om den ändras

med avseende på tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något an-
nat sätt.

�ven om tillståndsplikt enligt första stycket inte har föreskrivits får till-

synsmyndigheten i enskilda fall förelägga en verksamhetsutövare att ansöka
om tillstånd, om verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller
andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Den som bedriver eller avser att bedriva miljöfarlig verksamhet får an-

söka om tillstånd till verksamheten enligt denna balk även om det inte krävs
tillstånd.

11 kap.

9 §

5

För vattenverksamhet krävs det tillstånd enligt denna balk, om inte nå-

got annat följer av bestämmelserna i detta kapitel. Ansökan om tillstånd till
vattenverksamhet prövas av miljödomstolen. Ansökan om tillstånd till mark-
avvattning prövas dock av länsstyrelsen, om den inte skall prövas av miljö-
domstolen enligt 7 kap. 19 och 20 §§ lagen (1998:812) med särskilda be-
stämmelser om vattenverksamhet.

Den som vill bedriva vattenverksamhet får ansöka om tillstånd även om

det inte krävs tillstånd för verksamheten.

Bestämmelser om skyldighet att begära prövning innan en anläggning för

bortledande av grundvatten tas ur bruk finns i 22 §.

Oavsett vad som följer av 11�15, 19 och 23 §§, kan det för en viss verk-

samhet eller åtgärd krävas tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.

5

Senaste lydelse 2001:437.

background image

5

SFS 2002:175

15 kap.

18 §

När avfall skall transporteras genom kommunens eller en producents

försorg, får avfall inte komposteras eller på annat sätt återvinnas eller bort-
skaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om avfallet kan tas om hand

på fastigheten utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Kommunen får i enskilda fall tillåta fastighetsinnehavare eller nyttjande-

rättshavare att själva ta hand om avfall som uppkommit hos dem och som
annars skall tas om hand av kommunen, om de kan göra detta på ett sätt som
är betryggande för människors hälsa och miljön och det finns särskilda skäl
för en sådan dispens.

�ven om tillstånd inte krävs, får tillstånd sökas hos kommunen för sådan

verksamhet eller sådana åtgärder som avses i andra stycket.

Deponering av avfall

34 §

Tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering av avfall får

meddelas endast om verksamhetsutövaren ställer en ekonomisk säkerhet för
att de skyldigheter som gäller för deponeringsverksamheten fullgörs eller
vidtar någon annan lämplig åtgärd för sådant säkerställande.

35 §

Verksamhetsutövaren skall ta betalt för samtliga kostnader som rör

avfallsdeponin. I kostnadsberäkningen skall ingå alla kostnader för att in-
rätta och driva deponin samt, så långt det är möjligt, alla kostnader som är
nödvändiga för att fullgöra de skyldigheter som gäller för deponeringsverk-
samheten.

19 kap.

1 §

Förvaltningsmyndigheterna och kommunerna prövar ärenden enligt

vad som är föreskrivet i balken eller enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av balken.

Kommuners beslut i frågor som rör bildande, ändring eller upphävande av

naturreservat, kulturreservat, naturminnen, djur- och växtskyddsområden,
strandskyddsområden eller vattenskyddsområden, utom frågor om ersätt-
ning, får överklagas hos länsstyrelsen om inte annat är särskilt föreskrivet.
Kommunala nämnders beslut i särskilda fall får överklagas hos länsstyrel-
sen, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Länsstyrelsens och andra statliga myndigheters beslut i särskilda fall får

överklagas hos miljödomstol enligt 20 kap. 2 § andra stycket. Detsamma
gäller beslut av en annan myndighet än regeringen om att bilda, ändra eller
upphäva ett biotopskyddsområde.

5 §

6

I ärenden som prövas av länsstyrelser eller kommunala nämnder skall

tillämpas bestämmelserna i

1. 22 kap. 1 § första stycket om ansökans form och innehåll,
2. 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den,

6

Senaste lydelse 1999:385.

background image

6

SFS 2002:175

2 a. 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5 och 8 §§,
3. 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll,
4. 22 kap. 6 § om talerätt,
5. 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet,
6. 22 kap. 12 § om sakkunniga,
7. 22 kap. 13 § om undersökning på platsen,
8. 22 kap. 25 § första stycket 1�3 och 5�11 samt andra stycket sista me-

ningen och tredje stycket om tillståndsdoms innehåll,

9. 22 kap. 26 § om särskild dom,
10. 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen samt tredje

stycket första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska föreskrifter,

11. 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställighetsförord-

nande, och

12. 23 kap. 3 § när det gäller särskild överklagan i frågor om sakkunniga

som avses i 22 kap. 12 §.

