SFS 2004:169 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Miljöbalk (1998:808) / SFS 2004:169 Lag om ändring i miljöbalken
040169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i miljöbalken skall införas två

nya paragrafer, 9 kap. 14 och 15 §§, av följande lydelse.

9 kap.

14 §

Kommunen skall utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om

iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor.

15 §

Vid misstanke om att ett sällskapsdjur som innehas av privatperson

eller ett objekt bär på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till
människor, skall kommunen omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att
spåra smittan och undanröja risken för smittspridning. Om det är nödvändigt
för att förhindra spridning av sjukdomen får kommunen låta förstöra föremål
av personlig natur och låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatperso-
ner.

Den som har drabbats av ett beslut enligt första stycket andra meningen

har rätt till skälig ersättning av kommunen.

Första och andra styckena gäller inte om åtgärder vidtas enligt livsmedels-

lagen (1971:511), lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m., epizoo-
tilagen (1999:657) eller zoonoslagen (1999:658).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

SFS 2004:169

Utkom från trycket
den 20 april 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.