I ärenden som rör deponering av avfall skall också de bestämmelser som

anges i 22 kap. 25 a § om en tillståndsdoms innehåll tillämpas.

20 kap.

2 §

Miljödomstol prövar som första instans mål om

1. miljöfarlig verksamhet som är ansökningsmål enligt 21 kap. 1 § första

stycket,

2. vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt 11 kap. samt lagen

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, utom verk-
samheter som avser markavvattning vilka verksamheter skall prövas av läns-
styrelsen,

3. markavvattningar som enligt lagen (1998:812) med särskilda bestäm-

melser om vattenverksamhet har överlämnats från länsstyrelsen eller an-
mälts av fastighetsbildningsmyndighet,

4. ersättning för skada och intrång enligt 28 kap. 2�5 §§,
5. ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt denna balk

och vid vattenverksamhet, om inte annat har särskilt föreskrivits,

6. ersättning för miljöskador och inlösen enligt 32 kap. samt talan om för-

bud eller försiktighetsmått enligt 32 kap. 12 §,

7. fördelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6 och 7 §§

på talan av någon av de solidariskt ansvariga,

8. utdömande av vite som förelagts med stöd av balken efter särskild an-

sökan av den myndighet som har förelagt vitet. Har vitet förelagts i förfaran-
det gäller 6 § andra stycket lagen (1985:206) om viten.

Som anges i 19 kap. 1 § tredje stycket prövar miljödomstol, om inte annat

är föreskrivet, efter överklagande länsstyrelsens och andra statliga myndig-
heters beslut enligt denna balk eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av balken samt enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vat-
tenverksamhet. Att miljödomstol efter överklagande prövar kronofogde-
myndighets beslut om handräckning framgår av 26 kap. 17 § andra stycket.

background image

7

SFS 2002:175

3 §

7

Vad som är föreskrivet om tvistemål i allmän domstol tillämpas även

på miljödomstolar och Miljööverdomstolen samt vid Högsta domstolens
prövning av mål som avses i denna balk, om inte annat följer av balken eller
annan lag. Vid handläggningen av ärenden tillämpas lagen (1996:242) om
domstolsärenden.

Bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (1971:291) tillämpas i miljö-

domstolarna i de mål som överklagats dit och vid prövning av utdömande av
vite efter särskild ansökan av myndighet samt vid överklagande av sådana
mål till Miljööverdomstolen, om inte annat följer av denna balk eller annan
lag. När en ideell förening med stöd av 16 kap. 13 § överklagar ett beslut
eller dom, skall dock inte 7 a § förvaltningsprocesslagen tillämpas.

3 a §

Statliga myndigheter och kommuner är skyldiga att utan ersättning

till domstolarna låna ut de lokaler som domstolarna behöver för sina sam-
manträden förutsatt att lokalerna inte är upptagna för sitt huvudsakliga ända-
mål. Upplåtaren skall dock få ersättning för de särskilda kostnader som sam-
manträdet kan medföra.

5 §

Miljödomstolen är, om inte annat följer av denna balk, domför med

ordföranden och ett miljöråd vid handläggning som inte sker vid huvudför-
handling. Detsamma gäller vid huvudförhandling i fall som avses i 1 kap.
3 a § andra och tredje stycket rättegångsbalken. Avgörs sådana mål i sak
utan huvudförhandling skall dock den sammansättning som anges i 4 §
gälla, om inte rätten finner att det är tillräckligt med ordföranden och ett mil-
jöråd och parterna samtycker till det eller målet är av enkel beskaffenhet.

I mål som avses i 3 § andra stycket skall miljödomstolen bestå av ordfö-

randen och ett miljöråd. Om det med hänsyn till målets omfattning eller svå-
righetsgrad är påkallat, får dock domstolen ha den sammansättning som
anges i 4 §.

Vid avgörande i sak av tillståndsfrågor i sådana mål som avses i 3 § andra

stycket skall miljödomstolen ha den sammansättning som anges i 4 §. Om
målet är av enkel beskaffenhet, får dock domstolen bestå av ordföranden och
ett miljöråd.

8 §

Mål om utövande av miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, vatten-

anläggningar och ersättning vid vattenverksamhet samt utdömande av vite
efter särskild ansökan av myndighet prövas av den miljödomstol inom vars
område verksamheten i huvudsak bedrivs, har bedrivits eller skall bedrivas.

Mål om ersättning vid skada och intrång enligt 28 kap. 2�5 §§ och vid in-

gripande av det allmänna enligt denna balk prövas av den miljödomstol
inom vars område skadan och intrånget i huvudsak har inträffat eller kom-
mer att inträffa.

Mål om ersättning för miljöskador enligt 32 kap. prövas av den miljödom-

stol inom vars område den skadegörande verksamheten i huvudsak bedrivs
eller har bedrivits. Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
som kan medföra en sådan skada som avses i 32 kap. 3 § kan begära pröv-
ning av ersättningsfrågan vid den miljödomstol inom vars område verksam-
heten i huvudsak bedrivs eller skall bedrivas.

7

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

8

SFS 2002:175

8 a §

En miljödomstol får för gemensam handläggning lämna över ett mål

till en annan miljödomstol, om det vid den andra miljödomstolen förekom-
mer något mål som har nära samband med det förstnämnda målet och över-
lämnandet kan ske utan avsevärd olägenhet för någon part. En miljödomstol
får också överlämna ett mål till en annan miljödomstol, om den andra miljö-
domstolen tidigare har prövat ett ansökningsmål som avsåg samma verk-
samhet som det förstnämnda målet.

�verlämnande av mål mellan miljödomstolar får också ske om det annars

finns särskilda skäl och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon
part.

Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan miljödomstolar

meddelas av regeringen.

9 §

8

�renden som överklagas från en myndighet till miljödomstolen prö-

vas av den miljödomstol inom vars område myndigheten som först har prö-
vat ärendet är belägen.

Frågor om miljödomstolarnas inbördes behörighet får, utom i fall som av-

ses i 10 kap. 20 § andra stycket rättegångsbalken, inte tas upp av högre rätt.

21 kap.

2 §

Talan i mål som inte enligt 1 § är ansökningsmål väcks genom ansökan

om stämning, om inte annat är särskilt föreskrivet. Beträffande vissa stäm-
ningsmål finns föreskrifter i 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestäm-
melser om vattenverksamhet. Att vissa mål handläggs enligt förvaltnings-
processlagen (1971:291) framgår av 20 kap. 3 § andra stycket.

3 §

�ven i annat fall än som avses i 14 kap. 1�7 §§ rättegångsbalken får

mål eller ärende enligt denna balk handläggas i en och samma rättegång, om
de har samma sökande och avser samma verksamhet eller verksamheter som
har samband med varandra. Om en miljödomstol prövar ett sådant mål eller
ärende, får en ansökan i ett annat sådant ärende göras hos domstolen, även
om ärendet annars skulle ha prövats av en förvaltningsmyndighet eller kom-
mun. Om ett ärende som prövats av en förvaltningsmyndighet eller kommun
handläggs gemensamt med ansökningsmål, gäller inte vad som sägs i 20
kap. 3 § andra stycket om tillämpningen av bestämmelserna i förvaltnings-
processlagen (1971:291).

En miljödomstol får vid handläggningen av ett mål eller ärende som sägs i

första stycket förbehålla sig prövningen av ett annat sådant ärende som
handläggs vid en förvaltningsmyndighet eller en kommun.

Vad som sägs i första och andra styckena om ärenden gäller enbart sådana

ärenden där myndighetens avgörande inte slutligen kan överklagas till reger-
ingen.

8

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

9

SFS 2002:175

22 kap.

1 §

9

En ansökan i ett ansökningsmål skall vara skriftlig. Den skall inne-

hålla

1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena

på platsen, produktionsmängd eller annan liknande uppgift samt använd-
ningen av råvaror, andra insatsvaror och ämnen liksom energianvändning,

2. uppgifter om utsläppskällor, art och mängd av förutsebara utsläpp samt

förslag till de åtgärder som kan behövas för att förebygga uppkomsten av av-
fall,

3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap. och uppgift

om det samråd som skett enligt 6 kap. 4�6 §§,

4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga

uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. iakttas,

5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten,
6. i fråga om tillstånd att anlägga, driva eller ändra en verksamhet, en sä-

kerhetsrapport i de fall det finns skyldighet att upprätta en sådan enligt lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvar-
liga kemikalieolyckor, och

7. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1�6.
I mål om vattenverksamhet skall ansökan dessutom innehålla följande
1. uppgift om det finns fastigheter som berörs av vattenverksamheten eller

ej och i förekommande fall namn och adress på ägarna och berörda inneha-
vare av särskild rätt till fastigheterna, och

2. uppgifter om de ersättningsbelopp som sökanden erbjuder varje sakä-

gare, om det inte på grund av verksamhetens omfattning bör anstå med så-
dana uppgifter.

Ytterligare bestämmelser om vad en ansökan i vissa fall skall innehålla i

mål om vattenverksamhet finns i 7 kap. 4 § lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet.

2 a §

I fråga om miljöfarlig verksamhet är den som erhållit tillstånd, dis-

pens eller godkännande vid prövning av frågor som avses i 24 kap. 3, 5 och
8 §§ skyldig att tillhandahålla den utredning om verksamheten och övriga
förhållanden som behövs för prövningen. Miljödomstolen får förelägga
denne att tillhandahålla den utredning som behövs. Föreläggandet får för-
enas med vite.

3 §

Om en ansökan tas upp till prövning, skall miljödomstolen utfärda

kungörelse. Kungörelsen skall innehålla

1. en kortfattad redogörelse för ansökan och i mål om vattenverksamhet

uppgift om de fastigheter som kan beröras,

2. en upplysning om innehållet i 7 §, om den inte kan lämnas på annat

lämpligt sätt, samt en upplysning om innehållet i 10 och 19 §§,

3. sista tidpunkt för synpunkter enligt 10 §,
4. ett tillkännagivande om att kallelser och andra meddelanden i målet till

parterna skall införas i alla, eller vissa namngivna ortstidningar och att de,

9

Senaste lydelse 1999:385.

background image

10

SFS 2002:175

om de inte särskilt skickas till en part, hålls tillgängliga hos den som förvarar
akten, och

5. namn och adress på aktförvararen.
Miljödomstolen skall förordna en eller flera personer att förvara ett exem-

plar av handlingarna i målet (aktförvarare).

Kungörelsen skall snarast införas i ortstidning. En utskrift av kungörelsen

skall i mål om vattenverksamhet sändas till varje sakägare som har angetts i
ansökningen eller som på annat sätt är känd för domstolen.

Om ansökan berör fast egendom som är samfälld för flera fastigheter, be-

höver någon utskrift av kungörelsen inte sändas till de särskilda delägarna i
samfälligheten. Finns en känd styrelse för samfälligheten, skall en utskrift av
kungörelsen sändas till styrelsen.

4 §

10

Ett exemplar av ansökningshandlingarna och av kungörelsen skall

sändas till Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Statens räddningsverk, Fis-
keriverket, länsstyrelsen och den eller de berörda kommunala nämnder som
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Om det kan antas att
det allmänna fiskeintresset eller något annat allmänt intresse inte berörs av
verksamheten, behöver dock inte handlingarna sändas över.

Kungörelsen skall även sändas till berörda kommuner och andra myndig-

heter vars verksamhet kan beröras av ansökan.

10 §

Synpunkter på ansökan skall lämnas skriftligen och lämnas in till mil-

jödomstolen i det antal exemplar som domstolen finner behövligt och inom
den tid som domstolen har bestämt. Ett exemplar skall sändas till den sö-
kande.

25 §

11

En dom som innebär att tillstånd lämnas till en verksamhet skall i

förekommande fall innehålla bestämmelser om

1. den tid som tillståndet skall gälla,
2. verksamhetens ändamål, läge, omfattning, säkerhet och tekniska ut-

formning i övrigt,

3. tillsyn, besiktning och kontroll såsom utsläppskontroll med angivande

av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod,

4. skyldighet att betala ersättning eller att utföra skadeförebyggande åt-

gärder samt hur betalningen skall ske,

5. skyldighet att betala avgifter,
6. de villkor om utsläpp, begränsningsvärden och bästa möjliga teknik

som behövs för att hindra eller begränsa skadlig påverkan på grund av för-
oreningar samt de övriga villkor som behövs för att förhindra skada på eller
olägenhet för omgivningen,

7. de villkor som behövs avseende hanteringen i verksamheten av ke-

miska produkter om hanteringen kan medföra olägenheter för den yttre mil-
jön,

8. de villkor som behövs om avfallshantering och återvinning och återan-

vändning om hanteringen, återvinningen eller återanvändningen kan med-
föra olägenheter för den yttre miljön,

10

Senaste lydelse 1999:385.

11

Senaste lydelse 1999:385.

background image

11

SFS 2002:175

9. de villkor som behövs med avseende på hushållningen med mark, vat-

ten och andra naturresurser,

10. de villkor som behövs med avseende på efterbehandling och ställande

av säkerhet,

11. de villkor som behövs för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor

och begränsa följderna av dem för människors hälsa och miljön,

12. den tid inom vilken anspråk i anledning av oförutsedda skador får

framställas,

13. den förlust av vatten eller annat som tillståndshavare enligt 31 kap.

22 och 23 §§ är skyldig att underkasta sig utan ersättning, och

14. rättegångskostnader.
Avser tillståndet arbeten för vattenverksamhet, skall i domen anges den

tid inom vilken arbetena skall vara utförda. Tiden får sättas till högst tio år.
Den tid inom vilken igångsättandet av miljöfarlig verksamhet skall ha skett
skall anges.

Miljödomstolen får överlåta åt tillsynsmyndighet att fastställa villkor av

mindre betydelse.

Ytterligare bestämmelser om vad en dom i mål om vattenverksamhet och

vattenanläggningar skall innehålla finns i 7 kap. 6 § lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

25 a §

En dom som omfattar tillstånd att bedriva verksamhet med depone-

ring av avfall skall dessutom alltid innehålla

1. uppgift om vilken av deponiklasserna farligt avfall, icke-farligt avfall

eller inert avfall som tillståndet avser,

2. en förteckning över de typer av avfall och den totala mängd avfall som

får deponeras,

3. de villkor som behövs i fråga om åtgärder före och under driften av de-

ponin,

4. de villkor som, enligt vad som kan förutses vid tillståndets beviljande,

behövs i fråga om avslutning av deponin,

5. de villkor som behövs i fråga om åtgärder för övervakning och kontroll

av att de skyldigheter uppfylls som gäller för verksamheten,

6. de villkor som behövs i fråga om skyldighet att rapportera om typer och

mängder av avfall som har deponerats.

23 kap.

1 §

Miljödomstolens domar eller beslut får, om inte annat är föreskrivet,

överklagas hos Miljööverdomstolen. För överklagande gäller de tidsfrister
som anges i 50 kap. 1 och 2 §§ samt 52 kap. 1 § rättegångsbalken även i till
miljödomstolen överklagade mål.

Vid överklagande till Miljööverdomstolen av en dom eller ett beslut av en

miljödomstol i dit överklagat mål krävs prövningstillstånd. Detsamma gäller
i mål som avser utdömande av vite efter särskild ansökan av myndighet.
Krävs sådant tillstånd skall miljödomstolens dom eller beslut innehålla upp-
gift om detta och innehållet i 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291).

background image

12

SFS 2002:175

24 kap.

7 §

Ansökan om prövning som avses i 3�6 §§ får göras hos miljödomstol

av Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelsen. Skall frågan prö-
vas av någon annan myndighet än domstol eller av kommun, får den tas upp
utan någon särskild framställning.

En ansökan om sådan prövning som avses i första stycket får även göras

av en kommun i den utsträckning kommunen har övertagit tillsynen med
stöd av 26 kap. 3 § fjärde stycket. Har tillståndet meddelats av länsstyrelsen,
görs ansökan hos länsstyrelsen.

26 kap.

1 §

Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som

har meddelats med stöd av balken.

Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål i nödvändig utsträckning

kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som be-
hövs för att åstadkomma rättelse. I fråga om miljöfarlig verksamhet eller
vattenverksamhet som omfattas av tillstånd skall tillsynsmyndigheten även
fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga.

Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och

liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall
kunna tillgodoses.

2 §

Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i bal-

ken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller
åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Om tillsynsmyndigheten finner att villkoren i ett tillstånd till miljöfarlig

verksamhet eller vattenverksamhet inte är tillräckliga och förutsättningar i
övrigt föreligger enligt 24 kap. 5 eller 6 §, skall myndigheten ansöka om
prövning eller ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor utan någon
särskild framställning om detta enligt vad som sägs i 24 kap. 7 §.

29 kap.

8 §

12

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet bryter mot

1. föreskrift för totalförsvaret meddelad med stöd av 1 kap. 5 §, om över-

trädelse av den lagbestämmelse från vilken avvikelse har föreskrivits är
straffbelagd,

2. i beslut om naturreservat eller kulturreservat angivna inskränkningar i

rätten att använda mark enligt 7 kap. 5 § andra eller tredje stycket,

3. förbud att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder inom biotopskydds-

område enligt 7 kap. 11 §,

4. föreskrifter som behövs för särskilt skydd för djur eller växter enligt

7 kap. 12 §,

12

Senaste lydelse 1999:1325.

background image

13

SFS 2002:175

5. förbud att inom strandskyddsområde uppföra ny byggnad eller vidta

annan åtgärd i strid mot 7 kap. 16 §,

6. föreskrifter om försiktighetsmått inom miljöskyddsområde meddelade

med stöd av 7 kap. 20 §,

7. föreskrifter om inskränkning inom vattenskyddsområde meddelade

med stöd av 7 kap. 22 §,

8. interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § första stycket,
9. föreskrifter om förbud till skydd för djur- och växtarter meddelade med

stöd av 8 kap. 1 eller 2 §,

10. föreskrifter om förbud eller föreskrifter om särskilda villkor för att

sätta ut djur- eller växtarter meddelade med stöd av 8 kap. 3 §,

11. föreskrifter meddelade med stöd av 8 kap. 4 § genom att ta sådan be-

fattning med djur, växter, ägg, rom, bon eller produkter av djur eller växter
som strider mot en sådan föreskrift eller mot ett villkor i beslut i enskilt fall,

12. föreskrifter eller beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten m.m.

meddelade med stöd av 9 kap. 4 §,

13. föreskrifter om försiktighetsmått vid miljöfarlig verksamhet medde-

lade med stöd av 9 kap. 5 §,

14. inskränkningar, villkor eller anmälningsskyldighet föreskrivna beträf-

fande miljöriskområde enligt 10 kap. 12 §,

15. skyldighet att underhålla en vattenanläggning enligt 11 kap. 17 § för-

sta stycket eller 20 § första stycket eller 21 § första stycket,

16. förbud att påbörja en verksamhet enligt 12 kap. 6 § tredje stycket,
17. förbud till skydd för naturmiljön enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket,
18. särskilda föreskrifter om utredning och försiktighetsmått vid gentek-

nisk verksamhet meddelade med stöd av 13 kap. 8 eller 11 §,

19. förbud att sprida bekämpningsmedel från luftfartyg enligt 14 kap. 18 §

andra stycket,

20. förbud att sprida bekämpningsmedel mot lövsly enligt 14 kap. 19 §

första stycket,

21. föreskrifter som avser förbränning, handel, överlåtelse eller införsel

av bränslen meddelade med stöd av 14 kap. 21 §,

21 a. förbud att saluföra bensin eller dieselbrännolja enligt 14 kap. 22 §,
22. föreskrifter i fråga om hantering, införsel eller utförsel av kemiska

produkter eller biotekniska organismer meddelade med stöd av 14 kap. 24 §,

23. förbud att hantera, föra in eller föra ut kemisk produkt eller bioteknisk

organism enligt 14 kap. 25 §,

24. förbud mot dumpning eller förbränning av avfall enligt 15 kap. 31 §,
25. skyldighet att göra anmälan eller lämna uppgifter enligt rådets förord-

ning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa
farliga kemikalier

13

, senast ändrad genom kommissionens förordning (EG)

nr 2247/98 av den 13 oktober 1998

14

eller att lämna uppgifter enligt rådets

förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och
kontroll av risker med existerande ämnen

15

,

26. förbud eller skyldighet att lämna uppgifter enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen

13

EGT L 251, 29.8.1992, s. 13 (Celex 31992R2455).

14

EGT L 282, 20.10.1998, s. 12 (Celex 31998R2247).

15

EGT L 85, 5.4.1993, s. 1 (Celex 31993R0793).

background image

14

SFS 2002:175

som bryter ned ozonskiktet

16

, senast ändrad genom förordning (EG) nr 2039/

2000

17

,

27. bestämmelser om transport och därigenom transporterar avfall i strid

mot rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervak-
ning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemen-
skapen

18, senast ändrad genom kommissionens beslut 1999/816/EG19,

28. en bestämmelse eller mot villkor i beslut i enskilt fall som meddelats

med stöd av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om
skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med
dem

20, senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1579/

2001

21, såvitt avser import till Sverige, export och reexport från Sverige,

handel med artificiellt förökade växter, transport och transitering eller köp,
försäljning och annan kommersiell åtgärd.

För försök till brott mot första stycket 24 döms till ansvar enligt 23 kap.

brottsbalken.

Till ansvar enligt första eller andra stycket döms inte, om ansvar kan ådö-

mas enligt 1 eller 2 §.

12 § Djur, växter, produkter som utvunnits av djur eller växter, utbrutet
material vid täktverksamhet, kemiska produkter, biotekniska organismer el-
ler varor innehållande kemiska produkter eller genetiskt modifierade orga-
nismer eller produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade
organismer vilka har varit föremål för brott enligt 1�4, 6, 8, 9 eller 10 § får
förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller
värdet av egendomen eller utbytet av sådant brott.

Fortskaffningsmedel och andra hjälpmedel som har använts eller medförts

vid brott enligt 1�4, 8, 9 eller 10 § får förklaras förverkade om det behövs
för att förebygga brott eller annars finns särskilda skäl. I stället för hjälp-
medlet kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat.

31 kap.

5 §

22 Innebär ett beslut som avses i 4 § första stycket 1�5 att det krävs till-

stånd för en viss verksamhet eller åtgärd betalas ersättning endast om till-
stånd vägrats eller förenats med särskilda villkor.

Om regeringen förklarar att samtliga områden av ett visst slag skall vara

biotopskyddsområden och regeringen i samband med beslutet meddelar fö-
reskrifter om att dispens kan medges för verksamheter eller åtgärder som
kan skada naturmiljön, betalas ersättning endast om dispens vägrats eller
förenats med särskilda villkor.

Har förbud att vidta en åtgärd utan tillstånd meddelats enligt 7 kap. 24 §

och vägras tillstånd, gäller 4 § första stycket.

16 EGT L 244, 29.9.2000, s. 1 (Celex 32000R2037).

17 EGT L 244, 29.9.2000, s. 26 (Celex 32000R2039).

18 EGT L 30, 6.2.1993, s. 1 (Celex 31993R0259).

19 EGT L 316, 10.12.1999, s. 45 (Celex 31999D0816).

20 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

21 EGT L 209, 2.8.2001, s. 14 (Celex 32001R1579).

22 Senaste lydelse 2001:437.

background image

15

SFS 2002:175

7 § Ersättning enligt 4 § betalas av staten. Har föreskrifter, förelägganden
eller förbud som avses i 4 § beslutats av en kommun, skall ersättningen i
stället betalas av kommunen.

Har föreskrifter som avses i 4 § första stycket 4 beslutats av länsstyrelsen

efter ansökan av en kommun eller den i vars intresse vattenskyddsområdet
fastställts, skall ersättningen betalas av den sökande. Detsamma gäller om
sådana föreskrifter har beslutats av en kommun efter ansökan av den i vars
intresse föreskrifterna meddelats.

31 § Ersättning enligt detta kapitel skall bestämmas i pengar som skall be-
talas vid ett tillfälle.

Ersättning i fall som avses i 5 § tredje stycket skall dock betalas med ett

visst årligt belopp. Om det finns särskilda skäl får ersättningen räknas av
mot ersättning som kan komma att lämnas enligt 4 § första stycket eller 8 §.

Om det finns särskilda skäl, kan det på begäran av den ersättningsskyldige

eller den ersättningsberättigade fastställas att också ersättning enligt 4 § för-
sta stycket eller 11 § skall betalas med ett visst årligt belopp med rätt att få
omprövning vid ändrade förhållanden.

I fråga om ersättning enligt 4 § till följd av skada eller olägenhet för ren-

skötseln gäller 28 § andra stycket rennäringslagen (1971:437).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. I fråga om utdömande av vite tillämpas fortfarande äldre bestämmelser

på mål som inletts vid en miljödomstol före ikraftträdandet.

3. I fråga om brott som begåtts före ikraftträdandet tillämpas 29 kap. 12 §

i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.